Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent nummering Besluit technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 07-02-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent nummering Besluit technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen het

Besluit technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Wijze van toekenning van nummers

 • 1 De wijze van toekenning van de nummers gebeurt in principe overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983. Indien al een 'hoofdweg' aanwezig is, geschiedt de nummering overeenkomstig systeem C uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

 • 2 Indien een van de genoemde systemen genoemd onder lid I niet logisch c.q. wenselijk is, zijn burgemeester en wethouders bevoegd van de genoemde systemen af te wijken.

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN l773,uitgave1983.

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1 Nummerdragers moeten in principe voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2 Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid en afmeting die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over. de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 5 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de licht technische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van dit besluit wordt het volgende regeling vervallen verklaard:

  • a.

   de technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek op 22 juni 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier

d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

a. Schulting, secretaris