Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent administratieve uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen) gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 07-02-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent administratieve uitvoeringsvoorschriften Besluit administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen) gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen het

Besluit administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen) gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

Openbare ruimten; bruggen, viaducten, vaarwegen, gebouwen.

Bestuurlijke uitgangspunten:

 • a

  voorkom verwarring tussen straatnamen;

 • b

  houd de straatnaam kort. Straatnamen moeten vooral praktisch bruikbaar zíjn;

 • c

  uitspreekbaarheid is belangrijk;

 • d

  vernoeming naar personen wordt bij voorkeur niet gedaan (onderzoek naar ongunstig verleden);

 • e

  vernoem geen straatnamen naar bedrijven;

 • f

  bij herbenoemingen, bij voorkeur minimaal een jaar van te voren betrokkenen inlichten;

 • g

  in elkaars verlengde liggende straten die het karakter van een straat hebben, krijgen dezelfde naam.

Taalkundige uitgangspunten:

 • a

  kiezen van namen met een eenvoudige spelling;

 • b

  korte namen verdienen de voorkeur;

 • c

  een naam moet klinken;

 • d

  besef van de betekenis (de toevoeging weg, laan, plein, boulevard moet in overeenstemming zijn met de feitelijke situatie);

 • e

  juiste spelling.

Inhoudelijke uitgangspunten:

 • a

  geschiedenis levend houden , maar niet overdrijven (kijken naar omgeving + historische elementen van de omgeving);

 • b

  wijksgewijze namen hanteren, een thema gebruiken, zodat de wijk naar buiten als zodanig herkenbaar is.

De straatnamen moeten bij voorkeur zijn vastgesteld voordat de eerste (omgevings)vergunningen worden aangevraagd.

Artikel 2 De nummering van objecten

Algemeen: wat wordt genummerd

 • a.

  verblijfsobjecten;

 • b.

  standplaatsen; conform omschrijving Wet BAG

 • c.

  ligplaatsen.

Uitgangspunten nummeringswijze:

 • -

  het huisnummer moet zichtbaar vanaf de openbare weg worden aangebracht;

 • -

  de nummers aan de ene kant van de straat zijn oneven een aan de andere kant even. Rechts is oneven oplopend, links is even oplopend. Indien één zijde van de straat wordt bebouwd, wordt doorlopend genummerd;

 • -

  bij het nummeren van een gebouw met meer dan één bouwlaag moet worden begonnen bij de onderste bouwlaag. Eerst in horizontale richting en vervolgens in verticale richting.

 • -

  gebouwen met toegangen aan verschillende wegen moeten worden genummerd volgens de nummering zoals deze plaatsvindt langs de weg of straat waaraan de (hoofd)toegang is gelegen;

 • -

  aan de nummers wordt, indien nodig, toegevoegd een hoofdletter A, B, C etc. (met uitzondering van de letters I, L en O). Of de nummering wordt op logische wijze voortgezet.

De vaststelling van een huisnummer dient in een zo vroeg mogelijk stadium plaats te vinden.

Artikel 3 De opmaak van documenten

 • 1. Van iedere nieuwe (straat)naam/wijziging(straat)naam wordt een straatnaambesluit gemaakt. Een situatietekening dient hierbij aanwezig te zijn. Het straatnaambesluit wordt ter kennisname voorgelegd aan het raadsoverleg.

 • 2. Van iedere nieuwe toekenning/wijziging in huisnummer wordt een huisnummerbesluit gemaakt. Dit besluit behoort voorzien te zijn van een situatietekening.

Artikel 4 Overige regels

 • 1. De genomen naam- en nummerbesluiten met bijbehorende tekeningen worden bewaard in het gemeentelijke archief.

 • 2. In een vroeg stadium wordt PostNL geïnformeerd over de genomen naam- en/of nummerbesluiten. Vervolgens worden interne en externe belanghebbenden op de hoogte gebracht van het besluit'

 • 3. Alle verzoeken om wijziging van (huis)nummer, aanvragen van een (huis)nummer' alsmede suggesties voor straatnamen worden bewaard in het gemeentelijk archief.

 • 4. De plaatselijke Historische verenigingen, dorps- en buurtverenigingen worden daar waar mogelijk is betrokken in het proces van de totstandkoming van nieuwe straatnamen.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen) gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van dit besluit wordt het volgende regeling vervallen verklaard:

  • a.

   De administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen), vastgesteld door het college van de gemeente Leek op 22 juni 2010.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier

d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris