Regeling vervallen per 01-01-2020

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent belonen en vergoeden Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 07-02-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier houdende regels omtrent belonen en vergoeden Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

gelet op artikel 125, lid 2 van de Ambtenarenwet,

gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO,

gelet op dat de bepalingen in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO, in beperkte mate, de mogelijkheid bieden om lokaal beloningsbeleid vast te stellen,

gelet op de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 6 november 2018,

B E S L U I T :

vast te stellen de

Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  CAR-UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

 • c.

  medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 onder a CAR-UWO;

 • d.

  dienstreis: een naar het oordeel van het college noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van werkzaamheden buiten de plaats van te werkstelling;

 • e.

  reisregeling binnenland: Reisregeling binnenland van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hoofdstuk 2 Overige vergoedingen en uitkeringen

Artikel 2 Beloning uitstekend functioneren

 • 1. Aan een medewerker of een groep medewerkers die een uitzonderlijke inzet in een tijdelijke bijzondere situatie heeft of hebben getoond, kan een beloning uitstekend functioneren worden toegekend.

 • 2. De beloning uitstekend functioneren bedraagt € 500,-, € 1.000 of € 2.000,- netto.

Artikel 3 Vergoeding voor dienstreizen

 • 1. Voor het maken van dienstreizen wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van openbaar vervoer of een dienstauto. Daarnaast kan de medewerker gebruik maken van een eigen vervoermiddel.

 • 2. De vergoeding voor dienstreizen met het openbaar vervoer worden vergoed op basis van werkelijke kosten van 1e klas reizen. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel ontvangt de medewerker een vergoeding op basis van gereden kilometers overeenkomstig de Reisregeling binnenland.

 • 3. Indien de medewerker een gecombineerde woon-werkreis en dienstreis maakt, dan brengt de medewerker de kilometers voor woon-werkverkeer in mindering op de dienstreis.

Artikel 4 Verblijfkosten

 • 1. De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies en voor kleine uitgaven overdag en ’s avonds worden vergoed op basis van de Reisregeling binnenland. De kosten worden op declaratiebasis vergoed op basis van bewijsstukken.

 • 2. De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte parkeerkosten worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Hiervoor dienen bewijsstukken overlegd te worden.

Artikel 5 Vergoeding voor een actieve rol in de rampenbestrijding

 • 1. Medewerkers met een actieve rol in de rampenbestrijding ontvangen een vergoeding zoals genoemd in artikel 3.17 CAR-UWO.

 • 2. Medewerkers die ‘hard’ piket draaien en daar een vergoeding voor krijgen ontvangen niet de in lid 1 genoemde vergoeding.

 • 3. De vergoeding in dit artikel wordt verder uitgewerkt in een aparte regeling.

Artikel 6 Vergoeding voor extra kilometers

 • 1. Het college kent de medewerker een reiskostenvergoeding toe, indien een medewerker, in opdracht van de werkgever, van werkplek wijzigt en daardoor een grotere reisafstand woon- werkverkeer ontstaat.

 • 2. De reiskostenvergoeding heeft uitsluitend betrekking op de extra kilometers.

 • 3. De reiskostenvergoeding eindigt drie jaar na de herindelingsdatum (1 januari 2019).

 • 4. Bij de reiskostenvergoeding wordt bij het gebruik van openbaar vervoer uitgegaan van een vergoeding op basis van tweede klas en 100% werkelijke kosten, te vergoeden op basis van declaratie.

 • 5. Bij de reiskostenvergoeding wordt bij het gebruik van eigen vervoer uitgegaan van € 0,19 netto per extra kilometer, te vergoeden op basis van declaratie.

 • 6. Het aantal extra kilometers per enkele reis met eigen vervoer wordt berekend aan de hand van de ANWB routeplanner, uitgaande van de meest gangbare route. De extra kilometers is het verschil in kilometers tussen het woonadres en de oude en nieuwe standplaats.

Hoofdstuk 3 Individueel keuzebudget (IKB)

Artikel 7 Doelen IKB

 • 1. De medewerker kan het IKB gebruiken voor:

  • a.

   de in artikel 3:29 lid 1 CAR-UWO genoemde doelen;

  • b.

   de fiscale regeling uitruil woon-werk;

  • c.

   de fiscale regeling uitruil vakbondscontributie.

 • 2. De onder lid 1 sub b en lid 1 sub c genoemde regelingen worden als een aparte regeling uitgewerkt.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Het college beslist in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid of billijkheid voorziet.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling belonen en vergoeden gemeente Westerkwartier 2019.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking hiervan en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van deze regeling worden de volgende regelingen vervallen verklaard:

  • a.

   Regeling vergoeding overwerk en avondvergaderingen, maaltijden & parkeergelden (Grootegast)

  • b.

   Richtlijnen dienstreizen 2013 (Leek)

  • c.

   Regeling vergoeding woon/werkverkeer (Leek)

  • d.

   Fiscale reiskostenregeling woon/werkverkeer bestuursdienst gemeente Leek 2017

  • e.

   Regeling in het kader van de FPU Gemeenten (Leek)

  • f.

   Regeling pré-FPU 2005 (Leek)

  • g.

   Fiscale reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Marum

  • h.

   Regeling dienstreizen/woon-werkverkeer gemeente Marum 2016

  • i.

   Bezoldigingsregeling gemeente Zuidhorn 2008

  • j.

   Overgangsregeling rechtspositie brandweervrijwilligers, gemeente Zuidhorn

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris