Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Westerkwartier, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T :

vast te stellen het

Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten;

 • b.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt onder het verlenen van mandaat tevens het geven van een volmacht of machtiging verstaan.

 • 2. De gemandateerde kan enkel gebruik maken van zijn mandaat voor het aangaan van financiële verplichtingen voor zover daarin is voorzien in de begroting.

Artikel 3 Algemeen mandaat

 • 1. Het college verleent mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, aan de gemeentesecretaris/ algemeen directeur voor zijn bevoegdheden zoals genoemd in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2. Het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar verlenen mandaat, met de mogelijkheid van ondermandaat, voor al hun bevoegdheden aan de teamleiders/coaches en de bedrijfsmanager Novatec, voor zover die bevoegdheden behoren tot het taakgebied van die teamleiders/coaches, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich tegen de mandaatverlening verzet en behoudens de bevoegdheden die zijn genoemd in bijlagen 1 en 2.

 • 3. Een teamleider/coach respectievelijk de bedrijfsmanager Novatec kan, na goedkeuring door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, algemeen ondermandaat verlenen van de bevoegdheden die aan hem zijn gemandateerd, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen ondermandaatverlening verzet en behoudens personele aangelegenheden.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

  Namens [bestuursorgaan]

  Functie (onder)mandaathouder

  Handtekening

  Naam (onder)mandaathouder

 • 2. Een krachtens mandaat en bij vervanging genomen besluit vermeldt de functie van degene die wordt vervangen met daarachter tussen haakjes ‘plv’, als volgt:

  Namens [bestuursorgaan]

  Functie (onder)mandaathouder (plv)

  Handtekening

  Naam plaatsvervanger

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van dit besluit worden de volgende besluiten en regelingen vervallen verklaard:

  • a.

   de Mandatenregeling Grootegast, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Grootegast op 15 juni 2004;

  • b.

   het Mandaatbesluit 2006, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Leek op 20 juni 2006 respectievelijk op 22 juni 2006;

  • c.

   de Mandatenregeling gemeente Marum 2011, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Marum op 4 januari 2011;

  • d.

   het Algemeen mandaatbesluit Winsum 2014, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Winsum op 03 juni 2014;

  • e.

   het Mandaatstatuut, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zuidhorn op 19 april 2011.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering

van burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

A. Schulting, secretaris

Aldus vastgesteld door

de burgemeester van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 januari 2019

F.H. Wiersma, burgemeester

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar

van de gemeente Westerkwartier,

d.d.

H. Been, heffingsambtenaar

Aldus vastgesteld door de invorderingsambtenaren

Van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 januari 2019

E. Dekker, invorderingsambtenaar

K. van Dijken, invorderingsambtenaar

L.J. Terpstra, invorderingsambtenaar

Bijlage 1 Bevoegdheden die van mandaatverlening zijn uitgezonderd

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019, van mandaatverlening uitgezonderd.

A.Publiekrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad, het afleggen van verantwoording aan de raad, het informeren van de raad en het raadplegen van de raad.

 • 2.

  Het aangaan van verplichtingen waarover de raad in de gelegenheid moet worden gesteld zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken of waarover de raad om informatie heeft gevraagd.

 • 3.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels.

 • 4.

  Het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 177 lid 2 Gemeentewet.

 • 5.

  [vervallen]

 • 6.

  Het oninbaar verklaren van een bestuursrechtelijke geldschuld van meer dan € 10.000,oo.

 • 7.

  Het aangaan van bestuursovereenkomsten.

 • 8.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet in een bestuursrechtelijke procedure met uitzondering van procedures in het kader van de bedrijfsvoering (personeel en organisatie).

 • 9.

  Het beslissen op bezwaarschriften ingediend bij het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester indien wordt afgeweken van het advies uitgebracht door de Commissie bezwaarschriften dan wel de Commissie bezwaarschriften rechtspositionele aangelegenheden.

 • 10.

  Het beslissen om inspraak op grond van de Inspraakverordening toe te passen en/ of het beslissen om een besluit met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor te bereiden, daar waar dat wettelijk gezien niet verplicht is.

 • 11.

  Het nemen van een met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorbereid besluit als binnen de daarvoor gestelde termijn zienswijzen naar voren zijn gebracht.

 • 12.

  Het accepteren van schenkingen of legaten.

 • 13.

  Het beslissen op een verzoek om planschade en/of nadeelscompensatie als meer dan € 10.000 wordt toegekend of als van het advies van een adviseur wordt afgeweken.

 • 14.

  Het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling van een subsidieplafond.

 • 15.

  Het verlenen van een subsidie van meer dan € 50.000,00.

 • 16.

  Het als handhavingsmaatregel intrekken van een ontheffing of vergunning.

 • 17.

  Het anders dan pro forma instellen van beroep of hoger beroep bij een bestuursrechter. De beperking is alleen van toepassing als de gronden van een pro forma ingesteld beroep of hoger beroep aangevuld kunnen worden. De beperking is niet van toepassing op het instellen van incidenteel beroep.

 • 18.

  Het geven van een zienswijze op een voorgenomen besluit van een bestuursorgaan van een ander openbaar lichaam.

B. Privaatrechtelijke bevoegdheden

 • 1.

  Het besluit tot de oprichting van of de deelneming in rechtspersonen.

 • 2.

  Het besluit tot het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.

 • 3.

  Het nemen van besluiten over het vergoeden van schade die meer dan € 25.000,00 bedraagt en die niet wordt gedekt door de verzekering.

 • 4.

  Het besluiten tot aankoop of verkoop van onroerende zaken voor een prijs die meer dan 10% hoger respectievelijk lager is dan de getaxeerde waarde.

 • 5.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen van meer dan € 10.000,00.

 • 6.

  Het nemen van een procesbesluit als bedoeld in artikel 160 Gemeentewet voor een privaatrechtelijk rechtsgeding over een vordering van meer dan € 25.000,00.

 • 7.

  Het besluit om een gerechtelijke procedure te starten bij de burgerlijke rechter.

C.Personele bevoegdheden

 • 1.

  Alle personeelsaangelegenheden met betrekking tot de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 2.

  Het vaststellen van het functieniveau van de gemeentesecretaris/algemeen directeur op basis van het hoofdstuk vaststellen en waarderen functies uit het personeelshandboek.

 • 3.

  [vervallen]

 • 4.

  Het nemen van een reorganisatiebesluit of besluit tot uitplaatsing van taken, waarbij het nodig is een sociaal plan vast te stellen.

D.Overige bevoegdheden

 • 1.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 2.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • 3.

  Het benoemen van personen in bestuurscommissies als bedoeld in artikel 83 Gemeentewet.

 • 4.

  Het benoemen van personen in commissies als bedoeld in artikel 84 Gemeentewet.

Bijlage 2 Mandaat aan de gemeentesecretaris / algemeen directeur

De volgende bevoegdheden zijn, ingevolge artikel 3 lid 1 van het Algemeen mandaatbesluit gemeente Westerkwartier 2019, gemandateerd aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur

 • 1.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de directeuren, de teamleiders/coaches en de bedrijfsmanager Novatec, inclusief het ondertekenen van de overeenkomst.

 • 2.

  Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de concerncontroller, de adviseur informatieveiligheid/CISO en de adviseur gegevensbescherming.

 • 3.

  Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten op grond van artikel 7:669 Burgerlijke Wetboek, met uitzondering van beëindiging van een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, sub b Burgerlijk Wetboek voor zover het standaardsituaties betreft.

 • 4.

  Het vaststellen van functieniveaus op basis van het hoofdstuk vaststellen en waarderen functies uit het personeelshandboek.

 • 5.

  Het vaststellen van een overwerkvergoeding in bijzondere situaties (oorlog, oorlogsgevaar, e.d.).

 • 6.

  Het aanwijzen van werknemers om andere werkzaamheden te verrichten bij (1) oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, dan wel (2) in het kader van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 7.

  Het uitvoeren van de procedure melden vermoeden misstanden in het personeelshandboek.

 • 8.

  Het verlenen van een schadeloosstelling en vergoeding van kosten aan werknemers in niet elders voorziene gevallen.

 • 9.

  Het opleggen van disciplinaire maatregelen, met inbegrip van het verlenen van ontslag op staande voet op grond van de artikelen 7:677, lid 1 en 7:678 Burgerlijk Wetboek.

 • 10.

  (Vervallen)

 • 11.

  Het besluiten tot het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot werknemers en het ondertekenen daarvan, met uitzondering van de standaard vaststellingsovereenkomst (zonder maatwerkafspraken) bij (deeltijd) ontslag wegens langdurige ziekte.

 • 12

  Het besluiten tot het afwijken van Inkoop- en aanbestedingsbeleid in overeenstemming met de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het Inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Westerkwartier.

 • 13

  Het vaststellen van regels omtrent de ambtelijke organisatie, inclusief het vaststellen van personele regelingen en beleid en het besluiten tot reorganisaties en uitplaatsing van taken voor zover er geen sociaal plan nodig is.