Regeling vervallen per 01-01-2020

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen

Geldend van 18-05-2019 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen

Z18-019412

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van 9 januari 2018 van de afdeling Sociale Voorzieningen;

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2017;

besluiten vast te stellen het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning Amstelveen 2017 en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Amstelveen.

 • 2. De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2. Financiële tegemoetkomingen

 • 1. De bedragen van de financiële tegemoetkomingen worden bepaald op basis van maatwerk, met onderstaande maximumbedragen (per 1 januari 2019):

  Voorziening

  Financiële tegemoetkoming

  Sportvoorziening

  € 3.783,88 per 3 jaar

  Vergoedingen

  Verhuiskostenvergoeding

  € 3.095,43 eenmalig

  Vervoerskostenvergoeding taxi

  € 4.061,94 per jaar

  Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

  € 4.962,90 per jaar

  Gebruik eigen auto

  € 999,87 per jaar

  Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

  € 270,80 per jaar

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1. De Pgb’s voor hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Hulp bij het huishouden

  € 23,41

  € 20,66

  Hulp bij het huishouden plus

  € 25,44

  € 22,45

 • 3. Alle tarieven voor hulp bij het huishouden van vóór en na 1 januari 2019 worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de prijsindex van CAO-lonen voor alle sectoren per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 4. Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1. De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde zorg in natura uurtarief):

  Pgb-tarief

  Individuele begeleiding Licht

  Individuele begeleiding Midden

  Individuele begeleiding Zwaar

  Professional

  € 36,39

  € 57,99

  € 63,60

  Particulier

  € 32,11

  € 51,17

  € 56,12

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2019 worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 5. Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1. De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Dagstructurering Licht

  Dagstructurering Midden

  Dagstructurering Zwaar

  Professional

  € 28,91

  € 38,96

  € 45,02

  Particulier

  € 25,51

  € 34,37

  € 39,73

 • 3. Alle tarieven voor dagstructurering van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 6. Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering

 • 1. De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde uurtarief zorg in natura per dag en bedragen per 1 januari 2019:

  Met rolstoel

  Zonder rolstoel

  Pgb-tarief

  € 17,61

  € 6,94

 • 3. Alle tarieven voor vervoer dagstructurering van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 7. Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1. De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Met opname

  Thuis

  Professional

  € 3,57

  € 12,24

  Particulier*

  € 10,36

  € 10,36

  * Per 01-01-2018 geldt hier het Wettelijk Minimumloon als uurtarief

 • 3. Alle tarieven voor respijtzorg van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 8. Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1. De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Pgb-tarief

  Persoonlijke

  verzorging Licht

  Persoonlijke

  verzorging Midden

  Persoonlijke

  verzorging Zwaar

  Professional

  € 23,46

  € 36,21

  € 36,21

  Particulier

  € 20,70

  € 31,95

  € 31,95

 • 3. Alle tarieven voor persoonlijke verzorging van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 9. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding vroegdoven worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor vroegdoven bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Toeleiding

  € 89,73

  € 79,18

  Verlengde toeleiding

  € 75,14

  € 66,30

  Consultatie

  € 89,73

  € 79,18

  Dovenmaatschappelijk werk

  € 77,35

  € 68,25

  Gespecialiseerde begeleiding zintuigelijk gehandicapten

  € 77,18

  € 68,10

  Revaliderende begeleiding zintuigelijk gehandicapten

  € 72,42

  € 63,90

  Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

  € 36,54

  Per dagdeel

  € 32,24

  Per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor doofblinden

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding doofblinden worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor doofblinden bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Toeleiding

  € 89,73

  € 79,18

  Verlengde toeleiding

  € 77,64

  € 68,51

  Consultatie doofblindheid

  € 89,73

  € 79,18

  Dovenmaatschappelijk werk

  € 79,39

  € 70,05

  Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

  € 82,28

  € 72,60

  Begeleidersvoorziening doofblinden

  € 39,78

  € 35,10

  Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

  € 43,90

  Per dagdeel

  € 38,74

  Per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 11. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor visueel gehandicapten

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding visueel gehandicapten worden bepaald op basis van maatwerk.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor visueel gehandicapten bedragen per 1 januari 2019 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

  Voorziening

  Professional

  Particulier

  Gespecialiseerde ondersteuning/begeleiding visueel

  € 85,34

  € 75,30

  Dagbesteding aan volwassen (waaronder ouderen) met een visuele beperking óf om mensen met een visuele én verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek

  € 35,69

  € 31,50

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 12. Tarieven regiovervoer

 • 1. De tarieven voor het regiovervoer bedragen per 1 januari 2019:

  Wmo tarief

  Medereiziger

  Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

  65+ reiziger

  (zonder Wmo indicatie)

  Opstaptarief

  € 0,63

  € 0,96

  gratis

  € 6,00

  Tarief per km binnen vervoersgebied

  € 0,1095

  € 0,166

  gratis

  € 1,50

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari 2019, vast-gesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

Artikel 13. Berekening eigen bijdrage

 • 1. De bedragen voor maatwerkvoorzieningen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met een maximum van € 17,50 per periode van vier weken (het zogenoemde abonnementstarief).

 • 2. Het eerste lid geldt ook voor voorzieningen die in eigendom worden verstrekt en bestaan uit een roerende zaak of een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een eigen woning. Het bedrag uit het eerste lid wordt gedurende 3 jaar (39 perioden van vier weken) op basis van de kostprijs in rekening gebracht.

 • 3. Bij vervoersvoorzieningen die door het college in bruikleen worden toegekend wordt het (huur)bedrag in het eerste lid in rekening gebracht zolang er gebruik van wordt gemaakt.

 • 4. Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend. Afhankelijk van de levensduur wordt gedurende 3 jaar (39 periodes van 4 weken) of 7 jaar (91 periodes van 4 weken), een eigen bijdrage op basis van de maximale hoogte van het Pgb (inclusief instandhoudingskosten) in rekening gebracht.

Artikel 14. Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit financieel besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019 en kan worden aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen.

 • 2. Met ingang van deze datum wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Amstelveen, zoals vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2018, ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 29 januari 2019.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Bas Eenhoorn