Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1. Een raadslid en/of een fractie-assistent wendt zich tot de griffier of tot de door de griffier in overleg met de secretaris aangewezen ambtenaar met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

 • 2. Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 3. Een raadslid en/of fractie-assistent wendt zich tot de griffier met een verzoek om bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 4. De bijstand, bedoeld in het derde lid, wordt verleend door de griffier of een medewerker van het griffiersbureau. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van het griffiersbureau kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meerdere ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

 • 1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid en/of de fractie-assistent niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 3. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd, deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid en/of fractie-assistent die het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid en/of de fractie-assistent het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4

 • 1. Indien een raadslid en/of fractie-assistent niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5

 • 1. Een raadslid en/of fractie-assistent kan aangeven dat een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies geheim wordt gehouden.

 • 2. Indien het college of leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of de inhoud van het gegeven advies wenden zij daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid en/of de fractie-assistent.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 6

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het reglement van orde voor de raad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. Deze bijdrage wordt door de raad vastgesteld en bestaat uit een vast bedrag van € 1.000,-- per fractie, waarvan ten hoogste een bedrag van € 350,-- gebruikt kan worden voor het voorzien in de onkosten voor een fractie-assistent.

 • 3. Het in lid 2 betreffende bedrag wordt elk jaar in de maand april uitgekeerd aan de fractie. Gezien het geringe bedrag dient er door de fracties geen rekening en verantwoording afgelegd te worden.

 • 4. Het in lid 2 genoemde bedrag kan aan het begin van iedere raadsperiode gewijzigd worden.

 • 5. Iedere fractie dient een ordentelijke administratie bij te houden van de inkomsten en uitgaven, zodat bij het opheffen van de fractie het aanwezige saldo kan worden bepaald.

 • 6. Het in lid 5 genoemde saldo, indien dit positief is, dient teruggestort te worden naar de bankrekening van de gemeente.

Artikel 7

 • 1. De fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie te versterken.

 • 2. De bijdrage mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke bestreden dienen te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen.

Artikel 8

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010”.

 • 2. Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

 • 3. Op dat tijdstip vervalt de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2007.