Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 02-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier 2019

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Westerkwartier;

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 22 oktober 2018;

gelet op de artikelen 96 van de Gemeentewet, 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en 2 van de Reisregeling binnenland;

B E S L U I T E N :

vast te stellen de Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1 Hoogte vergoeding

  • 1. Aan de voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier wordt een vergoeding toegekend.

  • 2. Deze vergoeding wordt per hoorzitting, waarin meerdere bezwaren behandeld kunnen worden, vastgesteld op € 245,80 voor de voorzitter en op € 196,64 voor de leden.

  • 3. Daar waar het advies van de commissie geheel buiten een hoorzitting als bedoeld in het tweede lid tot stand komt, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van het eerste lid te vergoeden bedrag.

Artikel 2. Reiskostenvergoeding

  • 1. Aan de commissie wordt per hoorzitting een vergoeding toegekend voor de gemaakte reiskosten voor de afstand tussen hun woonplaats en de plaats waarde hoorzitting plaatsvindt en vice versa.

  • 2. Het gestelde in lid 1 geldt ook op het moment dat een commissielid uit hoofde van zijn functie als voorzitter of lid van de commissie om andere redenen reiskosten moet maken.

Artikel 3. Uitbetaling

De in artikel 1 genoemde vergoeding wordt achteraf per zitting uitbetaald.

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

  • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente Westerkwartier 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier

Aldus besloten in de vergadering van

burgemeester en wethouders

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 januari 2019.

F.H. Wiersma, burgemeester A. Schulting, secretaris

Aldus besloten door de burgemeester

van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 15 januari 2019.

F.H. Wiersma, burgemeester