Nadere regels reclameborden en spandoeken Heemstede 2022

Geldend van 01-03-2022 t/m heden

Intitulé

Nadere regels reclameborden en spandoeken Heemstede 2022

De aanhef komt te luiden:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 15 februari 2022;

gelet op artikel 2:10, tweede lid en derde lid, van de vigerende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede;

besluit vast te stellen:

Nadere regels reclameborden en spandoeken Heemstede 2022

Artikel 1 Reclameborden

 • 1. Het college kan ontheffing voor de plaatsing van reclameborden aan lantaarnpalen en verkeersborden verlenen voor maximaal 15 reclameborden en onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  de reclameborden richten zich op evenementen en culturele activiteiten.

 • b.

  per instelling wordt voor maximaal 10 reclameborden ontheffing verleend.

 • c.

  een ontheffing wordt verleend voor maximaal 14 dagen.

 • d.

  ontheffing wordt in principe alleen verleend aan Heemsteedse instellingen of organisaties en landelijke charitatieve of maatschappelijke acties of campagnes. Aan culturele instellingen uit buurgemeenten kan ontheffing worden verleend als 3 weken voor de gevraagde datum nog niet voor 15 reclameborden ontheffing is verleend. Voor deze instellingen zijn in totaal maximaal 5 borden beschikbaar.

 • e.

  reclameborden mogen niet worden geplaatst in de onmiddellijke omgeving van een kunstwerk, in plantsoenen of gazons of bevestigd aan bomen of in het centrumgebied, als bedoeld in artikel 3.

 • 2. Reclameborden die zijn geplaatst zonder ontheffing, of die na verloop van de ontheffing niet meteen worden opgeruimd, worden meteen verwijderd. De kosten worden bij de betreffende instelling of organisatie in rekening gebracht.

 • 3. Ontheffing wordt niet verleend aan een instelling die meerdere malen heeft gehandeld in strijd met de voorschriften.

Artikel 2 Spandoeken

 • 1. Het college kan ontheffing voor het ophangen van spandoeken boven de weg alleen verlenen voor de plaatsen die daarvoor beschikbaar zijn.

 • 2. De plaatsen die beschikbaar zijn voor spandoeken zijn:

 • a.

  de Raadhuisstraat, ter hoogte van de Provinciënlaan;

 • b.

  de Raadhuisstraat, ter hoogte van de Kerklaan;

 • c.

  de Binnenweg, ter hoogte van de Julianalaan;

 • d.

  de Binnenweg, ter hoogte van de Koediefslaan.

 • 3. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Artikel 3 Centrumgebied

In afwijking van en in aanvulling op de voorgaande artikelen gelden voor het centrumgebied de uit de Welstandsnota 2016 Heemstede onder de Welstandscriteria objecten, Reclame (object 6).

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels reclameborden en spandoeken Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld door het college en door de burgemeester, elk voor zover hun bevoegdheid strekt, op 26 januari 2016, en gewijzigd bij besluit van 29 januari 2019 en collegebesluit van 15 februari 2022.