Provincie Overijssel - VERORDENING AGENDERINGSRECHT VAN DE INWONERS VAN OVERIJSSEL 2018

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Intitulé

Provincie Overijssel - VERORDENING AGENDERINGSRECHT VAN DE INWONERS VAN OVERIJSSEL 2018

Artikel 1 Definitie

In deze verordening wordt onder het agenderingsrecht van inwoners verstaan: het recht van een initiatiefgerechtigde om op diens verzoek een onderwerp op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten te plaatsen.

Artikel 2 Geldigheid

 • 1. Provinciale Staten plaatsen een onderwerp op de agenda van hun vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2. Geldig is het verzoek dat door tenminste 400 ondersteuningsverklaringen wordt ondersteund, welk aantal steekproefsgewijs wordt gecontroleerd.

Artikel 3 Initiatiefgerechtigde en ondersteuning

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn de inwoners zijnde natuurlijke personen van de provincie Overijssel die 16 jaar of ouder zijn, op het moment van indiening van het verzoek.

 • 2. Inwoners van de provincie Overijssel die 16 jaar of ouder zijn op het moment van indiening van het verzoek, kunnen het verzoek middels een verklaring ondersteunen.

Artikel 4 Agenderingsrecht van inwoners

 • 1. Het agenderingsrecht van inwoners heeft betrekking op een onderwerp inclusief een verzoek, dat volgens wet- en regelgeving behoort tot de bevoegdheid van Provinciale Staten en of provinciaal beleid, en dat betrekking heeft op een plan, project of regelgeving dan wel een punt van aandacht.

 • 2. Het verzoek is niet geldig als het onderwerp op het moment van indiening in de afgelopen 2 kalenderjaren op de agenda van Provinciale Staten heeft gestaan, tenzij er sprake is van nieuwe feiten.

 • 3. Mocht aan Provinciale Staten een besluit worden gevraagd waarvoor het geen bevoegdheid heeft, dan kan het initiatief, al dan niet voorzien van een aanbeveling van Provinciale Staten, worden doorgestuurd naar een wel daartoe bevoegd orgaan.

 • 4. Uitgezonderd van het agenderingsrecht zijn:

  • -

   een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het provinciaal bestuur;

  • -

   een bezwaar, beroep of hoger beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het provinciaal bestuur,

  • -

   een besluit van het provinciaal bestuur waartegen bezwaar en/of beroep openstaat of heeft gestaan;

  • -

   een onderwerp dat de persoonlijke levenssfeer betreft.

Artikel 5 Verzoek

 • 1. Het verzoek tot agendering en de ondersteuningsverklaringen dienen te worden ingediend bij Provinciale Staten. Dit kan schriftelijk of via de website van Provinciale Staten.

 • 2. Voor het indienen van het verzoek is een formulier beschikbaar.

 • 3. Het verzoek bevat tenminste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp;

  • b.

   een toelichting op het verzoek tot agendering;

  • c.

   de voornaam, achternaam, woonplaats en geboortedatum en e-mailadres;

  • d.

   de (digitale) lijst van ondersteuners, voorzien van voornaam, achternaam, woonplaats en geboortedatum

Artikel 6 Beslissing

 • 1. Provinciale Staten besluiten over de geldigheid van een agenderingsverzoek. Het Presidium adviseert Provinciale Staten over de geldigheid.

 • 2. De indiener wordt geïnformeerd over de beslissing van Provinciale Staten.

 • 3. Indien Provinciale Staten beslissen dat het verzoek geldig is, dan wordt het onderwerp geagendeerd voor een vergadering van Provinciale Staten.

 • 4. Ingeval een geldig verzoek zullen Provinciale Staten Gedeputeerde Staten verzoeken over het ingediende onderwerp een advies aan Provinciale Staten te verstrekken.

 • 5. De indiener van het agenderingsverzoek krijgt de gelegenheid het voorstel tijdens een statencommissiedag toe te lichten.

Artikel 7 Reflectie

De werking van de verordening wordt na ieder ingediende verzoek geëvalueerd.

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening agenderingsrecht van de inwoners van Overijssel 2018.”

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Provinciaal blad.

Bijlage 1 bij de Verordening Agenderingsrecht van de inwoners van Overijssel 2018

Model Agendering

VERZOEK toepassing Agenderingsrecht

Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Overijssel te plaatsen en als uitvloeisel daarvan het navolgende besluit te nemen:

(Omschrijving van het onderwerp en het daarmee beoogde doel en als uitvloeisel daarvan een dictum (zie onderstaande cursieve tekst) waarin PS tot uitdrukking brengen het daarin verwoorde besluit te nemen)

Met het indienen van dit agenderingsverzoek vraagt de indiener aan Provinciale Staten van Overijssel …

Toelichting op het voorstel:

(Toelichtende tekst door indiener op te stellen)

Indiener

Naam:

Eerste voornaam en verdere voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Plaatsvervanger

Naam:

Eerste voornaam en verdere voorletters:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Handtekening:

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van (aantal noemen) initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Bijlage 2 bij de Verordening Agenderingsrecht van de inwoners van Overijssel 2018

Model ondersteuningsverklaring

ONDERSTEUNINGSVERKLARINGEN AGENDERINGSVERZOEK

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Overijssel te ondersteunen:

Naam, eerste voornaam en voorletters

Adres

Geboortedatum

Handtekening