Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen

Geldend van 31-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van de invorderingsambtenaar van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent mandaat invorderingsambtenaar Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen

De invorderingsambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking gemeen-ten en Waterschappen (BsGW);

Overwegende:

dat het dagelijks bestuur van de BsGW op grond van de gemeenschappelijke regeling Belasting-samenwerking gemeenten en waterschappen bevoegd is de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid onder c van de Gemeentewet (invorderingsambtenaar) aan te wijzen;

dat het wenselijk is om de bevoegdheden, zoals hieronder aangegeven te mandateren;

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Artikel 1 Mandaat

De invorderingsambtenaar mandateert aan mevrouw A.W.C.P. Roubroeks, medewerkster afdeling Bedrijfsvoering, de invorderingsbevoegdheid van de volgende heffingen op grond van een door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Beekdaelen vastgestelde regeling:

 • a.

  leges;

 • b.

  marktgelden;

 • c.

  lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Kaderstelling

 • 1. De uitoefening van de bevoegdheden geschiedt met inachtneming van de kaders en specifieke voorwaarden, zoals aangegeven in dit besluit.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geschiedt de uitoefening van de bevoegdheden binnen de grenzen van het recht, waarop deze bevoegdheden steunen en de ter zake geldende uitvoeringsregels.

 • 3. Voor zover de uitoefening van de bevoegdheden financiële consequenties voor de ge-meente met zich brengt, geschiedt zulks met inachtneming van de ter zake gestelde budgettaire kaders.

Artikel 3 Terugkoppeling

 • 1. Indien in enig geval wordt getwijfeld of de voorgenomen uitoefening van de bevoegdheid in overeenstemming is met het bepaald in artikel 2 oefent de gemandateerde zijn bevoegdheid niet uit dan nadat hij daarover overleg heeft gepleegd met de invorderingsambtenaar.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de invorderingsambtenaar daarom heeft verzocht;

  • b.

   de uitoefening van de bevoegdheid (vermoedelijk) bestuurlijke / politieke consequenties zal hebben:

  • c.

   het voornemen bestaat tot aanvulling / afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

  • d.

   er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde dan wel van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat;

  • e.

   precedentwerking is te verwachten.

 • 3. De invorderingsambtenaar kan nadere voorwaarden stellen waaronder slechts van deze bevoegdheid gebruik mag worden gemaakt in specifieke gevallen of soorten van gevallen.

Artikel 4 Ondertekening

De ondertekening van uitgaande stukken, waarop de besluitbevoegdheid betrekking heeft, geschiedt als volgt:

“De invorderingsambtenaar van de BsGW,

namens deze “,

gevolgd door de functieaanduiding van de gemandateerde, diens handtekening en naam.

Het gebruik van voorbedrukte formulieren is toegestaan.

Artikel 5 Ondermandaat

Ondermandaat van de in dit besluit toegekende bevoegdheden is toegestaan aan functionarissen in dienst van de gemeente Beekdaelen

Artikel 6 Toezicht en rapportage

 • 1. De mandaatgever draagt zorg voor het toezicht op de rechtmatige uitoefening van de ge-mandateerde bevoegdheden.

 • 2. De gemandateerde draagt desgevraagd zorg voor periodieke rapportages aan de man-daatgever over de uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt direct na bekendmaking in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

 • 2. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit invorderingsambtenaar BsGW 2019 Beekdaelen”

Ondertekening

Roermond, 3 januari 2019

De ambtenaar als bedoeld in artikel 231 tweede lid onder c van de Gemeentewet

(invorderingsambtenaar),

De directeur,

drs. J.G.A.W. Willemsen.

Ondergetekende,

Verklaart zich akkoord met de voorgestelde mandatering (als bedoeld in artikel 10:4 van de Awb),

…………………………………………………………………..plaats / datum

……………………………………………………………………naam

…………………………………………………………………..handtekening / functie