Nadere beleidsregels evenementen

Geldend van 01-02-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere beleidsregels evenementen

BURGEMEESTER VAN PEEL EN MAAS;

overwegende, dat artikel 2:9, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Peel en Maas (hierna: APV) het mogelijk maakt voor de burgemeester om nadere beleidsregels vast te stellen ten aanzien van evenementen;

 

overwegende dat het conform de beleidsstukken leidraad evenementenbeleid en bouwstenen evenementenbeleid wenselijk is van deze mogelijkheid gebruik te maken om administratieve lastenverlichting te bewerkstellingen voor organisatoren van kleinschalige evenementen of van activiteiten die geen evenement zijn maar op dit moment wel als zodanig worden behandeld;

overwegende dat in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, het milieu, de spreiding van gelijksoortige evenementen over het jaar en het grondgebied van de gemeente, het organiseren van meldingsplichtige evenementen wordt gebonden aan algemene regels;

 

gelet op het bepaalde in 2:9, lid 2 van de APV;

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende nadere beleidsregels:

NADERE BELEIDSREGELS EVENEMENTEN

Artikel 1. Vergunningsvrije evenementen

 • 1.

  De volgende evenementen mogen zonder melding dan wel vergunning plaatsvinden mits het verkeer geen hinder ondervindt:

  • a.

   Optocht, optreden of openluchtconcert van fanfares, drumbands of a capella zanggroepen;

  • b.

   Een- of meerdaagse wandeltochten met maximaal 500 deelnemers;

  • c.

   Een- of meerdaagse fietstochten met maximaal 500 deelnemers op de daarvoor bestemde wegen en paden zonder wedstrijdelement.

   Het is aan de burgemeester om te bepalen of er sprake is van hinder.

 • 2.

  Evenementen die één keer per jaar plaatsvinden en aan de volgende criteria voldoen mogen zonder melding dan wel vergunning plaatsvinden:

  • a.

   Het evenement vindt plaats in de open lucht zonder bouwsels (klein model partytent – maximaal 18 m² - is toegestaan)

  • b.

   Het aantal gelijktijdig aanwezige personen (bezoekers en deelnemers) bedraagt niet meer dan 100;

  • c.

   Het evenement plaats vindt op:

   • maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 01.00 uur;

   • zondag van 13.00 uur tot 01.00 uur;

  • d.

   Het evenement gaat niet gepaard met het ten gehore brengen van versterkte muziek.

  • e.

   Het evenement wordt niet gehouden op de rijbaan, trottoir, voetpad, (brom)fietspad of parkeerplaats en er is geen wegafsluiting en/of verkeershinder.

  • f.

   Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken en er wordt geen glaswerk gebruikt;

  • g.

   De organisator vermeldt dit evenement op de evenementenkalender van onze website http://www.peelenmaas.nl.

  • h.

   Na afloop wordt het terrein en de directe omgeving schoon en in oorspronkelijke staat achtergelaten.

Artikel 2. Meldingsplichtige evenementen

 • 1.

  Als meldingsplichtige evenementen worden aangewezen, evenementen die voldoen aan de hierna genoemde algemene criteria en de in lid 2 afzonderlijk genoemde criteria:

  • a.

   De omvang van een te gebruiken locatie, tent of ander (tijdelijk) bouwsel is zodanig ingericht dat niet meer dan 150 personen (bezoekers en deelnemers) er gelijktijdig gebruik van kunnen maken.

  • b.

   Het evenement in de openlucht gaat niet gepaard met het ten gehore brengen van versterkte muziek tenzij er voldaan wordt aan de voorschriften genoemd in bijlage 1 bij deze nadere beleidsregels.

  • c.

   Het evenement wordt gehouden van 09:00 uur tot uiterlijk de volgende dag 01:00 uur met dien verstande dat op zondagen voor 13:00 uur het evenement niet in een straal van 200 meter van een kerk of andere gebouwen, die voor de openbare eredienst worden gebruikt, plaatsvindt.

 • 2.

  Als meldingsplichtige evenementen bedoeld in lid 1 worden aangewezen:

  • a.

   Eendaagse straat- of buurtdagen, -feesten en/of -barbecues mits die niet gehouden worden op een doorgaande weg binnen de bebouwde kom dan wel op een weg buiten de bebouwde kom.

  • b.

   Festiviteiten ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, bestaande uit:

   • 1.

    Fietstochten op de openbare weg mits voldaan wordt aan de verkeersregels;

   • 2.

    Spelactiviteiten voor de basisschooljeugd.

  • c.

   Jeugdkampen van in de gemeente gevestigde (sport)verenigingen mits gehouden op het eigen terrein van de betreffende vereniging.

  • d.

   Straatspeeldagen in het kader van de landelijke straatspeeldag, mits deze niet worden gehouden buiten de bebouwde kom.

  • e.

   Evenementen in het kader van open dagen of jubilea van individuele winkels en bedrijven mits deze niet plaatsvinden op de openbare weg.

  • f.

   Sint Maartensvuren mits de vuren kunnen plaatsvinden conform de standaard stookvoorschriften.

 • 3.

  De burgemeester kan altijd (gemotiveerd) besluiten dat voor een meldingsplichtig evenement toch een vergunning vereist is. Is dit het geval dan wordt dit binnen twee weken gemeld aan de melder zodat deze alsnog een vergunning aan kan vragen.

Artikel 3. Procedurele en andere algemene regels

 • 1.

  De organisatie meldt het geplande evenement uiterlijk drie weken voor de datum van aanvang daarvan schriftelijk dan wel digitaal middels het meldformulier meldingsplichtige evenementen aan de burgemeester met mededeling van:

  • a.

   De aard van het evenement;

  • b.

   Dag en tijdstip waarop het evenement wordt gehouden;

  • c.

   De locatie waar het evenement wordt gehouden;

  • d.

   Of er verkeersmaatregelen van toepassing zijn;

  • e.

   Het gelijktijdig te verwachten aantal deelnemers/bezoekers;

  • f.

   Of er alcohol wordt verstrekt;

  • g.

   Contactgegevens van de contactpersoon;

  • h.

   Een situatieplattegrond op schaal;

  • i.

   Het eventuele reglement van de overkoepelende organisatie, onder de licentie/auspiciën waarvan het evenement plaatsvindt.

 • 2.

  De melder ontvangt binnen twee weken na ontvangst van het meldingsformulier door de burgemeester een tegenbericht of het evenement zoals gemeld kan plaatsvinden onder de regels zoals opgenomen in dit besluit en de daarbij behorende bijlage 1 Algemene voorschriften.

 • 3.

  De contactpersoon van de organisatie is de eerstverantwoordelijke voor de naleving van de algemene voorschriften zoals benoemd in bijlage 1 behorende bij deze nadere beleidsregels.

 • 4.

  De contactpersoon is tijdens het evenement permanent bereikbaar en is als zodanig herkenbaar voor eventueel overleg met de politie en medewerkers van de gemeente.

 • 5.

  Een kopie van het ingestuurde meldingsformulier als ook de bevestiging daarvan is tijdens het evenement voor directe inzage op de betreffende locatie beschikbaar en wordt na een daartoe strekkend verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan een toezichthoudend controlerend ambtenaar.

 • 6.

  De organisatie stelt bewoners en exploitanten in de directe omgeving van het terrein waarop het evenement plaatsvindt, uiterlijk één week van tevoren schriftelijk op de hoogte.

 • 7.

  Op het evenemententerrein is glaswerk ten behoeve van de drank verstrekking niet toegestaan.

 • 8.

  De organisatie verzekert zich tijdig en afdoende tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 4 Gevolg van het niet naleven van deze nadere beleidsregels

Indien de organisatie van een meldingsplichtig evenement de in deze nadere beleidsregels opgenomen regels (inclusief de regels in Bijlage 1 Algemene voorschriften) niet naleeft of de aanwijzingen van de toezichthouder niet nakomt wordt het geacht te handelen in strijd met artikel 2:9 lid 1 van de APV (verbod om te handelen zonder vergunning) en loopt daarmee het risico dat het evenement per direct wordt stopgezet.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Panningen, 28 januari 2019

Burgemeester van de gemeente Peel en Maas,

de burgemeester,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage 1 Algemene voorschriften

Algemeen

 • 1.

  De contactpersoon van de organisatie is de eerstverantwoordelijke voor de naleving van de algemene voorschriften.

 • 2.

  De contactpersoon is in de periode gelegen tussen één werkdag voor het evenement en

  één werkdag na het evenement permanent bereikbaar en is tijdens het evenement als zodanig herkenbaar voor eventueel overleg met de politie, andere hulpdiensten en medewerkers van de gemeente.

 • 3.

  Het bewijs van ontvangst van het meldingsformulier of een kopie daarvan is tijdens het evenement voor directe inzage op de betreffende locatie beschikbaar en wordt na een daartoe strekkend verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan een toezichthoudend controlerend ambtenaar.

 • 4.

  De organisatie stelt bewoners en exploitanten in de directe omgeving van het terrein waarop het evenement plaatsvindt, uiterlijk één week van tevoren schriftelijk op de hoogte.

 • 5.

  Op het evenemententerrein is glaswerk ten behoeve van de drank verstrekking niet toegestaan.

 • 6.

  De organisatie verzekert zich tijdig en afdoende tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Regels m.b.t. maximaal toegelaten geluid

 • 1.

  Het geluidsniveau bedraagt niet meer dan 70 dB(A) en 85 dB(C)gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 • 2.

  De organisatie plaatst de geluidsdragers zodanig dat bewoners van nabij gelegen bewoonde bebouwing zo min mogelijk geluidshinder ondervinden.

Regels m.b.t. (brand) veiligheid

 • 1.

  Alle maatregelen dienen te worden getroffen om het ontstaan en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo goed als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

 • 2.

  De voorschriften van de omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk (het gebouw) waarin het evenement gehouden wordt dienen te worden nageleefd. Voor overige plaatsen zijn de voorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen van toepassing.

 • 3.

  Het personeel moet geïnstrueerd zijn hoe te handelen bij brand.

 • 4.

  Hekwerken die de calamiteitenroute blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en dergelijke) worden geplaatst.

 • 5.

  Alle toe- en uitgangen van de gebouwen achter tijdelijke bouwsels moeten bereikbaar zijn en bereikbaar worden gehouden.

 • 6.

  Er wordt geen open vuur of vuurwerk gebruikt. Tenzij de organisatie beschikt over een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer.

Regels m.b.t. parkeren en het afsluiten van de openbare weg/ voorkoming gevaar en hinder voor het verkeer

 • 1.

  Het parkeren wordt zodanig geregeld, dat elders geen parkeeroverlast wordt veroorzaakt.

 • 2.

  De afzetting van de openbare weg geschiedt met dranghekken voorzien van een verkeersbord C1 dan wel zoals aangegeven op de aan u verstrekte tijdelijke verkeersmaatregel. De afzetting wordt, indien na zonsondergang nog aanwezig, voldoende verlicht.

 • 3.

  De doorgang voor bewoners en werknemers van bedrijven in het gebied, alsmede voor hulpverleningsdiensten wordt te allen tijde gewaarborgd.

 • 4.

  Uitritten worden niet geblokkeerd.

 • 5.

  De afzetting wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de activiteiten doch uiterlijk binnen één uur na afloop van het evenement verwijderd.

 • 6.

  Het gebruik van objecten en de van daaruit te ondernemen activiteiten is niet zodanig dat voetgangers en/of overig verkeer daarvan gevaar of hinder ondervinden.

Regels m.b.t. hygiëne en milieu

 • 1.

  U dient bekend te zijn met de standaardvoorwaarden van de GHOR Limburg Noord te vinden op de volgende internet pagina https://www.vrln.nl.

 • 2.

  Er worden voldoende afvalbakken voor vrijkomend afval geplaatst. De afvalbakken worden tijdig geledigd. Vrijkomend afval wordt onmiddellijk na afloop van het evenement geborgen.

 • 3.

  Per 150 personen is ten minste één dames- en herentoilet aanwezig in onmiddellijke nabijheid.

Regels m.b.t. jeugdkampen

 • 1.

  Op een jeugdkamp is dag en nacht voldoende personeel aanwezig om aan de hieronder genoemde regels te kunnen voldoen. Bovendien heeft het personeel een toezichthoudende taak.

 • 2.

  Op het kampterrein is de mogelijkheid tot alarmering (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon) aanwezig.

 • 3.

  Er is te allen tijde iemand aanwezig die in het bezit is van een geldig EHBO en/of BHV-diploma.

 • 4.

  Indien het kampeerterrein zich in de directe omgeving van water bevindt, is er voldoende reddingsmateriaal aanwezig én moet het personeel in staat zijn dit reddingsmateriaal te gebruiken.