Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017

Geldend van 18-06-2014 t/m heden

Intitulé

Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 7.2 Besluit omgevingsrecht;

b e s l u i t e n:

  • I.

    in te trekken hun besluit van 12 maart 2013, agendapunt 2.2, tot vaststelling van het Interim Handhavingsbeleid Goeree-Overflakkee;

  • II.

    vast te stellen de Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017. Een gewaarmerkt exemplaar treft u in de bijlage aan.

Aldus vastgesteld op 13 mei 2014 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

drs. B. Marinussen mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage

Integrale Handhavingsnota Gemeente Goeree-Overflakkee 2014-2017