Verordening winkeltijden Brielle 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Brielle 2018

De raad van de gemeente Brielle;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2018;

gelet op: de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Verordening winkeltijden Brielle 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling (koopzondagen)

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf door het college aan te wijzen zondagen of feestdagen of delen daarvan per kalenderjaar. Dit geldt niet voor:

  • goede vrijdag ná 19:00 uur;

  • 4 mei ná 19:00 uur;

  • 24 december ná 19:00 uur;

  • de gehele eerste Kerstdag.

 • 2.

  Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van zon- en feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet genoemde verboden ten behoeve van winkels

  • a.

   waarvoor een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 9 van deze verordening, en

  • b.

   waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 1 winkel verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing worden in elk geval het volgende voorschrift verbonden;

  • a.

   de winkel dient op de zondagen en de feestdagen met uitzondering van eerste Kerstdag vóór 16.00 uur gesloten te zijn.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen met uitzondering van eerste Kerstdag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Vervallen.

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme

De verboden, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, om reden van op de gemeente gericht toerisme, voor zover zij betrekking hebben op de zondagen en de feestdagen met uitzondering van eerste Kerstdag, niet

 • a.

  voor de gehele gemeente Brielle;.

 • b.

  van 12.00 tot 22.00 uur (voor het kampeergebied van 06.00 tot 22.00 uur).

Artikel 11. Intrekking voorgaande regeling

De Verordening winkeltijden Brielle 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Brielle 2018.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 27 maart 2018

de griffier, L.C.M. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen