Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

overwegende, dat dit college op grond van de Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018 (ASV 2018) nadere regels kan stellen met betrekking tot:

 • a.

  de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, de doelgroepen die voor subsidie in aanmerking komen, de berekening van de subsidie en de uitbetaling van de subsidie;

 • b.

  de wijze van verdeling van subsidies waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld ;

 • c.

  de beslistermijn;

 • d.

  de weigering van een subsidie;

 • e.

  de verantwoording van de besteding van de subsidie en de daarbij te overleggen gegevens;

gelet op de

Algemene Subsidie Verordening Meierijstad 2018 (ASV 2018);

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en titel 4.2 en 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

vast te stellen de navolgende nadere regels:

Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  eigenaar:

  De natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft van eigendom of een ander zakelijk recht, zoals recht op erfpacht of het recht van opstal, op een gemeentelijk monument;

 • b.

  calamiteit:

  Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een (natuur)ramp of een niet verwachte gebeurtenis die ernstige schade heeft veroorzaakt;

 • c.

  college:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad;

 • d.

  deelnemer:

  De eigenaar van een gemeentelijk monument die mee doet aan een collectief abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant met een daarbij behorende tweejaarlijkse inspectie van het monument.

 • e.

  gemeentelijk monument:

  Een object, dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst als bedoeld in de Erfgoedverordening van de gemeente Meierijstad;

 • f.

  Monumentenwacht Noord-Brabant:

  Een onafhankelijke stichting die binnen het grondgebied van de provincie Noord-Brabant inspecties uitvoert en adviezen verstrekt over de aanpak van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden;

 • g.

  onderhoudswerkzaamheden:

  Werkzaamheden die met het oog op het behoud van het monumentale karakter dienen om een beschermd gemeentelijk monument in stand te houden en die gericht zijn op het voorkomen van groot onderhoud en restauratie;

 • h.

  restauratie:

  Werkzaamheden die onderhoudswerkzaamheden te boven gaan en die voor herstel van het pand noodzakelijk zijn;

 • i.

  subsidiabele kosten:

  Alle kosten voor onderhoudswerkzaamheden en restauratie welke gemaakt worden tot behoud van het monument. Hier wordt in ieder geval onder verstaan:

  • 1.

   materiaalkosten;

  • 2.

   kosten van derden;

  • 3.

   BTW, voor zover deze niet kan worden teruggevorderd;

Artikel 2: Subsidieplafond

Gelet op het bepaalde in artikel 6 van de ASV 2018 kan het college jaarlijks een subsidieplafond vaststellen. Het subsidieplafond is gelijk aan het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende begroting van de gemeente Meierijstad, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal toe te kennen subsidiebedrag.

Artikel 3: Abonnement Monumentenwacht Noord-Brabant

 • 1.

  De eigenaar van een gemeentelijk monument kan deelnemen aan een collectief abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant met een daarbij behorende tweejaarlijkse inspectie van dit monument.

 • 2.

  Indien de eigenaar van een gemeentelijk monument wenst deel te nemen als bedoeld in het eerste lid, dient deze eigenaar aan het college en de Monumentenwacht Noord-Brabant schriftelijk toestemming te verlenen tot het afsluiten van een abonnement en het verrichten van inspecties, waarbij de voorwaarde geldt dat het college een kopie ontvangt van de inspectierapporten.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders sluit voor alle deelnemers met de Monumentenwacht Noord-Brabant een collectief abonnement af. De kosten voor dit collectief abonnement en de hierbij behorende tweejaarlijkse inspectie van gemeentelijke monumenten verricht door de Monumentenwacht Noord-Brabant worden betaald door de gemeente Meierijstad.

 • 4.

  Het abonnement van deelnemer wordt automatisch en stilzwijgend verlengd, ook in geval van een nieuwe eigenaar van het gemeentelijk monument.

 • 5.

  De (nieuwe) eigenaar is bevoegd af te zien van voortzetting van het abonnement per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 6.

  Het college kan in bijzondere gevallen of bij misbruik het abonnement met deelnemer ontbinden.

Artikel 4: Subsidiabele werkzaamheden

Aan de eigenaar van een monument dat voorkomt op de gemeentelijke monumentenlijst kan een bijdrage worden toegekend voor onderhoud en/of restauratie. Voor subsidie in aanmerking komende werkzaamheden zijn:

 • 1.

  herstelwerk van authentieke materialen aan buitengevels, daken, dakconstructies, schoorstenen, goten en hemelwaterafvoeren, vensters inclusief luiken, buitenkozijnen, buitendeuren, buitenramen en monumentale interieuronderdelen;

 • 2.

  constructieve en conserverende werkzaamheden aan buitengevels en funderingen;

 • 3.

  werkzaamheden ter bestrijding van houtaantastingen en daarmee samenhangende conserverende werkzaamheden;

 • 4.

  schilderwerk, doch enkel wanneer een voorafgaand bepaalde kleurstelling is goedgekeurd.

Artikel 5: Aanvragen van subsidie

 • 1.

  De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld formulier. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een restauratie- en/of onderhoudsplan dat tenminste bestaat uit:

  • a.

   een door een onafhankelijke deskundige opgestelde beschrijving van de technische staat van het gemeentelijk monument waarin de gebreken aan het monument nauwkeurig vermeld staan. Inspecties verricht door de Monumentenwacht Noord-Brabant zoals genoemd in artikel 3 voldoen aan het criterium ‘onafhankelijke deskundige’;

  • b.

   tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstel- en restauratiewerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;

  • c.

   een op de onder sub a. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werk-omschrijving per onderdeel van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede de wijze van verwerking daarvan;

  • d.

   een begroting van alle kosten van de restauratie, niet ouder dan 2 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen.

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid om binnen 4 weken de ontbrekende gegevens en bescheiden te overleggen. Het college geeft aan om welke gegevens en bescheiden het gaat.

 • 3.

  In geval een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub a. of sub. f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dan dient deze deel uit te maken van de subsidieaanvraag. Is dit niet het geval, dan is de subsidieaanvraag zondermeer niet volledig.

 • 4.

  Een niet volledige subsidieaanvraag kan buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 6: Volgorde van behandeling

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie het tijdstip van de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als moment van binnenkomst.

 • 2.

  Alleen aanvragen om subsidie waarop in verband met het vastgestelde subsidieplafond als bedoeld in artikel 2 niet positief kan worden beschikt, worden door het college voor dat betreffende jaar afgewezen.

Artikel 7: Beschikkingsprocedure

 • 1.

  Het college stelt per subsidieaanvraag vast welke kosten naar haar oordeel subsidiabel zijn. Zij laat zich daarbij in ieder geval leiden door de in artikel 4, eerste lid genoemde gegevens.

 • 2.

  Het college neemt een besluit binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen, dan wel de ontbrekende gegevens en bescheiden genoegzaam zijn aangevuld.

 • 3.

  Het college kan de termijn genoemd in het tweede lid met ten hoogste 6 weken verlengen, mits het de aanvrager daarvan in kennis stelt binnen de genoemde 8 weken termijn.

Artikel 8: Subsidienorm

 • 1.

  De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000,00 per gemeentelijk monument per vijf jaar.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie voor schilderwerk 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.000,00 per gemeentelijk monument per vijf jaar. Deze subsidie voor schilderwerk telt mee in het gestelde maximum van het eerste lid.

 • 3.

  Voor toewijzing komen alleen in aanmerking aanvragen waarbij de door het college vastgestelde subsidiabele kosten tenminste € 1.000,00 bedragen.

Artikel 9: Eenmalige restauratiesubsidie

 • 1.

  Aan eigenaren van objecten die na de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangewezen als gemeentelijk monument kan eenmalig een restauratiesubsidie worden toegekend.

 • 2.

  De restauratiesubsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,00 per gemeentelijk monument.

 • 3.

  Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt tot 3 jaar na de datum van een onherroepelijke aanwijzing tot gemeentelijk monument.

Artikel 10: Calamiteit

Het college verstrekt geen subsidie als de kosten van restauratie, onderhoud, herstel of vernieuwing van monumenten voortvloeien uit brand- en stormschade, waartegen verzekering mogelijk is, alsmede voor zover de kosten van voorzieningen op andere wijze kunnen worden vergoed.

Artikel 11: Weigeringsgronden

Subsidie wordt niet toegekend:

 • 1.

  indien met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen, voordat op de subsidieaanvraag door het college is beslist;

 • 2.

  voor zover de kosten op grond van een verzekering worden gedekt;

 • 3.

  voor zover het kosten betreft van arbeid gemaakt bij zelfwerkzaamheid;

 • 4.

  voor zover het kosten betreft die uitsluitend, dan wel in overwegende mate, gemaakt worden voor de verbetering van het wooncomfort;

 • 5.

  de eigenaar een slechte staat van onderhoud van het monument te verwijten valt.

Artikel 12: Subsidieverplichtingen

 • 1.

  Binnen één jaar na toekenning van de subsidie moet met de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevangen.

 • 2.

  De aanvang van het werk moet tenminste 2 weken van tevoren schriftelijk aan het college worden gemeld.

 • 3.

  De werkzaamheden moeten binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie zijn voltooid.

 • 4.

  Indien niet wordt voldaan aan de onder het eerste, tweede en/of derde lid genoemde verplichtingen behoudt het college zich het recht voor om de subsidiebeschikking in te trekken.

Artikel 13: Gereedmelding en definitieve subsidievaststelling

 • 1.

  De voltooiing van de werkzaamheden dient door de eigenaar schriftelijk aan het college te worden medegedeeld.

 • 2.

  De subsidie wordt definitief vastgesteld aan de hand van de door de aanvrager in te dienen financiële eindverantwoording.

Artikel 14: Uitbetaling subsidie

Uitbetaling van de subsidie geschiedt binnen 6 weken nadat aan de hierna genoemde voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  de voltooiing van de werkzaamheden is schriftelijk medegedeeld aan de gemeente;

 • 2.

  de onder het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn door of namens het college gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • 3.

  alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de onder het eerste lid bedoelde werkzaamheden zijn overgelegd en door of namens het college zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

Artikel 15: Bijzondere omstandigheden

Indien bijzondere omstandigheden tot gevolg zouden hebben dat onverkorte toepassing van dit besluit tot onredelijke resultaten zou leiden, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16: Onvolledige informatie

Indien bij controle blijkt dat de eigenaar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de voorschriften, vastgesteld krachtens deze Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad niet nakomt en/of afwijkt van het herstel- en/of restauratieplan waarop de subsidietoekenning is gebaseerd, kan het college, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de ASV 2018 besluiten om niet dan wel tot gedeeltelijke betaling van de subsidie over te gaan.

Artikel 17: Overgangsrechten

Voor beschikkingen die op grond van een eerdere regeling of verordening zijn genomen blijven de voorwaarden van die verordening of regeling van kracht.

Artikel 18: Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 januari 2019, onder intrekking van:

 • 1.

  de Nadere regels Subsidiëring Gemeentelijke Monumenten en Natuurobjecten 2014 vastgesteld door het college van de gemeente Veghel d.d. 16 december 2014.

 • 2.

  de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Sint-Oedenrode vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Sint-Oedenrode 19 december 2013.

Artikel 19: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Nadere regels instandhouding gemeentelijke monumenten 2019 Meierijstad”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.

Het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij