Beleidsregel opschorting handhaving I-criterium Eindhoven 2019

Geldend van 15-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel opschorting handhaving I-criterium Eindhoven 2019

De burgemeester van de gemeente Eindhoven heeft op 21 januari 2019 het onderstaande besloten.

De burgemeester heeft gelet op artikel 1:3 en 4:81 Algemene wet bestuursrecht en artikel 13b Opiumwet.

De burgemeester heeft de politie en het openbaar ministerie gehoord.

De burgemeester heeft het volgende overwogen. In de Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Eindhoven 2016 staat dat de burgemeester bestuursrechtelijk handhavend kan optreden, indien een coffeeshop zich niet houdt aan de AHOJGI-plus criteria (Gemeenteblad 2016, 32; 2017, 17). Het I-criterium houdt in dat niet-ingezetenen van Nederland niet worden toegelaten in coffeeshops en dat evenmin aan hen wordt verkocht. Bestuursrechtelijke handhaving van dit criterium is tijdelijk gedeprioriteerd of opgeschort (Gemeenteblad 2015, 42; 2016, 3; 2016, 104; 2018, 2).

In samenspraak met politie en openbaar ministerie is besloten dit extern te laten evalueren. Hieruit blijkt onder meer dat Eindhovense coffeeshops gemiddeld slechts 10% buitenlandse bezoekers aantrekken, waarmee Eindhoven in vergelijking met andere zuidelijke gemeenten een lage aantrekkingskracht heeft op niet-ingezeten softdrugsgebruikers. De huidige situatie rondom de Eindhovense coffeeshops lijkt beheersbaar. Bij de meeste, minder drukke coffeeshops is niet of nauwelijks sprake van overlast. Op de enkele plek waar het I-criterium, gegeven daar ervaren overlast, mogelijk wel een geschikt instrument is, zijn ook andere oplossingen denkbaar om de situatie beheersbaar te maken. Uit onderzoek onder omwonenden, de politie en de gemeente blijkt, dat de straathandel uit het straatbeeld is verdwenen sinds de opschorting van het I-criterium. Ongeveer 20% van de niet-ingezetenen geeft echter aan dat zij het illegale circuit zullen gebruiken als het I-criterium actief wordt gehandhaafd. Gelet op het aantal coffeeshopbezoekers zou dit om vele duizenden personen gaan. Aldus de onderzoekers.

Het is wenselijk handhaving van het I-criterium in Eindhoven te blijven opschorten. Daar waar wel overlast bestaat, weegt gemeentebrede handhaving van het I-criterium niet op tegen de nadelen daarvan. Bovendien is ook het ontbreken van overlast (waaronder parkeeroverlast, geluidshinder en rondhangende klanten) een gedoogvereiste (O-criterium). Opschorting van de bestuursrechtelijke handhaving van het I-criterium is in het belang van preventie en beheersing van uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van handel in en gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden.

Artikel 1 Opschorting handhaving I-criterium

De burgemeester schort handhaving van het I-criterium op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet op.

Artikel 2 Slotbepalingen

  • 1. De burgemeester kan dit besluit te allen tijde intrekken of wijzigen. Dit wordt met name overwogen, indien het naar zijn oordeel wenselijk is ter handhaving van de Opiumwet en voor het doel van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet, te weten preventie en beheersing van uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid en het voorkomen van nadelige effecten van handel in en gebruik van drugs op het openbare leven en andere lokale omstandigheden.

  • 2. Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2019.

  • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel opschorting handhaving I-criterium 2019.

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven

,burgemeester

,secretaris

Ondertekening