Beleidsregel subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019

Geldend van 25-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

De gemeente Eersel kent een financiële regeling voor organisaties zonder winstoogmerk die kosten maken voor de scholing (deskundigheidsbevordering) van hun vrijwilligers. De regeling is een stimuleringsregeling ter dekking van de hiermee gepaard gaande incidentele financiële lasten. De Beleidsregel subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019 is de actualisering van de verouderde beleidsregel van 2012.

Deskundige vrijwilligers zijn belangrijk voor elke organisatie. De kosten van scholing zijn voor verenigingen en stichtingen vaak een belemmering om (meer) initiatieven op dit vlak te ondernemen. Een financiële regeling werkt dan als stimulans.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Vrijwilligers zijn personen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde

 • 2.

  werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

 • 3.

  Organisaties zonder winstoogmerk zijn organisaties die niet als doelstelling hebben het behalen van winst, maar zijn gericht op een levensbeschouwelijke, maatschappelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling of anderszins een maatschappelijk doel of algemeen nut nastreven. Daaronder vallen vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.

 • 4.

  Scholing is het geheel van activiteiten gericht op het in stand houden en vergroten van de bekwaamheid en/of deskundigheid van de vrijwilligers.

Artikel 2 Specifieke subsidievoorwaarden

Naast de in de ‘Subsidieverordening maatschappelijk welzijn gemeente Eersel 2017’ genoemde

subsidievoorwaarden, gelden de volgende specifieke voorwaarden:

1. Voor wie?

 • a.

  In aanmerking komen alleen organisaties zonder winstoogmerk met activiteiten/diensten die gericht zijn op de Eerselse gemeenschap.

 • b.

  Het betreft subsidie voor scholing van vrijwilligers die woonachtig zijn in de gemeente Eersel en voor vrijwilligers die elders woonachtig zijn en werkzaam zijn bij een organisatie zonder winstoogmerk met activiteiten/diensten die gericht zijn op de Eerselse gemeenschap.

2. Waarvoor?

 • a.

  Scholing met een duidelijke toegevoegde waarde voor het verrichten vrijwilligerswerk. De scholing heeft direct betrekking op de doelstelling en de werkzaamheden van de organisatie en de werkzaamheden van de vrijwilliger.

 • b.

  De bijdrage wordt verstrekt voor de kosten van scholing door erkende instellingen en/of externe docenten.

 • c.

  Er wordt alleen een bijdrage verstrekt voor scholing met een maximale duur van 1 jaar (seizoen).

3. Hoeveel?

 • a.

  De maximale bijdrage per organisatie bedraagt € 250,-- per jaar.

 • b.

  Per organisatie wordt maximaal 1x per jaar een aanvraag voor subsidiëring van scholing toegewezen.

4. Procedure

 • a.

  De aanvraag kan via het daartoe bestemde formulier op de website of schriftelijk bij de gemeente Eersel worden ingediend onder overlegging van een bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte kosten.

 • b.

  De aanvraag moet worden ingediend vóór 15 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft en de scholing geheel of gedeeltelijk plaatsvindt.

 • c.

  De aanvraag wordt binnen zes weken na binnenkomst beoordeeld. Bij toekenning vindt binnen die periode ook de betaling plaats.

HOOFDSTUK 2 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 3 Bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als de beleidsregel ‘Subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2019’.

 • 2.

  Deze beleidsregel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel op 8 januari 2019.

 • 3.

  Deze beleidsregel treedt een dag na de datum van de bekendmaking in werking.

 • 4.

  Tezelfdertijd wordt de beleidsregel ‘Subsidie scholing vrijwilligers gemeente Eersel 2012’ ingetrokken.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EERSEL

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de waarnemend burgemeester, de heer J.A.M. Vos

Ondertekening