Regeling vervallen per 25-01-2019

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 januari 2019, nr 1163856/1163864 tot vaststelling van het Aanvullend openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021.

Geldend van 25-01-2019 t/m 24-01-2019

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 januari 2019, nr 1163856/1163864 tot vaststelling van het Aanvullend openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021);

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten vast te stellen:

Aanvullend openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling natuur- enlandschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 doelgroep en activiteiten

Artikel 1 Natuur- en landschapsbeheer

Aan aanvragers die gecertificeerd zijn voor natuurbeheer conform artikel 2.1 van de SVNL 2016-2021, kan subsidie worden verstrekt voor natuur- en landschapsbeheer op beheertypen van beheereenheden en voor toeslagen genoemd in het Natuurbeheerplan dat onderdeel is van het Programma Natuurontwikkeling (hierna te noemen: Natuurbeheerplan).

Artikel 2 Subsidiabele onderdelen Natuurbeheerplan

  • 1. Op grond van artikel 1.2, lid 2 onder b en artikel 2.5 lid 1 onder d SVNL 2016-2021 komt het volgende onderdeel voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

    • de kosten voor het houden van toezicht op een natuurterrein als bedoeld in artikel 2.5 lid 1, onder d SVNL 2016-2021.

Paragraaf 2 Subsidieplafond, verdeelcriteria en aanvraagperiode

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het onderdeel als bedoeld in artikel 2 op terreinen die zijn aangegeven op de beheertypekaart van het vigerende Natuurbeheerplan, bedraagt voor de periode 2019-2024:

artikel 2.5 lid 1, onderdeel d SVNL 2016-2021, € 1,3 miljoen.

Artikel 4 Verdeelcriteria

Aanvragen worden toegekend op volgorde van ontvangst.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 3 kunnen in de periode van1 februari tot 1 maart 2019 worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Hoofdstuk 2 Tarieven

Artikel 6 Tarieven begrotingsjaar 2019

  • 1. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL 2016-2021 zijn opgenomen in bijlage1 behorende bij dit besluit.

  • 2. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub w van de SVNL 2016-2021, waarmee de tarieven voor natuurbeheer (natuurterreinen N-typen en L-typen) worden verhoogd, bedraagt 3,51%.

Hoofdstuk 3 Voorbehouden

Artikel 7 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in hoofdstuk 1 worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel als subsidiabel is aangemerkt in het vigerende Natuurbeheerplan.

Artikel 8 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken dan wel de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken dan wel de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn of worden goedgekeurd.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvullend openstellingsbesluit natuurbeheer 2019 ten behoeve van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021.

Ondertekening

Haarlem, 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk,

Voorzitter

R.M. Bergkamp

provinciesecretaris

Bijlage 1 Het totaaloverzicht met tarieven voor landschapstypen natuur, natuurtypen, toeslagen en monitoring

Tarieven SNL beheerjaar 2019

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

Subdoeltype (kostenplaats)

Subsidietarief

 

 

 

 

Landschapstypen natuur

 

 

 

 

 

 

 

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 131,07

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.118,91

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 98,46

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 225,78

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 259,32

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 268,41

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,58

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.740,67

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.577,90

L02

01

Fortterrein

€ 722,27

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,37

L02

03

Historische tuin

€ 4.425,01

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 814,73

 

 

 

 

Natuurtypen

 

 

 

 

 

 

 

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 58,52

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 99,99

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,42

N02

01

Rivier

€ 3,82

N03

01

Beek en bron

€ 76,90

N04

01

Kranswierwater

€ 43,49

N04

02

Zoete plas

€ 43,81

N04

03

Brak water

€ 54,47

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 372,77

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 491,98

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 864,15

N06

02

Trilveen

€ 1.948,66

N06

03

Hoogveen

€ 151,70

N06

04

Vochtige heide

€ 233,28

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 56,29

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 73,08

N07

01

Droge heide

€ 155,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 95,03

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,39

N08

02

Open duin

€ 233,76

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 985,53

N08

04

Duinheide

€ 179,85

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,81

N10

01

Nat schraalland

€ 1.657,26

N10

02

Vochtig hooiland

€ 982,65

N11

01

Droog schraalland

€ 587,12

N12

01

Bloemdijk

€ 1.648,26

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 173,31

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 376,82

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 438,29

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,48

N12

06

Ruigteveld

€ 86,58

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 542,47

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,15

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,95

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 52,89

N15

01

Duinbos

€ 58,23

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 92,10

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 25,64

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 45,15

N17

02

Droog hakhout

€ 409,36

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 251,88

N17

04

Eendenkooi

€ 2.218,24

N17

05

Wilgengriend

€ 3.340,59

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 578,60

 

 

 

 

Toeslagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 37,66

 

 

Openstellingsbijdrage:

toezichtsbijdrage

€ 17,08

 

 

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 457,95

 

 

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 279,01

 

 

toeslag vaarland

€ 475,78

 

 

 

 

Monitoring

 

 

 

 

 

 

 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 16,71

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,26

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,22

N05

01

Moeras

€ 23,96

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,76

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,68

N06

02

Trilveen

€ 22,89

N06

03

Hoogveen

€ 30,93

N06

04

Vochtige heide

€ 15,93

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,16

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,06

N07

01

Droge heide

€ 14,66

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,66

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,06

N08

02

Open duin

€ 21,22

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,15

N08

04

Duinheide

€ 14,66

N09

01

Schor of kwelder

€ 18,93

N10

01

Nat schraalland

€ 30,83

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,38

N11

01

Droog schraalland

€ 18,33

N12

01

Bloemdijk

€ 16,33

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,15

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 16,96

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 18,93

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,20

N12

06

Ruigteveld

€ 5,19

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,29

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,57

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,47

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,67

N15

01

Duinbos

€ 7,65

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,65

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,13

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,13

N17

02

Droog hakhout

€ 3,11

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,11

N17

05

Wilgengriend

€ 14,46

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,46