Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van uitvoeringsregels met betrekking tot de heffing en invordening van watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling Watertoeristenbelasting Edam-Volendam)

Geldend van 25-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende de vaststelling van uitvoeringsregels met betrekking tot de heffing en invordening van watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling Watertoeristenbelasting Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 237 van de Gemeentewet en het bepaalde in de verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende regeling: UITVOERINGSREGELING WATERTOERISTENBELASTING EDAM-VOLENDAM.

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in deze uitvoeringsregeling wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de verordening op de heffing en invordering van de watertoeristenbelasting van de gemeente Edam-Volendam bedoeld die bij raadsbesluit is vastgesteld.

Artikel 2 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing

 • 1. De belastingplichtige kan opteren voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing bij de heffing van toeristenbelasting over vaste ligplaatsen.

 • 2. Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het eerste lid, dient de belastingplichtige dit gespecificeerd en voldoende duidelijk aan te geven op het aangiftebiljet.

Artikel 3 Aangifte

 • 1. De belastingplichtige die niet binnen een maand na afloop van het belastingjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen 14 dagen na afloop van die periode bij de heffingsambtenaar van de gemeente Edam-Volendam een verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2. Als formulier van het aangiftebiljet watertoeristenbelasting wordt vastgesteld het formulier dat in overeenstemming is met het in bijlage A opgenomen model.

 • 3. Het biljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden binnen 4 weken ingeleverd of toegezonden.

Artikel 4 Aanmeldingsplicht

 • 1. In afwijking van de verordening toeristenbelasting heeft belastingplichtige aan de aanmeldingsplicht voldaan, indien belastingplichtige reeds als belastingplichtige voor de toeristenbelasting bekend is bij de gemeente en hiervan voor het betreffende belastingjaar een bevestiging heeft ontvangen.

 • 2. Door de gemeente wordt kosteloos een aanmeldingsformulier ter beschikking gesteld om te voldoen aan de aanmeldingsplicht.

Artikel 5 Verblijfregister

 • 1. Voor de toepassing van de verordening watertoeristenbelasting en onderhavige uitvoeringsregeling wordt onder ‘verblijfregister’ verstaan een gegevensverzameling, waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot verblijf wordt geboden, wordt bijgehouden:

  • a.

   naam en woonplaats;

  • b.

   aantal personen;

  • c.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • d.

   het aantal etmalen ter zake waarvan belasting verschuldigd is;

  • e.

   indien van toepassing naam, woonplaats en geboortedata van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 2. Het verblijfregister dient te worden bijgehouden conform de bijlagen bij deze uitvoeringsregeling.

 • 3. Van de verplichting bedoeld in het vorige lid kan door het college van burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend.

 • 4. Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

 • 5. Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het derde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een eigen verblijfregister wordt bijgehouden, aan de hand waarvan over dezelfde gegevens kan worden beschikt als bedoeld in het eerste lid.

 • 6. In het geval het nachtregister wordt bijgehouden voor vaartuigen op vaste ligplaatsen dient het verblijfregister te worden bijgehouden per vaste ligplaats.

 • 7. Indien belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, hoeft hij uitsluitend een verblijfregister bij te houden voor de ligplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 8. Het verblijfregister dient op verzoek van de heffingsambtenaar onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 9. Het verblijfregister wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 10. Het verblijfregister wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

 • 11. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor het verblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt voor het eerst toegepast op 1 januari 2019.

 • 3. Deze regeling kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsregeling watertoeristenbelasting Edam-Volendam”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 11 september 2018,

de loco-secretaris,

M. Bekkenkamp Msc.

de burgemeester,

L.J. Sievers.