Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente De Fryske Marren

Geldend van 24-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente De Fryske Marren

Het college van De Fryske Marren

overwegende:

dat het wenselijk is om in tijd van verkiezingscampagnes verkiezingsborden toe te staan en hier beleidsregels voor vast te stellen;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet Bestuursrecht (Awb) en de Algemene plaatselijke verordening (APV);

besluit:

vast te stellen:

de Beleidsregels voor verkiezingsreclame gemeente De Fryske Marren

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • verkiezingen: verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraad, Referendum en Waterschap;

 • verkiezingsaffiche: een affiche/poster van een politieke partij met een maximale afmeting van A2-formaat (42cm x 60cm);

 • verkiezingsborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches.

Artikel 2. Gebied

De beleidsregels zijn van toepassing voor het grondgebied van de gemeente De Fryske Marren, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3. Plaatsen verkiezingsborden

 • 1.

  De verkiezingsborden worden uiterlijk twee weken na de kandidaatstelling geplaatst.

 • 2.

  De verkiezingsborden worden uiterlijk twee weken na de verkiezingsdag verwijderd, tenzij binnen 3 maanden wederom verkiezingen plaatsvinden. In laatstgenoemde situatie worden de borden uiterlijk twee weken na de laatste verkiezingsdag verwijderd.

 • 3.

  Het afdelingshoofd Publiekzaken is bevoegd de locaties van de verkiezingsborden vast te stellen.

 • 4.

  De precieze locaties van de verkiezingsborden worden kenbaar gemaakt op de website van de gemeente, op www.officiele bekendmakingen.nl en aan de politieke partijen.

Artikel 4. Aanplakken op de verkiezingsborden

 • 1.

  Alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen mogen zonder melding of vergunning een verkiezingsaffiche aanplakken op de verkiezingsborden.

 • 2.

  De politieke partijen zorgen zelf voor het aanplakken van het verkiezingsaffiche.

 • 3.

  Per locatie mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

 • 4.

  Een verkiezingsaffiche mag niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

 • 5.

  Een verkiezingsaffiche wordt aangeplakt met een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen zoals lijm of punaises zijn niet toegestaan in verband met eventuele beschadiging van de verkiezingsborden.

 • 6.

  Bij het aanplakken dient zoveel mogelijk vrije ruimte over te blijven voor andere verkiezingsaffiches.

 • 7.

  Het is niet toegestaan over andere verkiezingsaffiches heen te plakken.

 • 8.

  De gemeente kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verwijdering van een verkiezingsaffiche door onbevoegden.

 • 9.

  Het is verboden de verkiezingsborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 5. Overige verkiezingsreclame

 • 1.

  Het plaatsen van verkiezingsreclame op particulier terrein mag geen gevaar/ hinder/strijd met openbare orde en of goede zeden opleveren en dient voldoen aan en niet strijdig te zijn met de overige wettelijke bepalingen.

 • 2.

  Het op een andere wijze dan in deze beleidsregels beschreven aanbrengen van verkiezingsreclame is toegestaan mits daarvoor, voor zover nodig, ontheffing of vergunning is verleend door het college.

Artikel 6. Verboden verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het college verleent géén toestemming voor het aanbrengen van aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers (zoals sandwichborden en/of driehoeksborden) ten behoeve van verkiezingsreclame op, aan, over of boven de gemeentelijke eigendommen.

Artikel 7. Handhavend optreden

 • 1.

  Indien deze beleidsregels niet worden nagekomen kan de gemeente handhavend optreden.

 • 2.

  Op een verkiezingsbord aangebrachte reclame, niet zijnde een verkiezingsaffiche, wordt meteen door de gemeente verwijderd.

 • 3.

  Voordat handhavend wordt opgetreden tegen verkiezingsreclame, wordt een politieke partij de gelegenheid geboden de reclame in strijd met deze regels per direct alsnog te verwijderen.

 • 4.

  Bij gevaar voor de openbare orde en veiligheid en of de verkeersveiligheid wordt dergelijk verkiezingsmateriaal, zonder verdere kennisgeving, meteen verwijderd.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels voor de verkiezingsreclame treden één dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van De Fryske Marren in zijn openbare vergadering van 14 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

secretaris, burgemeester,

D.J. Cazemier F. Veenstra