Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Geldend van 22-01-2019 t/m heden

Intitulé

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de de dag na bekendmaking

besluit:

 • 1.

  in te trekken het Reglement burgerlijke stand, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders 1 november 2011;

 • 2.

  vast te stellen het “Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.”

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders

 • e.

  gemeentehuis: elke locatie die als zodanig is aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Bronckhorst, werkzaam bij het cluster Klantadvies en en het cluster Burgerzaken;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4. De aanstelling geschiedt overeenkomstig de Regeling rechtspositie Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gemeente Bronckhorst.

Artikel 3 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis van Bronckhorst.

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3. Als permanente locaties voor de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn aangewezen;

  • -

   het gemeentehuis in Hengelo (Gld.)

  • -

   kasteel Vorden in Vorden

  • -

   kasteel Keppel in Hoog-Keppel

  • -

   museum Smedekinck in Zelhem

  • -

   de kapel in Bronkhorst

 • 4. Op verzoek kan het college van burgemeester en wethouders een huwelijkslocatie naar keuze als gemeentehuis aanwijzen voor de duur van de voltrekking van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De bevoegdheid voor het éénmalig aanwijzen van een locatie voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap is door de gemeenteraad gedelegeerd aan het college.

 • 5. Om éénmalig als locatie aangewezen te kunnen worden voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen moet de locatie aan de criteria voldoen, die zijn opgenomen in de ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een huwelijkslocatie naar keuze in Bronckhorst’.

Artikel 4 Leiding van de dienst

De manager van het cluster Klantadvies en Burgerzaken is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen of het registreren van partnerschappen op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 20.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur tot 16.30 uur, donderdag van 8.30 uur tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.

 • 2. Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid genoemde openingstijden.

Artikel 6 Kosteloze huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

 • 1. Het voltrekken van kosteloze huwelijken en het registreren van partnerschappen vindt plaats op het gemeentehuis in Hengelo.

 • 2. Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald wordt wekelijks op maandagochtend om 9.00 uur en om 9.30 uur de gelegenheid gegeven tot een kosteloze huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap.

 • 3. Van het bruidspaar of partners moet ten minste één persoon inwoner zijn van de gemeente Bronckhorst.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement burgerlijke stand 2019’.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 15 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris,

de burgemeester,