Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent trouwlocaties Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties Altena 2019

Geldend van 17-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent trouwlocaties Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

Gelet op artikel 108 juncto 147 Gemeentewet, artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 5 lid 1 Wet rechten burgerlijke stand;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

besluit:

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties in de gemeente Woudrichem, vastgesteld op 16 november 2012.

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties Altena 2019.

 • 3.

  De in de bijlage A opgenomen locaties op te nemen als vaste trouwlocaties voor de gemeente Altena;

 • 4.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van trouwlocaties te mandateren naar de teammanager Publiek.

Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties Altena 2019

Artikel 1. Algemene criteria

 • 1. De trouwlocatie moet gelegen zijn binnen de gemeente Altena.

 • 2. De trouwlocatie is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers.

 • 3. De trouwlocatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar.

 • 4. De trouwlocatie is niet in strijd met de goede zeden.

 • 5. De eigenaar/beheerder geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert niet naar geslacht, sekse en/of godsdienst.

 • 6. De trouwlocatie is ten aanzien van brandveiligheid geschikt voor een maximaal aantal personen; dit aantal wordt door middel van een reguliere procedure “gebruiksmelding” bij de brandweer vooraf ingediend, beoordeeld en vastgesteld.

 • 7. De locatie dient te beschikken over de benodigde vergunningen in verband met de openbare orde en veiligheid.

 • 8. De veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn.

 • 9. De trouwlocatie moet voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid.

 • 10. De trouwlocatie is een gebouw; een tuin of terras dat aansluitend aan de trouwzaal is gelegen kan aangemerkt worden als een verlenging van het gebouw.

 • 11. Tijdens de plechtigheid in de tuin of het terras moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn en blijven.

 • 12. De locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet medewerking verlenen aan een vooronderzoek van een medewerker van de gemeente.

 • 13. De eigenaar/beheerder gaat akkoord met de gestelde criteria.

 • 14. De gemeente int de verschuldigde gemeenteleges, maar niet de extra kosten voor de externe locatie.

Artikel 2. Logistieke criteria

 • 1. De trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd

 • 2. De trouwlocatie beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 3. De trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen

 • 4. Bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het bruidspaar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen

Artikel 3. Specifieke criteria voor een permanent aangewezen trouwlocatie

 • 1. De locatie moet permanent beschikbaar zijn als trouwlocatie

 • 2. De gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaren aan

 • 3. De eigenaar/beheerder van de locatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving (bv. Bestemmingsplan)

 • 4. De locatie mag geen gebouw zijn waarin als hoofdfunctie erediensten plaatsvinden

 • 5. De eigenaar van de locatie is (samen met het bruidspaar) verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie

Artikel 4. Specifieke criteria voor een éénmalige aanwijzing als trouwlocatie

 • 1. De locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie

 • 2. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker

Artikel 5. Specifieke criteria ingeval een vaartuig wordt aangewezen als trouwlocatie

 • 1. Gedurende de plechtigheid mag het vaartuig niet in beweging zijn, dat wil zeggen: er mag niet gevaren worden om veiligheid en openbaarheid te garanderen

 • 2. De eigenaar van het vaartuig beschikt over de benodigde vergunningen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart.

 • 3. Per huwelijk wordt op verzoek van het bruidspaar en met toestemming van de eigenaar/beheerder van het vaartuig en van de desbetreffende ligplaats/jachthaven ligplaats gekozen en ingenomen

Artikel 6. Overige criteria

 • 1. De eigenaar/beheerder vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar

 • 2. De gemeente is niet aansprakelijk voor gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting

 • 3. Het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend.

Artikel 7. Slotbepaling

 • 1. Deze beleidsregel treedt in werking na bekendmaking met terugwerkende kracht met ingang 1 januari 2019.

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel aanwijzen trouwlocaties Altena 2019.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 10 januari 2019.

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

BIJLAGE A Overzicht van vaste trouwlocaties Altena 2019

OVERZICHT VAN VASTE TROUWLOCATIES ALTENA 2019

Kasteel Dussen

Binnen 1, 4271 BV Dussen

Sleeuwijks Kerkje

Kerkeinde 31, 4254 LD Sleeuwijk

Brasserie Boven de Rivieren

Hoekeinde 24, 4254 LD Sleeuwijk

Bistro De Heerlijckheid

Rijksstraatweg 115, 4254 XC Sleeuwijk

Partyship Princehof

 

Fort Altena

Tol 8, 4251 PX Werkendam

De Koppelpaarden

Oude Kerkstraat 1, 4271 BB Dussen

De Rietpluim

Oude Kerkstraat 6, 4271 BC Dussen

De Waterman

Vierlinghstraat 1, 4251 LC Werkendam

De Ontmoeting

Hoogstraat 32, 4251 CM Werkendam

De Phoenix

Kerkstraat 4, 4273 CB Hank

Biesbosch Museum

De Hilweg 2, 4251 MT Werkendam

‘t Oude Raedthuys

Hoogstraat 47, 4285 AG Woudrichem

‘t Kruithuis Arsenaal

Kerkstraat 41, 4285 BA Woudrichem

De Witte Molen

Kleibergsestraat 52, 4268 GC Meeuwen

Huwelijksboot Wiljo aan de Wijkse Bol

Wijkse Bol te Wijk en Aalburg