Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling centrumpromotie Uden

Geldend van 15-01-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling centrumpromotie Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de promotie en marketing van het centrum van Uden

gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Uden

besluit

vast te stellen de:

Subsidieregeling centrumpromotie Uden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Uden: de Algemene subsidieverordening Uden.

 • b.

  Aanvraagperiode: de termijn waarbinnen volgens de bekendmaking van het subsidieplafond een volledige subsidieaanvraag moet zijn ingediend.

 • c.

  Activiteit: activiteit die er aan bijdraagt dat het economisch klimaat van het centrum van de gemeente Uden wordt versterkt, door het doen van promotionele activiteiten ten behoeve van het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum van de gemeente Uden.

 • d.

  Belastingplichtig: belastingplichtige in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Verordening reclamebelasting 2018 of de daarop volgende regeling.

 • e.

  Centrum van de gemeente Uden: het bij artikel 2 van de Verordening reclamebelasting 2018 of de daarop volgende regeling aangewezen gebied.

 • f.

  Centrumpromotie: activiteiten die bekendheid geven aan het Centrum van Uden en die gericht zijn op het aantrekken van meer bezoekers aan het Centrum van Uden.

 • g.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • h.

  Eerste subsidieperiode: de periode waarvoor voor het eerst op basis van deze regeling subsidie kan worden aangevraagd.

 • i.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Voor de eerste subsidieperiode geldt 1 januari 2019 als peildatum

 • j.

  Stichting Centrummanagement: structureel samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen in het centrum van de gemeente Uden dat op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inzet van middelen de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het Centrum van de gemeente Uden versterkt.

 • k.

  Sectorale vereniging: een vereniging waarvan alleen lid kunnen worden zij die werkzaam zijn in één bepaalde branche, sector of bedrijfstak.

 • l.

  Vereniging: een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:26 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor Centrumpromotie in het Centrum van Uden.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV Uden wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die door de Stichting Centrummanagement worden uitgevoerd.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een vereniging, niet zijnde een sectorale vereniging, die leden heeft die belastingplichtig zijn.

Artikel 5 Subsidieperiode

 • 1. Subsidie wordt steeds verstrekt voor een periode van drie jaar.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, wordt de subsidie voor de eerste subsidieperiode in de bekendmaking van het subsidieplafond bepaald.

Artikel 6 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de ASV Uden, gaat de aanvraag voor een subsidie vergezeld van een ledenlijst van de vereniging met vermelding van naam en adres van de leden die de vereniging had op de peildatum, een bewijs van inschrijving van de leden en een verklaring van het bestuur van de getrouwheid van deze ledenlijst.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV Uden zal voor iedere subsidieperiode de termijn voor het indienen van de aanvraag in het besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond worden bekend gemaakt.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1. In afwijking van artikel 8 tweede lid van de ASV Uden zal het college voor de eerste subsidieperiode binnen vier weken na afloop van de aanvraagperiode beslissen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 8 tweede lid van de ASV Uden zal het college voor andere subsidieperioden binnen acht weken na afloop van de aanvraagperiode beslissen.

Artikel 9 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de Centrumpromotie.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen onder meer:

  • -

   de kosten voor de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten die voor de indiening van de aanvraag zijn gemaakt;

  • -

   loonkosten;

  • -

   huisvestingskosten.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt voor deze regeling voor iedere subsidieperiode een subsidieplafond vast.

 • 2. Het college kan het subsidieplafond verlagen.

 • 3. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.

 • 4. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld. Bij de verleningsbeschikking wordt daarop gewezen.

Artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Indien er meerdere aanvragen worden ingediend, wordt de subsidie verstrekt aan de vereniging, niet zijnde een sectorale vereniging, die op de peildatum de meeste leden heeft die belastingplichtig zijn.

 • 2. Indien blijkt dat bij meerdere ontvankelijke aanvragen sprake is van een gelijk aantal leden die belastingplichtig zijn als bedoeld in het eerste lid, beslist het lot.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling centrumpromotie Uden.

Ondertekening

Uden, 8 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers