Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019

Geldend van 15-01-2019 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de rekenkamercommissie Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019

De raad van de gemeente Altena;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de raad van de gemeente Altena;

 • b.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Altena;.

 • c.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • d.

  lid: een lid van de rekenkamercommissie.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een gemeentelijke rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur alsmede van gemeenschappelijke regelingen en van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Samenstelling van de rekenkamercommissie

 • 1. De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden die door de raad worden benoemd. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.

 • 2. De leden worden voor een periode van maximaal drie jaar benoemd en kunnen door de raad twee keer worden herbenoemd.

 • 3. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een rooster van aftreden.

Artikel 4 Eed

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamercommissie in een vergadering van de raad, de in artikel 81 g Gemeentewet vastgestelde eed dan wel verklaring en belofte af.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zo’n uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechtelijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen;

  • f.

   bij opheffing van de rekenkamercommissie.

 • 3. De leden kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

 • 4. De raad stelt een lid van de rekenkamercommissie op non-activiteit op grond van artikel 81d van de Gemeentewet.

Artikel 6 Vergoeding

 • 1. De leden ontvangen een vaste vergoeding per maand.

 • 2. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 320 per maand.

 • 3. De vergoeding voor de leden bedraagt € 285 per maand.

 • 4. Tevens ontvangen de leden een reiskostenvergoeding

Artikel 7 De voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor:

  • -

   het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie;

  • -

   het leiden van de vergaderingen,

  • -

   het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze,

  • -

   het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 2. Hij voert hiertoe regelmatig overleg met de onderzoeker en de raad.

 • 3. Hij kan zich laten vervangen door een van de overige leden.

Artikel 8 Secretaris

De rekenkamercommissie voorziet zelf in het secretariaat. Voor aanvullende secretariële ondersteuning kan de commissie een beroep doen op de griffie van de raad.

Artikel 9 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling ter kennisname aan de raad.

Artikel 10 Onderzoeksopdracht

 • 1. De rekenkamercommissie overlegt elk jaar aan de raad een onderzoeksprogramma De rekenkamercommissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. De onderzoeksopzet van ieder onderzoek wordt ter kennisname aan de raad gezonden.

 • 2. Alvorens de rekenkamercommissie de onderwerpen kiest, stelt zij raadsleden in staat om suggesties voor onderzoeksonderwerpen te doen.

 • 3. De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek, in aanvulling op het onderzoeksprogramma. Indien de commissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Uitvoering van het onderzoek en rapportage

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren. De rekenkamercommissie betrekt een vertegenwoordiging van de raad bij het onderzoek.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij besturen en/of directies van gemeenschappelijke regelingen en instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd, te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.

 • 5. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6. De rekenkamercommissie stelt betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het feitenonderzoek aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt

 • 7. Na de ambtelijke hoor en wederhoor ten aanzien van de feiten zoals bedoeld in lid 6 formuleert de rekenkamercommissie haar conclusies en aanbevelingen in een nota.

 • 8. De rekenkamercommissie stelt de betrokken bestuursorganen en – indien van toepassing – de betrokken instellingen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn die ten minste twee weken en ten hoogste vier weken bedraagt, hun zienswijze op het onderzoek en de (concept)nota aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie wordt het onderzoeksrapport zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden. De raad vergadert in openbaarheid over de conclusies en aanbevelingen.

Artikel 12 Inhuur externe deskundigen en onderzoeksmedewerkers

 • 1. De rekenkamercommissie kan zich bij haar taakuitoefening laten bijstaan door derden.

 • 2. De rekenkamercommissie is bevoegd ten laste van haar budget deskundigen, onderzoeksbureaus of onderzoeksmedewerkers in te huren.

 • 3. Extene deskundigen en onderzoeksmedewerkers kunnen, indien de rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid toekent, alle informatie verzamelen die de rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht. Zij hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie en zijn alleen verantwoording verschuldigd aan de rekenkamercommissie.

 • 4. Indien de rekenkamercommissie onderzoek in eigen beheer uitvoert, ontvangen de leden een uurvergoeding van € 80, op declaratiebasis.

Artikel 13 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

  • -

   Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van: de vergoedingen aan de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie;

  • -

   de vergoeding van door leden zelf uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden

  • -

   de kosten van deskundigen, onderzoeksbureaus en onderzoeksmedewerkers;

  • -

   de mogelijke overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

 • 2. De rekenkamercommissie legt na afloop van elk kalenderjaar verantwoording af aan de gemeenteraad door middel van een kort verslag van werkzaamheden en verantwoording van de besteding van het budget.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Altena 2019”.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 8 januari 2019.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Altena in zijn openbare vergadering van 8 januari 2019