Aanwijzingsbesluit artikel 5, derde lid, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gebieden gemeente Nijmegen

Geldend van 07-11-2017 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5, derde lid, Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek gebieden gemeente Nijmegen

Burgemeester en wethouders van Nijmegen maken ter uitvoering van artikel 23, eerste lid van de Huisvestingsverordening 2017 bekend,

dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties op grond van artikel 5, derde lid, van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek de gebieden Zwanenveld, Teersdijk en de Ackerbroekweg heeft aangewezen als gebieden waarin aan personen die op het tijdstip van de aanvraag om een huisvestingsvergunning de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, op grond van artikel 10 Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) geen huisvestingsvergunning wordt verleend, indien op grond van antecedentenonderzoek gegrond vermoeden bestaat, dat hun huisvesting zal leiden tot een toename van overlast of criminaliteit in het aangewezen gebied.

Het besluit van de Minister is op 6 november 2017 ontvangen en op 7 november 2017 is artikel 23, eerste lid, van de Huisvestingsverordening in werking getreden.

Nijmegen, 10 januari 2019

De secretaris

Mr. drs. A.H. van Hout

De Burgemeester

Drs. H.M.F. Bruls

Ondertekening