Verordening burgerinitiatief Aalsmeer 2013

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Aalsmeer 2013

Tekstplaatsing

Het is onduidelijk wanneer deze regeling (vastgesteld op 13 december 2012, registratienummer 2012/14937-GRIFFIER) bekend is gemaakt. Omdat de regeling ontbreekt in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving wordt de regeling op 11 januari 2019 bekendgemaakt en alsnog in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving opgenomen

Artikel 1

In deze verordening wordt onder een burgerinitiatief verstaan: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van een vergadering van de raad te plaatsen.

Artikel 2

 • 1. Het presidium plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het beraad, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend. Nadat in het beraad voldoende informatie voor besluitvorming is verzameld, kan het initiatiefvoorstel, via het presidium, op de agenda van de vergadering van de raad worden geplaatst.

 • 2. Een verzoek is niet ontvankelijk indien het:

  • a.

   niet door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of

  • c.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5.

Artikel 3

 • 1. Initiatiefgerechtigd zijn alle belanghebbenden die;

  • a.

   ingezetenen zijn van de gemeente Aalsmeer en een leeftijd hebben van tenminste 16 jaar of;

  • b.

   rechtspersoon zijn, gevestigd in de gemeente Aalsmeer.

 • 2. Voor de beoordeling of iemand belanghebbende is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4

 • 1. Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   een vraag over het gemeentelijk beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het college;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of

  • e.

   een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode -waarin indiening van het voorstel plaatsvindt- door de raad een besluit is genomen of al is geagendeerd, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden;

  • f.

   onderwerpen die privé-belangen betreffen.

 • 2. Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn advies, worden doorgezonden naar het college.

 • 3. Het college zal een onderwerp of voorstel als bedoeld in lid 2 behandelen als ware het een burgerinitiatief.

Artikel 5

 • 1. Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van het beraad wordt schriftelijk en gedagtekend, via de griffier, ingediend bij de voorzitter van de raad. Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de griffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – weer bij diezelfde griffie worden ingediend. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren en begeleiden.

 • 2. Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief, en

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s), en;

  • d.

   een lijst met ten minste 25 initiatiefgerechtigden: de achternamen, voornamen, adressen, geboortedata en handtekeningen van de initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Artikel 6

 • 1. Het presidium beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van het beraad wordt geplaatst. Het verzoek wordt afgewezen, wanneer het ongeldig is.

 • 2. De griffier nodigt de initiatiefnemer schriftelijk uit voor de vergadering van het beraad waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd. De initiatiefnemer of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om zijn burgerinitiatief mondeling nader toe te lichten.

 • 3. Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 4. Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

 • 5. De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

 • 6. Indien een burgerinitiatief is afgewezen, is sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep open staat.

Artikel 7

De burgemeester brengt in het burgerjaarverslag verslag uit over de werking van het recht van burgerinitiatief in de praktijk.

Artikel 8

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening burgerinitiatief gemeente Aalsmeer 2013.

 • 2. Deze verordening treedt in werking een dag na de bekendmaking conform artikel 139, tweede lid van de gemeentewet.

 • 3. De verordening burgerinitiatief, vastgesteld in de raadsvergadering van 22 januari 2009, in te trekken.