Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Geldend van 07-03-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van Geduputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 2 oktober 2018, PZH-2018-661534998, DOS-2016-0005086, tot vaststelling van de deelplafonds 2019 paragraaf 2.11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

Besluiten:

De volgende deelplafonds voor § 2.11 Kwaliteitsverbetering van bestaande groengebieden en het

recreatieve routenetwerk van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 voor 2019 vast te stellen:

 • a.

  deelplafond voor herstel- of inrichtingsmaatregelen als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel a, op de plaatsen aangegeven op de kaart in bijlage 6 behorende bij § 2.11 Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016: € 800.000,00.

 • b.

  deelplafond voor herstel- of inrichtingsmaatregelen als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel b, van het recreatieve routenetwerk voor:

  i) langeafstand fietsroute (LF): € 100.000,00;

  ii) fietsknooppunten netwerk: € 0,00;

  iii) stad-landverbindingen: € 0,00;

  iv) langeafstand wandelroute (LAW): € 0,00;

  v) wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020: € 0,00;

  vi) toeristisch overstappunten (TOP): € 0,00;

  vii) ruiter- en menpaden: € 2.332.500,00;

  viii) recreatieve vaarwegen: € 105.000,00.

  ix) ruiter- en menpaden in het Bentwoud: € 200.000,-.

 • c.

  deelplafond voor beheer en onderhoud van ruiter- en menpaden als bedoeld in artikel 2.11.2 onderdeel c: € 0,00.

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking, op het tijdstip dat het besluit van Provinciale Staten tot het vaststellen van hoofdplafond voor het jaar 2019 voor paragraaf 2.11van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016, als onderdeel van de begroting 2019, inwerking treedt.

Ondertekening

Den Haag, 2 oktober 2018

drs. H.H.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter