Besluit parkeren grote voertuigen Bernheze

Geldend van 09-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit parkeren grote voertuigen Bernheze

Registratiekenmerk: 1295791

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

overwegende, dat bij besluit van 13 april 1999 wegen zijn aangewezen waar het met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte en het uiterlijk aanzien van de gemeente, verboden is grote voertuigen te parkeren (doordeweeks in de avond en nacht, alsmede in het weekeinde);

dat de juridische grondslag was gebaseerd op de destijds geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 1995;

dat inmiddels de APV meerdere keren is gewijzigd en opnieuw vastgesteld;

dat het gewenst is het besluit te actualiseren;

gelet op artikel 5:8, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018;

gezien het advies van de politie;

besluit:

vast te stellen het ‘Besluit parkeren grote voertuigen Bernheze 2019’.

Artikel 1 Aan te wijzen plaatsen

Als wegen waar het verboden is een voertuig te parkeren, welk voertuig met inbegrip van de lading een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,40 meter, worden aangewezen alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom.

Artikel 2 Uitzonderingen

Het verbod genoemd in artikel 1 geldt niet, voor zover het parkeren betreft op de navolgende wegen:

1. in de kern Heesch: Middelste Groes, Voorste Groes (bedrijventerrein Cereslaan), Nieuwe Erven, Nieuwstraat en Kruishoekstraat (bedrijventerrein De Beemd);

2. in de kern Heeswijk-Dinther: Morgenstond, De Dageraad en Retselseweg (bedrijventerrein De Retsel);

3. in de kern Loosbroek: Molenhoeve (bedrijventerrein Molenhoeve);

4. in de kern Nistelrode: Bedrijvenweg, Waardsestraat, Canadabaan, De Oude Ros (bedrijventerrein Kleinwijk), zoals op de bij dit besluit behorende kaarten is aangegeven.

Artikel 3 Intrekking oude besluit

Het besluit van 13 april 1999 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit parkeren grote voertuigen Bernheze 2019’.

Heesch, 8 januari 2018

Burgemeester en wethouders,

Noud Bex Marieke Moorman

Secretaris Burgemeester

Toelichting

Op grond van artikel 5:8, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om in de avond, nacht en in de weekenden, grote voertuigen te parkeren op door het college aangewezen wegen. Dit besluit voorziet hierin. In 1999 heeft het college reeds een der-gelijk besluit genomen en de bebouwde kommen aangewezen waar het parkeerverbod geldt. Nu wordt dit besluit geactualiseerd. Daarbij zijn enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het besluit van 1999, voor wat betreft de locaties waar de grote voertuigen wel mogen parkeren binnen de bebouwde kom, namelijk bepaalde wegen op de bedrijventerreinen. Deze wijzigingen hebben te maken met de wijziging van de feitelijke situatie ter plaatse.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening