Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Intitulé

Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem 2011

BEHEERSVERORDENING LINGEHAVEN GEMEENTE GORINCHEM 2011

De raad van de gemeente Gorinchem;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010;

Gelet op de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de

Beheersverordening Lingehaven gemeente Gorinchem 2011

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de Haven, de ten zuiden van de Haven gelegen Voorhaven en de Gekanaliseerde Linge van Korenbrugsluis tot de mond van het Kanaal van Steenenhoek, alsmede op de bij deze havens behorende sluizen, los- en laadplaatsen, oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verdere toebehoren voor zover deze zijn bestemd voor de openbare dienst zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. haven: alle vaarwater zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening;

b. havenmeester: persoon die aangewezen is door het college als verantwoordelijke voor het beheer van de haven;

c. kunstwerken: objecten verband houdend met de haven, zoals bruggen, kademuren, sluizen, steigers, meerpalen e.d.;

d. ligplaats: een gedeelte van openbaar water binnen de haven, bestemd of geschikt om door een vaartuig te worden ingenomen;

e. recreatiesluis: de ter plaatse van de Oude Merwedesluis gebouwde schutsluis ten zuiden van de Haven;

f. schip: een schip zoals gedefinieerd in het Binnenvaartpolitiereglement;

g. schipper: de verantwoordelijke persoon die volgens het Binnenvaartpolitiereglement het gezag over een schip voert;

h. woonschip: elk schip of drijvend voorwerp, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak kan worden gebruikt voor, dag- en/of nachtverblijf van een of meer personen met als doel om er permanent te wonen;

i. passantenhaven: het deel van de haven, zoals aangegeven op de bij deze verordening bestemde en als zodanig behorende kaart;

j. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem;

k. vaartuigen: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan drijvende werktuigen, alsmede schip, woonschepen, glijboten en ponten;

l. recreatievaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden.

 

Hoofdstuk 2 INNEMEN VAN LIGPLAATSEN

Artikel 3 Innemen van een ligplaats
 • 1 Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in de haven in te nemen of te hebben of een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen zonder vergunning van het college.

   

 • 2 Artikel 3, eerste lid van deze verordening geldt niet:

  a. voor het innemen van een ligplaats met een recreatievaartuig;

  b. indien er tussen schipper en de gemeente Gorinchem een ligplaatsovereenkomst voor het vaartuig van toepassing is.

   

Artikel 4 Vergunningen en ontheffingen
 • 1 De vergunning bedoeld in artikel 3, eerste lid van deze verordening kan worden geweigerd in het belang van:

  a. de openbare orde;

  b. het voorkomen of beperken van overlast;

  c. het voorkomen of beperken van de aantasting van het woon- en leefklimaat;

  d. het aanzien van de gemeente;

  e. de veiligheid van personen of goederen;

  f. de volksgezondheid;

  g. milieuhygiene;

  h. het verkeer of de veiligheid op het water;

  i. efficiente verdeling van ligplaatsen.

   

 • 2 De vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien:

  a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de vergunning, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door een of meer belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist;

  c. de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden of zijn nagekomen;

  d. van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  e. de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

   

 • 3 Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een op grond van deze verordening verleende vergunning, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning is vereist.

   

 • 4 De houder van een vergunning is verplicht om bij het gebruik van de vergunning de aan die vergunning verbonden beperkingen en voorschriften in acht te nemen.

   

Artikel 5 Verboden handelingen
 • 1 Het is verboden de kaden te gebruiken om te laden, te lossen, voor de opslag van goederen of om bouwwerken op te richten.

   

 • 2 Het is verboden om met een vaartuig hinder te veroorzaken aan een andere vaartuig of zodanige handelingen te verrichten dat daardoor een vrije doorvaart van het vaarwater wordt belemmerd.

   

 • 3 Het is verboden in verband met de veiligheid op openbaar water verboden een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in, of boven de haven te plaatsen, aan te brengen of te hebben.

   

 • 4 Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van de bij de gemeente in beheer zijnde vaarten, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen.

   

 • 5 Het is verboden met een recreatievaartuig ligplaats in te nemen of te hebben of beschikbaar te stellen anders dan aan de daartoe bestemde steigers.

   

 • 6 Het is verboden in de haven reparaties aan vaartuigen te verrichten of te laten verrichten of sloopwerkzaamheden te verrichten of te laten verrichten. 

   

 • 7 Het is verboden om in de periode van mei tot en met september met een recreatievaartuig langer dan twee weken aaneengesloten ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen.

   

 • 8 Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste tot en met zevende lid gestelde verboden. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

   

Artikel 6 Schade en verzekering

Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan een eigendom van de gemeente is de schipper verplicht hiervan onmiddellijk kennis te geven aan de havenmeester.

Hoofdstuk 3 ORDE EN VEILIGHEID

Artikel 7 Handhaven openbare orde en veiligheid
 • 1 Schippers zijn verplicht zich in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente te houden aan de aanwijzingen van de havenmeester.

   

 • 2 Degenen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzingen houden, moeten zich op eerste aanwijzing van de havenmeester uit de haven verwijderen.

   

 • 3 Iedere schipper die van de haven gebruik maakt is verplicht de nodige voorzorgen te nemen, dat met zijn vaartuig geen brand, aanvaring, hinder of schade wordt veroorzaakt of de veiligheid van personen of goederen op andere wijze in gevaar wordt gebracht.

   

 • 4 Het college kan de schipper in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiene en het aanzien van de gemeente een verbod opleggen om met zijn vaartuig de haven binnen te komen, een ligplaats in te nemen, of in de haven of op een ligplaats te verblijven.

Artikel 8 Verhalen van schepen

De havenmeester is bevoegd om een vaartuig te verhalen of te doen verhalen naar een andere ligplaats indien een efficiënte verdeling van ligplaatsen, de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne, het aanzien van de gemeente of vanwege bijzondere evenementen dit naar zijn oordeel dringend noodzakelijk maakt.

Hoofdstuk 4 STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel

voor een vaartuig:

a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, het voorkomen

of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van de aantasting van het woon- en leefklimaat, het aanzien van de gemeente, de veiligheid van personen of goederen, de volksgezondheid, milieuhygiene, het verkeer of de veiligheid op het water of de efficiente verdeling van ligplaatsen, en;

b. beperkingen stellen naar afmeting, soort en aantal vaartuigen.

 

Artikel 10 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 11 Toezichthouders

De opsporingsambtenaren genoemd in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering en de door het college aangewezen toezichthouders zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

Artikel 12 Betreden dan wel binnentreden woning

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woonschip of woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 13 Slotbepalingen
 • 1 Deze verordening treedt in werking op een nader door het college te bepalen datum. 

   

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als “Beheerverordening Lingehaven 2011”.

   

Artikel 14 Overgangsbepalingen
 • 1 Vergunningen en ontheffingen – hoe ook genaamd – verleend krachtens de Woonschepenverordening Gorinchem of de Beheersverordening Lingehaven 2007, blijven – indien en voorzover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening – van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

   

 • 2 Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de Woonschepenverordening Gorinchem of de Beheersverordening Lingehaven 2007 blijven – indien en voorzover de bepalingen ingevolge welke deze verplichtingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening – van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd, is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

   

 • 3 Vergunningen en ontheffingen bedoeld in het eerste lid en verplichtingen bedoeld in het tweede lid, worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen in de zin van deze verordening te zijn.

   

 • 4 Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of ontheffing op grond van de Beheersverordening Lingehaven 2007 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

   

 • 5 Op een beroep- of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Woonschepenverordening Gorinchem wordt – indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening – beslist met toepassing van de Woonschepenverordening Gorinchem.

   

 • 6 De intrekking van de Beheersverordening Lingehaven 2007 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

   

 • 7 De intrekking van de Beheersverordening Lingehaven 2007 heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening gegeven waarschuwingen en gedane aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom, indien en voor zover het gebod of verbod waarop de waarschuwingen of aanschrijvingen betrekking hebben ook vervat is in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

   

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2010
De voorzitter,                                                                             De griffier,
 

Lingehaven Gorinchem 1

0 [Klik hier om het document te downloaden]