Besluit parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Bernheze

Geldend van 09-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Bernheze

Registratiekenmerk: 1295791

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

overwegende, dat bij besluit van 4 april 2006 alle wegen binnen de bebouwde kommen van de gemeente zijn aangewezen waar het met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte en met het oog op het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is om langer dan drie achtereenvolgende dagen een voertuig te parkeren, welk voertuig wordt gebruikt voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden;

dat de juridische grondslag was gebaseerd op de toen geldende Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2004;

dat inmiddels de APV meerdere keren is gewijzigd en opnieuw vastgesteld;

dat het gewenst is het besluit opnieuw vast te stellen;

gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018;

gezien het advies van de politie;

besluit:

vast te stellen het ‘Besluit parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Bernheze 2019’.

Artikel 1 Aan te wijzen plaatsen

Als wegen waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben, worden aangewezen alle wegen gelegen binnen de bebouwde kom.

Artikel 2 Intrekking oude besluit

Het besluit van 4 april 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit parkeren voertuigen voor recreatiedoeleinden e.d. Bernheze 2019’.

Heesch, 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders,

Noud Bex Marieke Moorman

secretaris burgemeester

Toelichting:

Op grond van het eerste lid van artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden om kampeermiddelen e.d. langer dan drie achtereenvolgende dagen op de wegen te plaatsen, die zijn aangewezen door het college. Het college heeft in 2006 de bebouwde kom-men aangewezen als wegen waar het verbod geldt. Er is geen reden om tot een ander besluit te komen. Daarom worden opnieuw de bebouwde kommen aangewezen. De politie heeft positief geadviseerd.

Ondertekening