Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst

Geldend van 17-01-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2018, nummer 2018-67274;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op het verbod op asbestdaken (ontwerpbesluit houdende wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005) dat naar verwachting per 31 december 2024 zal ingaan;

overwegende:

dat het wenselijk is dat bedrijven en instellingen gebruik kunnen maken van een lening om tijdig te kunnen voldoen aan het komende verbod op het voorhanden hebben van asbesthoudende materiaal als dakbedekking;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst.

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • 1.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die namens een rechtspersoon aanvraagt, zoals omschreven in artikel 2 lid 2, die een aanvraag doet voor een Asbestlening zakelijk.

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst.

 • 3.

  Asbestlening zakelijk: een onderhandse zakelijke Stimuleringslening, ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van asbestdaksanering.

 • 4.

  Asbestdaksanering: de sanering van een asbestdak, met de daarbij behorende of daaruit voortvloeiende activiteiten.

 • 5.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen voor het saneren van asbestdaken.

 • 6.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningsnummer 12013647.

 • 7.

  Bedrijf: een meerderjarige natuurlijke persoon die eigenaar en rechtsgeldig vertegenwoordiger is van een in de gemeente Voorst gelegen (agrarisch) bedrijf.

 • 8.

  Instelling: Non-profit (sport)verenigingen, stichtingen, eigenaren van dorpshuizen en kerken, scholen die rechtspersoonlijkheid hebben én eigenaar of huurder zijn van een gebouw gelegen in de gemeente Voorst, opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard is.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningsaanvragen:

 • 1.

  Voor een Asbestlening zakelijk die onderhands wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Asbestlening zakelijk is een natuurlijk persoon die namens een rechtspersoon aanvraagt.

 • 3.

  De lening kan alleen worden verstrekt aan rechtspersonen, zowel profit als non-profit, die eigenaar zijn van gebouwen met een asbesthoudende dakbedekking in de gemeente Voorst voor het treffen van maatregelen aan bestaande gebouwen in de gemeente Voorst.

 • 4.

  De opdracht voor de asbestdaksanering moet binnen drie maanden na verstrekking van de lening worden gegeven. De sanering dient vóór de inwerkingtreding van het verbod op asbestdaken te worden uitgevoerd. De controle daarop zal door de gemeente plaatsvinden.

 • 5.

  De Asbestlening zakelijk komt via een bouwdepot van SVn tot uitbetaling.

 • 6.

  Het is mogelijk om de Asbestlening zakelijk te combineren met subsidie van derden. De Asbestlening zakelijk kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

Artikel 3 Toegestane maatregelen

 • 1.

  De asbestdaksanering, waartoe worden gerekend:

  • 1.

   de asbestinventarisatie van het asbestdak;

  • 2.

   de sanering van het asbestdak, voor zover noodzakelijk conform het verwachte verbod op asbestdaken;

  • 3.

   de sanering van overige asbesthoudende materialen in het pand, indien dit conform de richtlijnen noodzakelijk is om het dak te kunnen saneren;

  • 4.

   de plaatsing van een nieuw dak, inclusief eventuele isolatie;

  • 5.

   de sloop van het desbetreffende gebouw, indien vervanging van het dak niet aan de orde is, vanwege de leeftijd en/of onderhoudstoestand van het pand;

  • 6.

   eventueel noodzakelijk onderzoek in het kader van Wet Natuurbescherming.

   • 2.

    De aanschaf van zonnepanelen en de investeringen die hiermee gepaard gaan.

   • 3.

    Kosten die gepaard gaan met het aanvragen en aangaan van de Asbestlening zakelijk.

   • 4.

    Het college kan bij nadere regels de in artikel 3 vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Voorst stelt het budget vast dat beschikbaar is voor de Asbestlening zakelijk.

 • 2.

  De Asbestlening zakelijk is alleen beschikbaar voor zover het vastgestelde budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 • 4.

  De aanvragen om een Asbestlening zakelijk worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 2, 3 en 4. Voldoet de aanvraag aan het gestelde in de artikelen 2, 3 en 4, dan is het college bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Asbestlening particulieren.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Asbestlening zakelijk wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   de te treffen maatregelen;

  • b.

   een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

  • c.

   een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzigingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Na toekenning door de gemeente moet er binnen zes maanden een complete aanvraag bij SVn ingediend worden, anders vervalt de aanvraag.

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Asbestlening zakelijk bij SVn in, indien:

 • 1.

  het gemeentelijke budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  reeds eerder een Asbestlening zakelijk is afgegeven;

 • 4.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

Artikel 8 Financiële toets, verstrekken en beheer Asbestlening zakelijk door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Asbestlening zakelijk uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Asbestlening zakelijk vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening Zakelijk van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Voorst en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Asbestlening zakelijk vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Asbestlening zakelijk. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of de aanvrager kan zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 10 Kenmerken en voorwaarden Asbestlening zakelijk

 • 1.

  De Asbestlening zakelijk is een annuïteitenlening en dient te worden terugbetaald in overeenstemming met de voorwaarden van SVn.

 • 2.

  Het rentepercentage van de Asbestlening zakelijk wordt per aanvraag vastgesteld op het moment dat de aanvraag wordt toegewezen en is opgebouwd uit de kosten voor de gemeente Voorst, vermeerderd met de kosten voor SVn.

 • 3.

  De rente staat gedurende de hele looptijd van de lening vast.

 • 4.

  Het college is bevoegd om het rentepercentage en andere voorwaarden in deze verordening te wijzigen als gevolg van voortschrijdend inzicht en/of marktontwikkelingen die daar aanleiding toe geven.

 • 5.

  De leensom van de Asbestlening zakelijk zal niet hoger zijn dan het bedrag dat door het college is aanvaard als werkelijke kosten.

 • 6.

  De leensom bedraagt minimaal € 5.000 en kan niet meer bedragen dan € 50.000.

 • 7.

  Aanvullend op het maximale bedrag voor asbestsanering mag aanvrager maximaal € 15.000 lenen voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen.

 • 8.

  Voor de leensom van de Asbestlening zakelijk wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 9.

  Bij een leenbedrag van € 10.000 of minder is de looptijd van deze lening maximaal 5 jaar voor bedrijven met winstoogmerk (profit) en 10 jaar voor instellingen (non-profit).

 • 10.

  Bij een leenbedrag van meer dan € 10.000 is de looptijd van deze lening maximaal 10 jaar voor bedrijven met winstoogmerk (profit) en 15 jaar voor instellingen (non-profit).

 • 11.

  Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de op de voorgeschreven wijze van bekendmaking de achtste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij is geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Asbestlening zakelijk gemeente Voorst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2018.

drs. B.J.M. Jansen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester