Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 08-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 15 augustus 2018;

gelet op artikel 6.4, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening drempelbedrag planschade gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wro: Wet ruimtelijke ordening.

 • b.

  Planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, lid 1 Wro.

 • c.

  Drempelbedrag: bedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro.

 • d.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek om tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro.

Artikel 2. Drempelbedrag

Het drempelbedrag als bedoeld in artikel 6.4 Wro is wettelijk vastgesteld op € 300,-, tenzij de aanvrager door middel van een aangifte inkomstenbelasting of andere bescheiden kan aantonen in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag een inkomen te hebben genoten van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Dan wordt het recht verlaagd tot € 100,-.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening drempelbedrag gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 4. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening drempelbedrag planschade 2008 (gemeente Zuidhorn).

  • b.

   Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 49, derde lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (gemeente Marum).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier