Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 08-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 17 juli 2018;

gelet op artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en van de Wet bescherming persoonsgegevens;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Westerkwartier, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Westerkwartier en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Westerkwartier was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Westerkwartier gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt.

 • 2.

  De categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 3.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening BRP gemeente Westerkwartier 2019.

 • 4. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast.

  • b.

   Verordening basisregistratie personen Leek gemeente Leek 2014.

  • c.

   Verordening basisregistratie personen gemeente Marum 2014.

  • d.

   Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP), vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum op 22 september 2015.

  • e.

   Verordening basisregistratie personen van de gemeente Zuidhorn (Verordening BRP 2014).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier