Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening rechtspositie wethouders gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 08-01-2019 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van de Raadsgroep Herindeling van 22 oktober 2018;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 22 eerste lid, 23, eerste lid, en 27a, vijfde lid van het Rechtspositiebesluit wethouders;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Westerkwartier 2019.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243.

 • b.

  Wethouder: de wethouder als bedoeld in artikel 35 van de Gemeentewet.

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor wethouders

Artikel 2. Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1. De wethouder heeft recht op een vergoeding van de kosten voor woon-werkverkeer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. Er bestaat maximaal twee keer per dag recht op een enkele reis vergoeding woon-werkverkeer.

 • 3. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 3. Zakelijke reiskosten

 • 1. Wethouders hebben recht op een vergoeding voor reis- en verblijfskosten voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het ambt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2. De reiskosten als bedoeld in het eerste lid worden alleen vergoed als deze gedeclareerd worden overeenkomstig de bepalingen in deze verordening.

Artikel 4. Dienstauto

 • 1. De wethouder kan voor reizen ten behoeve van de gemeente gebruik maken van een dienstauto. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de gemeente ingehuurde auto.

 • 2. Als de wethouder gebruik maakt van een dienstauto dan heeft hij voor die reizen geen recht op een tegemoetkoming voor de reiskosten.

Artikel 5. Buitenlandse dienstreis

 • 1. Als de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2. Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist.

Artikel 6. Scholing

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan scholing die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een scholing dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van de wethouder.

Artikel 7. Tablet, smartphone, bijbehorende apparatuur en software

 • 1. Op aanvraag wordt de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een tablet, smartphone, bijbehorende apparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2. De wethouder ondertekent een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

Artikel 8. Reis- en pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt, heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • 1.

  Reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 2.

  Verhuiskosten: verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

Artikel 9. Verzekeringen

 • 1. Wethouders vallen onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

 • 2. Wethouders zijn uit hoofde van hun functie naast lid 1 verzekerd voor rechtsbijstand en bestuurdersaansprakelijkheid.

 • 3. De premies van de in lid 1 en 2 genoemde verzekeringen komen ten laste van de gemeente.

Hoofdstuk 3 Procedure van declaratie

Artikel 10.

De betaling van de vergoeding voor werkzaamheden, de bezoldiging voor wethouders op grond van het Rechtspositiebesluit wethouders, de onkostenvergoedingen en declaraties geschiedt maandelijks of in maandelijkse termijnen als er sprake is van een vergoeding op jaarbasis tenzij het Rechtspositiebesluit wethouders of de Regeling rechtspositie wethouders anders bepalen.

Artikel 11. Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1. De wethouder draagt ten behoeve van het vergoeden van kosten zoveel mogelijk zorg voor rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

 • 2. Facturen komen alleen voor vergoeding in aanmerking als voldaan wordt aan de bepalingen in deze verordening en wordt ter goedkeuring ingediend bij de gemeentesecretaris.

Artikel 12. Declaratie van door de wethouder betaalde kosten

 • 1.

  Voor de vergoeding van de kosten wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

 • 2.

  De declaratie wordt binnen 3 maanden na het ontstaan van de kosten bij de gemeentesecretaris ingediend en geaccordeerd, onder bijvoeging van de ingescande bewijsstukken.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. De verordening wordt aangehaald als Verordening rechtspositie wethouders gemeente Westerkwartier 2019.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 3. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 4. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2016 (gemeente Zuidhorn).

  • b.

   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Leek 2014.

  • c.

   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Marum 2015.

  • d.

   Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012 (gemeente Winsum).

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier