Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 08-01-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van de beoogd griffier en de Raadswerkgroep Functioneren raad,

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 1. Recht op financiële vergoeding

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 7 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren en de ondersteuning van de fractie.

 • 2. De bijdrage wordt vastgesteld op € 1.000,- per fractie, aangevuld met een bedrag van € 100,- voor elk raadslid dat onderdeel uitmaakt van de fractie.

 • 3. De fracties ontvangen voor ieder beëdigde fractieassistent, waarbij conform het Reglement van Orde een maximum van drie fractieassistenten per raadsfractie wordt aangehouden, een bedrag van € 1.700,- per fractieassistent die de fractie als een vrijwilligersvergoeding aan hen betaalbaar stelt.

Artikel 2. Besteding financiële vergoeding

 • 1. Fracties besteden de bijdrage om invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende, ka-der-stellende en/of controlerende rol.

 • 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden voor:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, voor wat betreft de laatsten anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften aan o.a. charitatieve instellingen, politieke partijen en vakbondsverenigingen;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen of andere betalingen aan leden van de raad.

Artikel 3. Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt vóór 31 januari van het betreffende kalenderjaar in de vorm van een voorschot op dat kalenderjaar verstrekt;

 • 2. Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten in jaren waarvoor de raad de bedragen heeft vastgesteld.

Artikel 4. Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot vóór 31 januari verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 5. Gevolgen splitsen fractie

 • 1. Bij afsplitsing van een fractie vindt in het kalenderjaar waarin de splitsing heeft plaatsgevonden geen herberekening plaats. De aanspraak op de vergoeding van na splitsing ontstane fracties gaat in met ingang van het kalenderjaar volgend op de splitsing.

 • 2. Bij afsplitsing van een fractie heeft de nieuwe fractie in de resterende volle kalenderjaren recht op vijftig procent van de in artikel 1, tweede lid, vastgestelde bijdrage.

Artikel 6. Reserve

 • 1. Indien aan het einde van het kalenderjaar blijkt, dat een of meerdere fracties de bijdrage niet geheel hebben aangewend dan zal het restant van het budget vervallen aan de algemene middelen.

 • 2. Reservering vindt niet plaats voor de volgende jaren.

Artikel 7. Verantwoording en controle

 • 1. Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door het verstrekken van een overzicht aan de griffier. Onderliggende betalingsbewijzen kunnen worden opgevraagd.

 • 2. De griffier rapporteert aan de raad over de door de fracties verstrekte verantwoording.

 • 3. In geval van bestedingen in strijd met artikel 2 kan het overleg van fractievoorzitters besluiten tot terugvordering van het betreffende bedrag of verrekening met toekomstige bijdragen.

 • 4. In geval een verantwoording over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn geschiedt of de verantwoording daartoe aanleiding geeft kan het fractievoorzittersoverleg besluiten tot het instellen van accountantsonderzoek. Indien dit accountantsonderzoek daartoe aanleiding geeft, dan wel wanneer geweigerd wordt hieraan medewerking te verlenen, kan het fractievoorzittersoverleg besluiten tot terugvordering van de bijdrage (of een gedeelte daarvan) of verrekening met toekomstige bijdragen.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening fractieondersteuning gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordening(en) vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening fractieondersteuningen ambtelijke bijstand Zuidhorn.

  • b.

   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Marum 2015.

  • c.

   Verordening fractieondersteuning 2003 Grootegast.

  • d.

   Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand Leek.

  • e.

   Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (Winsum).

  • f.

   Regeling individuele scholing raadsleden gemeente Zuidhorn.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 2 januari 2019.

F.H. Wiersma, voorzitter, J.L. de Jong, griffier