Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

Geldend van 04-01-2019 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019

INTEGRALE VERORDENING

Behoort bij raadsvoorstel 2018-086

titel: d. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (Legesverordening 2019).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n e dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

   Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3 belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

1 Leges worden niet geheven voor:

a. het raadplegen en verstrekken van de bij de gemeente berustende registers, leggers en  plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de  uitoefening van hun functie;

b. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en  vermogen;

c. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

d. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 2.

  Vrijstelling van leges wordt ambtshalve verleend voor:

  a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning, ontheffing, indien de aanvrager een binnen de gemeente gevestigde non-profit organisatie is die blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

  b. het in behandeling nemen van een aanvraag tot vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld bij a. voor de volgende activiteiten:

  - collectevergunning;

  - niet-commerciële kledinginzameling;

  - niet commerciële standplaatsvergunning voor één dag;

  - niet-commerciële evenementenvergunning;

  - niet-commerciële muziek/geluidsontheffing voor één dag;

  - stookontheffing voor snoeihout van elzen en wilgen in het kader van landschapsonderhoud door vrijwilligers.

  - ontheffing schenktijden en bijeenkomsten aan een para commerciële rechtspersoon 

  - ontheffing inrijverbod Haarweg / De groep in Overberg

Artikel 5 Belastingtarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien wijzigingen:

a: van zuiver redactionele aard zijn;

b: een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant;

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 

Artikel 11 Nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht en het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2018’ van 18 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges 2019’.

 • 5.

  De in Titel 2 van de bij deze legesverordening behorende tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden en normbladen NEN worden bekendgemaakt door terinzagelegging op het gemeentekantoor, Kerkplein 2 te Doorn alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2018.

 

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

de griffier de voorzitter

W. Hooghiemstra G.F. Naafs

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2019

1.1 Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 Kansspelen

Hoofdstuk 16 Kinderopvang

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

Hoofdstuk 9 Huisnummering

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1

Algemene Dienstverlening

2019

 
 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.1.1

Met ceremonie van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 565,75

1.1.1.2

Zonder ceremonie op een door de gemeente voorgestelde tijd en locatie

€ 282,86

1.1.1.3

Vervallen

1.1.1.4

De voor kosteloze sluitingen aangewezen dag, uren en locatie, ingevolge artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, St. 72, geldt: het Cultuurhuis te Doorn, op maandag om 09.00 en 09.30 uur

 

1.1.1.5

Op een ander uur dan vermeld onder 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3 wordt op deze dagen het tarief overeenkomstig verhoogd met 100%

 

1.1.1.6

Op 24 december en 31 december (mits deze dag niet op een zondag valt) kan een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ten laatste om 16.00 uur worden voltrokken.

 

1.1.2

het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 197,49

 
 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.3.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 32,92

1.1.3.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 44,90

 
 
 

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,02

 
 
 

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 

1.1.6

Bij annulering van het huwelijk of geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap:

 

1.1.6.1

binnen 9 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 75% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.2

binnen 6 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 50% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.6.3

binnen 3 maanden voor de voltrekkingsdatum wordt teruggaaf van 25% van de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.3 geheven leges verleend.

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een of twee getuigen voor een huwelijk of geregistreerd, tijdens kantooruren, per getuige

€ 32,87

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het benoemen van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van buiten de gemeente Utrechtse Heuvelrug, voor één dag

€ 87,98

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.

van een nationaal paspoort

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen

€ 15,30

 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 30,08

vermeerderd met de kosten conform de Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 9,70

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het voorgeschreven bedrag, conform de Regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen van het R.D.W.

€ 34,10

1.3.3

Het tarief van een aanvraag wordt indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet kan worden overlegd, vermeerderd met administratiekosten voor een bedrag van

€ 18,77

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

€ 4,72

 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking aan:

 
 

a. de aanvrager zelf

€ 14,52

 

b. derden

€ 15,76

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 338,72

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.342,79

1.4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

€ 2.027,43

1.4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

€ 6.719,07

1.4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

€ 10.076,22

 
 
 

1.4.2.3

Tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een opgave

 

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, twee lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 24,16

 
 
 

1.4.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,38

 
 
 

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,02

 
 
 

1.4.6

Het tarief ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de Gemeentelijke Basisadministratie bedraagt

€ 14,05

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het elektronisch attenderen op nieuwe agenda’s van de raad en zijn commissies over andere bijeenkomsten:

nihil

 
 
 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.6.2.1

een afschrift van een verordening, per pagina

€ 0,40

 
 
 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.1.1

- voor een plotje van de GBKN op A4 formaat

€ 22,00

1.7.1.2

- voor een plotje van de GBKN op A3 formaat

€ 30,00

1.7.1.3

- voor een plotje van de GBKN op A2 formaat

€ 35,00

1.7.1.4

- voor een plotje van de GBKN op A1 formaat

€ 42,00

1.7.1.5

- voor een plotje van de GBKN op A0 formaat

€ 55,00

1.7.1.6

voor het digitaal verstrekken van een tekening

€ 15,00

 
 
 

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.7.2.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 10,00

1.7.3

Voor informatie uit of inzage in het kadaster online gelden de tarieven van het kadaster, conform de regeling tarieven kadaster, die op het moment van aanvraag geldig zijn.

 

1.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de geautomatiseerde kadastrale registratie voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 15,00

 
 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.8.2

Voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 13,40

1.8.3

Voor elk uittreksel van een akte van geboorte, huwelijk, registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 13,40

1.8.4

Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

€ 23,60

1.8.5

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,40

1.8.6

Voor elk bewijs van in leven zijn

€ 13,40

1.8.7

Voor het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,01

1.8.8

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,40

 
 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,02

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.9.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

1.9.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 5,76

 
 

Hoofdstuk 10 Huisvestingswet

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.10.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 29,24

1.10.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

€ 45,83

1.10.3

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

€ 45,83

1.10.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

€ 121,58

1.10.5

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van sociale indicatie

€ 41,69

1.10.6

voor het verlenen van een urgentieverklaring op basis van medische urgentie

€ 41,69

1.10.7

het tarief als genoemd in onderdeel 1.11.5 wordt verhoogd met de eventuele advieskosten van een onafhankelijke derde.

1.10.8

het tarief als genoemd in onderdeel 1.11.5 wordt verhoogd met de met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau.

 
 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een tijdelijke vergunning tot “verhuur” op grond van de Leegstandwet

€ 29,24

 
 

Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 76,11

1.12.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 76,11

 
 

Hoofdstuk 13 (Vervallen)

 
 

Hoofdstuk 14 (Vervallen)

Hoofdstuk 15 Kansspelen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 
 

1.15.1.1

Indien de vergunning geldt voor een tijdvak van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.15.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.15.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.15.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.15.1.5

Bij een vergunning voor maximaal 12 maanden kan de aanvrager bij schriftelijk verzoek tot intrekking van de vergunning door de aanvrager binnen die 12 maanden het betaalde bedrag naar evenredigheid schriftelijk terugvragen. Bij intrekking van een vergunning voor onbepaalde tijd is restitutie van leges niet mogelijk

 

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

28,83

 
 
 

Hoofdstuk 16 Kinderopvang (niet van toepassing)

 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in

€ 621,87

artikel 5 en artikel 14 van de AVOI Utrechtse Heuvelrug 2014 bedraagt

 

1.17.2

Het in artikel 1.17.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.17.2.1

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen

 

gemeenten, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager van

 

de vergunning verhoogd met

€ 264,89

1.17.2.2

Indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van

 

kabels en leidingen plaatsvindt, verhoogd met

€ 264,89

1.17.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafvergunning voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard, volgens artikel 1.L van de AVOI Utrechtse Heuvelrug 2014 bedraagt:

€ 93,97

 
 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) :

 

1.18.1.1

voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 50,90

1.18.1.2

voor een parkeerschijfzone voor de duur van vijf jaar

€ 59,15

1.18.1.2.1

tot het wijzigen van het vermelde kenteken op de in subonderdeel 1.18.1.2 bedoelde ontheffing

1.18.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 38,15

1.18.4

het tarief als genoemd in onderdeel 1.18.3 wordt verhoogd met de keuringskosten van het door de gemeente daartoe aangewezen bureau, indien de keuring noodzakelijk is voor beoordeling van het verzoek.

 

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) : voor een gehandicaptenparkeerplaats

€ 51,54

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,92

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

- per pagina op papier van A3/A4-formaat (zwart/wit)

€ 0,41

 

- per pagina op papier van A3/A4-formaat (kleur)

€ 1,02

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 13,47

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 26,88

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 5,68

1.19.2.6

Een afschrift bestemmingsplan of beheersverordening, hiervoor kan vooraf een offerte opgevraagd worden.

feitelijke kosten

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een verklaring op door derden vervaardigde afschriften, dat deze afschriften overeenkomstig de oorspronkelijke stukken zijn, per verklaring, per exemplaar

€ 5,99

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning-aanvraagformulier, voor zover deze verordening niet anders belast

 

€ 2,15

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in artikel 56f, eerste of tweede lid, van de Pachtwet

€ 5,68

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 

 
 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 
 

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk OF het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

Indien geen of te lage bouwkosten zijn opgegeven worden ambtshalve de kosten vastgesteld conform een van de hierna genoemde taxatieboekjes 'Vastgoedmarkt' van Vakmedianet: (her)bouwkosten woningen, (her)bouwkosten agrarische gebouwen of (her)bouwkosten bedrijfspanden” of 'gebouwschade'op basis waarvan de leges worden berekend.

 

 
 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 300,00

 

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (ruimtelijk principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 600,00

 

2.2.3

om extra beoordeling (na eindadvies) van een conceptaanvraag (ruimtelijk principeverzoek) om een omgevingsvergunning:

€ 400,00

 

2.2.4

Indien binnen 6 maanden na verzenddatum van het eindadvies het bouwplan, in overeenstemming met het eindadvies, wordt ingediend, worden de kosten zoals benoemd in artikel 2.2.1 in mindering gebracht op de voor het bouwplan verschuldigde leges.

 

2.2.5

Indien voor de beoordeling van een regulier of ruimtelijk principeverzoek een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige.

 
 
 

 
 

Ruimtelijke principeverzoek: het plan is niet passend binnen de regels van het bestemmingsplan/de beheersverordening en het afwijkingenbeleid.

 
 
 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

Bij bouwkosten tot € 10.000

€ 300,00

 
 

Bij bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 20.000

€ 600,00

 
 

Bij bouwkosten vanaf 20.000 tot € 20 miljoen, 2,89% van de bouwsom, met een minimum van:

€ 600,00

 

 

 
 

 

Indien de bouwkosten meer bedragen dan € 20 miljoen:

 

€ 578.000,00

 

vermeerderd met 1,73% van de bouwsom boven € 20 miljoen.

 
 
 

 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

0,226%

 

van de bouwkosten, met een vermeerdering van:

€ 13,53

Planologische toets

2.3.1.3

De kosten voor een planologische toets bedragen:

 
 

bij bouwkosten tot € 10.000

€ 100,00

 

bij bouwkosten vanaf € 10.000

€ 150,00

 
 

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

57,79%

En een maximum van

€ 5.982,99

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 

 

2.3.1.5

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de beoordeling in dat onderdeel al in behandeling is genomen

€ 60,00

 
 

 

2.3.1.6

Externe adviezen

 
 

Indien voor de beoordeling van het bepaalde in onderdeel 2.2 en onderdeel 2.3.1 tot 2.3.7 een beoordeling door een externe deskundige dient plaats te vinden dan wordt het legesbedrag verhoogd met de kosten voor de externe deskundige. Het betreft hier in ieder geval de kosten voor:

 
 
 

1. Welstand (zie tarievenbijlage Welstand)

 

2. Constructeur (zie tarievenbijlage Constructeur)

 

3. Brandweer

 

4. Waterschap

 

5. Provincie

 

6. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Uurtarief zijnde:

€ 98,73

7. Agrarische beoordelingscommissie (zie tarievenbijlage abc)

 

 
 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

1,17%

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 725,08

en een maximum van:

€ 10.118,79

 
 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

1,17%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,00

en een maximum van:

€ 6.439,15

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

1,17%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,00

en een maximum van:

€ 6.439,15

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro:

1,17%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 15.000,00

en een maximum van:

€ 55.750,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

1,17%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,00

en een maximum van:

€ 6.439,15

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

1,17%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.471,77

en een maximum van:

€ 6.439,15

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

1,17%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,00

en een maximum van:

€ 6.439,00

 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 300,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 300,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking), worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een tevoren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 55.750,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 300,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 300,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 9.198,83

 
 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 

 
 

Voor een bouwwerk met een gebruikersoppervlakte:

 
 

Categorie Aantal m2 Toeslag (euro's)

 
 

1 0 t/m 100 € 769,06 + € 2,37 per m2

 
 

2 101 t/m 500 € 658,11 + € 2,37 per m2

 
 

3 501 t/m 2.000 € 1.627,36 + € 2,37 per m2

 
 

4 2.001 t/m 5.000 € 2.452,99 + € 2,37 per m2

 
 

5 5.001 t/m 50.000 € 4.014,04 + € 2,37 per m2

 
 

6 meer dan 50.001 € 8.117,27 + € 2,37 per m2

 
 
 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van

een monument:

€ 90,00

2.3.7

Vervallen

2.3.8

 

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 120,00

 
 

2.3.9

Vervallen

 
 

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 3 van de Bomenverordening 2013 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

Voor een kapvergunning per vergunning

€ 110,00

 

vermeerderd met per boom

€ 6,00

 
 

2.3.11

Vervallen

 
 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 1.114,99

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 1.114,99

 
 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 300,00

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 300,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 557,52

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 

 

2.3.16

Vervallen

 
 
 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 551,91

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

 
 

2.3.19

Veldinstallaties zonnepanelen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op plaatsen van veldinstallaties van zonnepanelen, met een oppervlakte van maximaal (twee keer) 50m², bedraagt het tarief:

€ 150,00

 
 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg (intake) of beoordeling van een conceptaanvraag (principeverzoek) als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Deze teruggave geldt alleen indien binnen 6 maanden na het eindadvies de aanvraag wordt ingediend.

 
 

2.4.2

Het in het vorige artikel bepaalde vindt geen toepassing indien er sprake is van kostenverhaal ingevolge Afdeling 6.4 “Grondexploitatie” van de Wro.

 

2.4.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door de vaststelling van een exploitatieplan of indien het verhaal van kosten van herziening van het planologische regiem over de in het plan of de vergunning begrepen gronden als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, aanhef a en onder a van de Wet ruimtelijke ordening anderszins is verzekerd, dan worden de in artikel 2.3.3 en verder genoemde leges niet in rekening gebracht.

 
 
 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.8, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 25 % van de reguliere leges verschuldigd.

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken op grond van artikel 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.7.1 bedraagt voor de betreffende activiteit verschuldigde leges de teruggave:

75%

 
 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.8, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.2.1

Indien dit verzoek in de periode tussen 24 en 120 maanden wordt ingediend, en de aanvraag wordt op verzoek van de aanvrager ingetrokken, dan volgt teruggave van 10%.

10%

 
 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoelt in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.8 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Men is 75% van de reguliere leges verschuldigd. De teruggaaf bedraagt derhalve op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges:

25%

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 

 

2.5.4

Een bedrag minder dan € 50,-- wordt niet teruggegeven.

 
 
 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 

 

2.5.6

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning

 

2.5.6.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning niet voldoet aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, wordt deze aanvraag buiten behandeling gelaten en wordt 25 % van de leges, vermeld in hoofdstuk 3, op aanslag gebracht.

 
 
 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging in het project:

€ 200,00

 
 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring

 

2.7.1

De kosten voor het laten opstellen van een bestemmingsplan worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 44.600,54

 
 

 

2.7.2

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een partiële herziening van het bestemmingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

 

opgave van kosten

€ 55.750,64

 
 

 

2.7.3

De kosten voor het laten opstellen van een wijziging of uitwerkingsplan worden in rekening gebracht aan de hand van een vooraf door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 13.937,65

 
 

 

2.7.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot een wijziging- of uitwerkingsplan, voor niet aangewezen bouwplannen in de zin van art 6.12 Wro jo 6.2.1. Bro, worden de kosten in rekening gebracht aan de hand van een te voren door de gemeente opgestelde aanslag tot een maximum van:

€ 25.000,00

 
 

 

2.7.5

De in onderdeel 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 vermelde bedragen worden verhoogd met externe advieskosten op basis van een vooraf opgestelde aanslag.

 
 
 

 

2.7.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen:

€ 167,16

 
 

 

2.7.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 501,67

 
 

 
 
 

2.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek voor het verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor een bepaalde (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning is vereist (zogenaamde verklaring vergunningsvrij bouwen)

€ 100,00

Hoofdstuk 8 Advertentiekosten

 

2.8

Voor bekendmakingen (via publicatieborden, plaatselijke en/of landelijke bladen) zijn per publicatie de volgende leges verschuldigd:

 

2.8.1

Een publicatie betreffende een ingediende aanvraag omgevingsvergunning

€ 17,00

2.8.2

Een publicatie betreffende een procedure van doorbreken aanhouding ivm nieuw bestemmingsplan ex artikel 3.3 lid 1 sub b Wabo, een procedure van doorbreken aanhouding voor stads- en dorpsgezichten ex artikel 3.3 lid 4 Wabo, een procedure voor binnenplanse afwijking ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo; een procedure voor wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a, een procedure voor tijdelijke ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo, een procedure voor buitenplanse ontheffing ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo en procedure voor afwijken van beheersverordening ex artikel 2.12 lid 1 sub b Wabo

€ 58,58

2.8.3

Een publicatie betreffende een procedure ingevolge de Wet geluidhinder ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 123,27

2.8.4

Een publicatie betreffende een procedure ex artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van een bouwplan

€ 723,82

 
 
 

Hoofdstuk 9 Huisnummering

 

2.10.1.

Vervallen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 528,01

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 
 

€ 272,40

3.1.3

Een aanvraag voor het wijzigen van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 58,69

3.1.4

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 58,69

3.1.5

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 171,61

3.1.6

Een aanvraag tot het wijzigen van de aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 108,98

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 58,69

3.1.8

Het tarief bedraagt voor een vrijstelling horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 27,22

 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement (categorie A)

€ 85,81

3.2.1.2

een middelgroot evenement (categorie B)

€ 228,96

3.2.1.3

een groot evenement (categorie C)

€ 1.144,73

3.2.2

Bij intrekking van de aanvraag om een vergunning genoemd in dit hoofdstuk wordt 50% geheven.

 
 
 
 

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vaste standplaatsvergunning op de weekmarkt zoals genoemd in artikel 6 van de Marktverordening.

€ 114,43

 
 
 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.1.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 858,54

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 686,82

 
 
 

3.3.2

wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 686,82

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 515,05

 
 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 128,74

 
 
 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.5.1

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar

€ 601,01

3.5.2

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar, indien geweigerd

€ 429,29

3.5.3

het verkrijgen van een standplaatsvergunning voor drie jaar, indien ingetrokken

€ 171,67

3.5.4

het verkrijgen van een incidentele standplaatsvergunning

€ 85,86

3.5.5

het verkrijgen van een seizoengebonden standplaatsvergunning

€ 114,13

3.5.6

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien geweigerd

€ 64,39

3.5.7

het verkrijgen van een incidentele en seizoengebonden standplaatsvergunning, indien ingetrokken

€ 42,93

 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 40,08

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 40,08

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 40,08

 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 86,09

Bijlage Legesverordening 2019 tarieventabel Titel II art. 2.3.1.6 welstand

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Bijlage: Legesverordening 2019  tarieventabel Titel II art. 2.3.1.6 kosten voor constructeur

Bouwkosten

 

Tarief 2019

 
 
 

< € 10.000

 

€ 125,00

< € 50.000

 

€ 250,00

< € 100.000

 

€ 300,00

< € 1.000.000

 

€ 750,00

< € 3.000.000

 

€ 1.000,00

< € 5.000.000

 

€ 1.250,00

< € 10.000.000

 

€ 2.000,00

> € 10.000.000

 

€ 3.000,00

Bijlage: Legesverordening 2019 tarieventabel Titel II art. 2.3.1.6 Agrarische beoordelingscommissie

Agrarische beoordelingscommissie Abc, Postbus 357, 3441 AJ, Woerden

Soort advies

Advieskosten per 1-1-2019, incl. 21% BTW

Standaardadvies bestaande bedrijven

€ 785,00

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 935,00

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 985,00

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 470,00

Second opinion

€ 1.235,00

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering verhoogd worden vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 80,00 inclusief 21%

Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente.