Inspraakverordening Valkenburg aan de Geul 2010

Geldend van 23-12-2010 t/m heden

Intitulé

Inspraakverordening Valkenburg aan de Geul 2010

Inspraakverordening Valkenburg aan de Geul 2010

 

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010;

 

gelezen het advies van de commissie ABA d.d. 29 november 2010;

 

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de navolgende "Inspraakverordening Valkenburg aan de Geul 2010".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • 1.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van  gemeentelijk beleid;

 • 2.

  inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • 3.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot vaststellen of wijzigen van beleid;

 • 4.

  bestuursorgaan: degene die de Algemene wet bestuursrecht daaronder verstaat;

 • 5.

  ingezetenen: personen die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben;

 • 6.

  belanghebbende: degene die de Algemene wet bestuursrecht daaronder verstaat;

 • 7.

  ruimtelijke plannen: plannen die vallen onder artikel 2.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; Structuurvisie), artikel 3.6 eerste lid onder a en b van de Wro; (wijzigings- en uitwerkingsplan), artikel 3.1 van de Wro (herziening bestemmingsplan), artikel 3.38 van de Wro (beheersverordening).

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

 • a.

  ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

 • b.

  indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

 • c.

  indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

 • 4.

  inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

 • 5.

  indien de uitvoering van een beleidsvoornemen naar het oordeel van het bestuursorgaan dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

 • 6.

  indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;

 • 7.

  inzake de voorbereiding van besluiten op grond van artikel 3.6 lid 1, onder a en b van de Wro tenzij het bestuursorgaan besluit dat het besluiten betreft die een grote ruimtelijke impact hebben;

 • 8.

  ten aanzien van bestemmingsplanherzieningen op grond van artikel 3.1 van de Wro tenzij het bestuursorgaan besluit dat het herzieningen betreft die een grote ruimtelijke impact hebben.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zulks met dien verstande dat:

 • a.

  de termijn voor het ter inzage leggen van de stukken en het naar voren brengen van zienswijzen met betrekking tot ruimtelijke plannen vier weken bedraagt;

 • 2.

  het bestuursorgaan over kan gaan tot één mondeling inspraakmoment gedurende de termijn (inspraakavond).

 • 3.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

2. Het eindverslag bevat in elk geval:

 • a.

  een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

 • b.

  een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

 • c.

  een reactie op deze zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.

3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De Inspraakverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul, zoals vastgesteld op 19 december 1994, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Inspraakverordening Valkenburg aan de Geul 2010.

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van Valkenburg aan de Geul op 13 december 2010

 

 

 

 

De voorzitter,                                                              De griffier,