Uitvoeringsbesluit 2019 bij Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit 2019 bij Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst

Het college van de gemeente Voorst,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst;

B E S L U I T:

 • I.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit 2019 bij Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, Voorster Afvalzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  Voorster Afvalzak: een van gemeentewege ter beschikking gestelde gele afvalzak van 12,5 l, 25 l of 50 l met de opdruk en het logo "gemeente Voorst", bestemd voor het aanbieden van huishoudelijk afval;

 • d.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: Circulus-Berkel B.V., gevestigd in Apeldoorn;

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Renewi Nederland BV Twello, voor het inzamelen van oud papier en karton;

  • b.

   Kringloopwinkel Twello, gevestigd te Twello, voor het inzamelen van afgedankt textiel met behulp van kledingcontainers, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (wit- en bruingoed) en voor het inzamelen van kringloopgoederen.

  • c.

   Diverse instellingen, die snuffelmarkten organiseren, voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die naar hun oordeel voor hergebruik geschikt zijn;

  • d.

   SV Voorwaarts voor het inzamelen van oude metalen.

  • e.

   Diverse recyclepleinen van Circulus-Berkel voor het inleveren van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst Milieu Centraal;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, serviesglas, aquaria, gloei- en spaarlampen, tl-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  pmd: plasticverpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen, metaalverpakkingsmateriaal, drankenkartons, met uitzondering van de genoemde afvalstromen op de pmd-sticker (zie bijlage 5 );

 • 6.

  textiel: kleding, tassen, lakens, dekens, knuffels, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn. Ook schoenen vallen hier nadrukkelijk onder. Met uitzondering van textiel dat vervuild is met andere afvalfracties zoals bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout enzovoort, met uitzondering van boomstronken, bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  Oude metalen: zoals oude fietswrakken, metalen buizen.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

a.

minicontainer overeenkomstig Bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit

voor restafval van huishoudens

b.

minicontainer overeenkomstig Bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit

voor gft-afval van huishoudens*

c.

minicontainer overeenkomstig Bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit

voor oud papier en karton*

d.

minicontainer overeenkomstig Bijlage 2 bij dit uitvoeringsbesluit

voor pmd-afval

e.

KCA inzameling op de werf Chemokar en brenglocaties Circulus-Berkel

voor klein chemisch afval en elektrische huishoudelijke apparaten

f.

Bovengrondse/ondergrondse verzamelcontainers op milieustraatjes Bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit

voor pmd, glas en textiel

g.

Ondergrondse en bovengrondse glascontainers Bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit

voor glas

h.

verzamelcontainers textiel beschikbaar gesteld door de inzamelaar Bijlage 1 bij dit uitvoeringsbesluit

voor textiel

i.

doorzichtige plastic inzamelzakken

voor pmd (voor appartement bewoners met een verzamelcontainer)

j.

verzamelcontainers gebouwen (meest appartementencomplexen) genoemd in Bijlage 3 bij dit uitvoeringsbesluit

voor huishoudelijk afval dat via de Voorster Afvalzak moet worden afgevoerd voor restafval en de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, leden 1, 4 en 5 van dit uitvoeringsbesluit

k.

Kringloopwinkel Twello

voor herbruikbaar afval, wit en bruingoed

l.

Voorster Afvalzak (geel) voor huishoudelijk afval

voor restafval van huishoudens in hoogbouw of appartementencomplexen en voor de afvalstoffen als vermeld in artikel 3 leden 1, 4 en 5

m.

Recycleplein van Circulus-Berkel (zie bijlage voor adressen)

voor het brengen van huishoudelijke afvalstoffen

* De gebruiker van een perceel, die beschikt over een verzamelcontainer als inzamelvoorziening, kan uitdrukkelijk erom verzoeken om zijn gft en papier afzonderlijk met een minicontainer in te laten zamelen. Hij dient dan zelf een minicontainer met groen deksel of blauw deksel van de gemeente Voorst op de aangewezen inzameldagen ter inzameling aan te bieden.

Artikel 5. Frequentie van inzamelen van overige categorieën huishoudelijk afvalstoffen

Op basis van artikel 5, lid 7 van de verordening wordt de frequentie van inzameling vastgesteld van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld. Dit zijn:

pmd afval (via container)

1 maal per 4 weken

restafval (via container)

1 maal per 4 weken

gft afval (via container)

1 maal per 2 weken

pmd afval (via doorzichtige zakken bij appartementen)

1 maal per 2 weken

grof huishoudelijk afval

op afroep na digitaal aanmelden

grof tuinafval

op afroep na digitaal aanmelden

oud papier en karton

1 maal per maand

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen vast:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een elektronische chip en van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de afvalinformatielijn van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   het uiterlijk van de container mag niet noemenswaardig worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken;

  • i.

   de in bijlage 7 opgenomen bewoners van appartementsgebouwen e.d. en de daarin

  • j.

   genoemde bedrijven zijn verplicht het huishoudelijk afval in de Voorster Afvalzak te verzamelen. De Voorster Afvalzak dient afgesloten in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

  • k.

   bewoners kunnen pmd-afval los aanbieden in de pmd-minicontainer of zijn verplicht voor de aanbieding van pmd-afval een doorzichtige zak te gebruiken. Dit geldt ook bij het inleveren van pmd-afval bij een inzamelpunt bij de milieustraatjes.

  • l.

   Het risico voor het gedeeltelijk blijven vastzitten van afvalstoffen in de container, na het twee keer schudden en het legen van de container door de inzamelaar, blijft bij bewoner, die de container ter leging heeft aangeboden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden vast:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers en het afval dat zonder inzamelmiddel mag worden aangeboden (grof tuinafval, grof huishoudelijk afval en elektr(on)ische apparatuur) dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container of het afval op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg,

  • b.

   niet in een bocht,

of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzamelaar dienen te worden opgevolgd;

het aanbieden en ledigen van de minicontainers voor restafval, gft afval, papierafval en PMD-afval vindt plaats: tot de voorlaatste woning of draaipunt bij de laatste woning.

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  Het draaipunt dient goed te gebruiken te zijn;

 • 2.

  De aanvoerweg berijdbaar moet zijn, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de snoei van bomen/bosschages die niet haar eigendom/verantwoordelijkheid zijn;

 • 3.

  Indien er geen draaipunt is wordt er alleen nog ingezameld tot het laatste huis als daar een goed te gebruiken draaipunt is.

 • 4.

  De huisvuilwagen rijdt of steekt in principe niet achteruit.

Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dienen bewoners hun container aan de openbare weg ter lediging aan te bieden.

In de gebieden van gemeente waar vanwege smalle straten gebruik wordt gemaakt van achterladers, moeten de containers met het handvat gericht naar de straatzijde geplaatst worden.

 • c.

  Indien er gebruik gemaakt wordt van voertuigen met zogenaamde zijladers, dat is in alle overige delen van de gemeente dan in lid 2, sub b genoemd, gelden de volgende aanbiedingsregels voor de mini-containers voor restafval, gft en pmd:

  • 1.

   de wielen (en handvatten) van de container moeten wijzen naar de kant van de stoep en de huizen (dus niet naar de straat).

  • 2.

   de containers moeten zo dicht mogelijk aan de straat staan.

  • 3.

   alle containers uit een straat moeten aan één zijde van de straat staan, deze zijde wordt aangewezen door de inzamelaar.

  • 4.

   er mag niets tussen de container en de straat staan (geen lantaarnpaal, auto o.i.d.)

  • 5.

   de ruimte tussen de containers moet minimaal 30 cm zijn;

 • d.

  voor de inzameling van papiercontainers geldt altijd dat de container met handvat gericht naar de straatzijde geplaatst moet worden;

 • e.

  inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

 • f.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • g.

  afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

 • h.

  ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt, of luchtdicht verpakt in de container voor het restafval;

 • i.

  het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

 • j.

  het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

 • k.

  klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar;

 • l.

  glas dient indien mogelijk op kleur gescheiden in de glasbak te worden gedeponeerd;

 • m.

  bij de afgifte van afvalstoffen op het recycleplein van Circulus-Berkel zijn de acceptatievoorwaarden van Circulus-Berkel van toepassing;

 • n.

  de inzameling van grof huishoudelijk afval, en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

 • o.

  de inzameling van grof groen afval vindt plaats na aanmelding op een vooraf bekendgemaakte datum.

 • p.

  grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

 • q.

  kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, en niet zwaarder dan 20 kilogram. De doorsnee van een boom of tak mag niet meer dan 15 cm zijn;

 • r.

  binnen de bebouwde kom dienen de inzamelzakken voor kunststofverpakkingsafval op de inzameldag langs de weg te worden aangeboden;

 • s.

  Met "nabij elk perceel", zoals bedoeld in de afvalstoffenverordening 2009 artikel 5, lid 5, wordt bedoeld "aan de dichtstbijzijnde doorgaande openbare weg".

Het aanbieden en ledigen van de minicontainers voor restafval, gft afval, papierafval en pmd-afval vindt plaats: Tot de voorlaatste woning of draaipunt bij laatste woning;

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  Het draaipunt dient goed te gebruiken te zijn;

 • 2.

  De aanvoerweg berijdbaar moet zijn, de gemeente is niet verantwoordelijk voor de snoei van bomen/bosschages die niet haar eigendom/verantwoordelijkheid zijn;

 • 3.

  Indien er geen draaipunt is wordt er alleen nog ingezameld tot het laatste huis als daar een goed te gebruiken draaipunt is.

 • 4.

  De huisvuilwagen rijdt of steekt in principe niet achteruit.

Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dienen bewoners hun container aan de openbare weg ter lediging aan te bieden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening vast:

  • a.

   inzamelmiddelen dienen te worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag vóór 07:00 uur;

  • b.

   inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20:00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   Voor grof huishoudelijk afval en grof groen geldt dat dit na digitale aanmelding elke woensdag plaatst vindt;

  • e.

   de inzameling van herbruikbare kringloopgoederen vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de Kringloopwinkel Twello;

  • f.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt. Indien de container vol is, is het verboden afval naast de container te plaatsen.

  • g.

   het inzamelrooster voor de afvalstromen is te vinden op www.circulus-berkel.nl/voorst/.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad en op de website www.circulus-berkel.nl/voorst/.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit 2019 bij Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Voorst.

Ondertekening

Twello, 17 december 2018

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester