Aanpassen Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke Verordening Hoorn

Geldend van 29-12-2018 t/m heden

Intitulé

Aanpassen Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke Verordening Hoorn

Zaaknummer: 1589263

Gelezen het voorstel van Juridisch Administratief VVH

Aanpassen Aanwijzingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Hoorn vast te stellen met een wijziging van:

 • a.

  de parkeerplaatsen voor grote voertuigen;

 • b.

  de toevoeging van de toegestane parkeertijden en uitbreiding van het fietsparkeerverbod met het pad vanaf perron station Hoorn (zuidkant) tot de Koepoortsweg;

 • c.

  uitbreiding van het alcoholverbod met het gebied rondom de Schouwburg;

 • d.

  de toevoeging van organisaties/instelling die jaarlijks een collecte houden binnen de gemeente Hoorn

 • e.

  toevoeging van cameratoezicht op het Betje Wolffplein en omgeving;

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit d.d. 12 december 2017, zaaknummer 1513004, in te trekken;

 • 3.

  Het Besluit grote voertuigen d.d. 12 juni 2018, zaaknummer 1581797, in te trekken;

 • 4.

  De besluiten Nadere regels betreffende de mogelijke vestigingsplaats van een seksinrichting d.d. 17 oktober 2014, corsanummer 09.60506 en Nadere regels betreffende de gebieden waar de vestiging van seksinrichtingen niet zijn toegestaan d.d. 17 oktober 2014, corsanummer 09.60507 in te trekken;

 • 5.

  Het besluit Cameratoezicht Betje Wolffplein en omgeving d.d. 28 juni 2018, zaaknummer 1584784, in te trekken.

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt.

 

Aldus vastgesteld, 13 november 2018

 

College van burgemeester en wethouders

 

de secretaris,                               de burgemeester,

 

Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Hoorn

Zaaknummer 1589263

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Hoorn nemen de volgende aanwijzingsbesluiten.

Aanplakborden

Gebaseerd op artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening Hoorn (hierna: Apv)

Aangewezen plaatsen zoals aangegeven op de kaart onder ‘Aanplakborden’.

De locaties zijn verspreid over de wijken in de gemeente aangewezen. Het niet aanwijzen van plakplaatsen is volgens jurisprudentie in strijd met artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 EVRM. Men volgt in het algemeen de norm van één plakbord of -zuil op de 10.000 inwoners. Daaraan wordt ruim voldaan.

Alcoholverbod

Gebaseerd op artikel 2:48 van de Apv

Aangewezen gebieden zoals aangegeven op de kaart onder ‘Alcoholverbod’.

Hier is het verboden alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij je te hebben.

Een gebied kan worden aangewezen als gerechtvaardigde vrees bestaat voor aantasting van de openbare orde, of de openbare orde is al aangetast. In de aangewezen gebieden is sprake van (vrees voor) overlast en aantasting van de openbare orde. Het gaat om gebieden nabij het station, een aantal winkelcentra en de binnenstad, tevens uitgaansgebied.

Hondenlosloopgebieden en geen opruimplicht hondenpoep

Gebaseerd op artikel 2:57 en 2:58 van de Apv

Aangewezen gebieden zoals aangegeven op de kaart onder ‘Honden losloopplekken’.

Hier mogen honden lopen zonder aangelijnd te zijn en hier hoeft de hondenpoep niet te worden opgeruimd.

Aan het verbod tot loslopen ligt in zijn algemeenheid het motief van de voorkoming en bestrijding van overlast ten grondslag. In het bijzonder heeft dit artikel de volgende bedoelingen: de bescherming van de verkeersveiligheid, die door loslopende honden in gevaar kan worden gebracht, het voorkomen van beschadiging aan eigendommen van derden, het voorkomen van hinder voor voetgangers, het bestrijden van verontreiniging (bijvoorbeeld van speelweiden en trottoirs), het voorkomen van schade en dierenleed, die worden veroorzaakt doordat loslopende honden andere dieren en wel met name schapen en kippen naar het leven staan. De aangewezen gebieden zijn gelegen aan de rand van een woonwijk en/of onderdeel van een park die je specifiek moet bezoeken. In deze gebieden waar de honden los mogen lopen, hoeft de hondenpoep ook niet te worden opgeruimd. Het loslopen bemoeilijkt het opruimen en met het aanwijzen wordt voldaan aan een behoefte van de hondenbezitters terwijl de overlast voor overige inwoners tot een minimum wordt beperkt.

Cameratoezicht

Gebaseerd op artikel 2:77 van de Apv

Aangewezen gebieden zoals aangegeven op de kaart onder ‘Cameratoezicht’.

Op deze plaatsen is een camera voor cameratoezicht geplaatst.

Gemeentelijk cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet mag uitsluitend plaatsvinden voor het handhaven van de openbare orde. Dit begrip omvat ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Dit hoofddoel laat onverlet dat deze vorm van cameratoezicht ook subdoelen mag dienen. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarnaast mogen camera’s worden gebruikt om de politie en andere hulpdiensten efficiënter en effectiever in te zetten. De preventieve werking van cameratoezicht vergroot bovendien hun veiligheid. Met deze redenen zijn de locaties in de binnenstad (tevens uitgaansgebied) aangewezen voor cameratoezicht.

Seksinrichtingen

Gebaseerd op artikel 3:3a van de Apv

Aangewezen delen van de gemeente waar geen seksinrichtingen zijn toegestaan.

In de volgende delen van de gemeente Hoorn is de vestiging van een seksinrichting niet toegestaan:

 • Winkelgebieden

 • Bedrijfsterreinen

 • Straten waar de woonfunctie voorop staat

 • Binnen een straal van 200 meter van een andere seksinrichting

 • Binnen een straat van 200 meter van:

  • Scholen

  • Kerken

  • Jeugdcentra

  • Horeca-inrichtingen

  • Openbare gebouwen

Kamperen

Gebaseerd op artikel 4:18 van de Apv

Aangewezen gebied zoals aangegeven op de kaart onder ‘Recreatief nachtverblijf’.

Hier mag nachtelijk recreatief worden verbleven. Kamperen in het kader van nachtvissen is ook op andere plaatsen in de gemeente Hoorn toegestaan.

Slapen/nachtelijk recreëren in openbaar gebied is ongewenst en kan hinder/overlast veroorzaken. Het verbod is primair gericht op de bescherming van de openbare orde. In de Grashaven zijn voorzieningen getroffen voor het nachtelijk recreëren, daarnaast is de locatie niet gelegen in een woonwijk om de overlast te beperken.

Voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen

Gebaseerd op artikel 5:2 van de Apv

Aangewezen gebied: alle openbare wegen en/of weggedeelten in de gemeente Hoorn aanwijzen als wegen waar het verboden is om voertuigen te koop aan te bieden of te verhandelen.

Behalve dat het uiterlijk aanzien wordt aangetast, brengt het voor de omwonenden aanzienlijke overlast met zich mee als er voertuigen op de openbare weg worden verkocht dan wel te koop aangeboden. Een dergelijke uitstalling van voertuigen trekt immers kooplustigen aan. Ook wordt er, met name wanneer het auto’s betreft, een aanmerkelijk beslag op de beschikbare parkeerruimte gelegd. Een fietsenwinkel of scooterzaak mag wel zijn waren uitstallen binnen de regels van uitstallingen.

Grote voertuigen

Gebaseerd op artikel 5:8 van de Apv

Aangewezen gebied zoals aangegeven op de kaart onder ‘Grote voertuigen’.

Hier mogen grote voertuigen worden geparkeerd.

Het is noodzakelijk dat het parkeren van grote voertuigen op wegen in de stadscentra en in de woonwijken zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De gevaren en inconveniënten die deze parkeergedragingen kunnen opleveren, zijn velerlei: onvoldoende opvallen bij schemer en duisternis van geparkeerde vrachtwagens, onvoldoende zichtbaarheid van tussen of achter deze voertuigen spelende kinderen, buitensporige inbeslagneming van de schaarse parkeerruimte, belemmering van het uitzicht vanuit de woning en afbreuk aan het uiterlijk aanzien der gemeente. Er zijn een aantal plekken aangewezen waar de grote voertuigen kunnen staan. Deze plekken zijn op (grote) parkeerterreinen en industriegebieden om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de verkeersveiligheid zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. Daarnaast wordt het parkeren van de grote voertuigen in tijd gelimiteerd om overlast te voorkomen.

Verbod plaatsen fietsen en bromfietsen en verbod weesfietsen

Gebaseerd op artikel 5:12 van de Apv

Lid 1 – Aanwijzing gebieden

Aangewezen gebied zoals aangegeven op de kaart onder ‘Fietsparkeerverbod’.

Hier mogen geen weesfietsen en –bromfietsen, geen fiets- en bromfietswrakken en geen fietsen en bromfietsen buiten de stalling worden geplaatst.

Rond de stationsgebieden in Hoorn (Kersenboogerd en ‘Centraal’) worden er veel fietsen en bromfietsen gestald. Om overlast te voorkomen voor het overige verkeer en omwonenden zijn deze gebieden aangewezen als gebieden waar het verboden is om fietsen en bromfietsen buiten de stalling te plaatsen.

Lid 2 - Aanwijzing onafgebroken periode weesfietsen

De onafgebroken periode in het kader van lid 1 aangewezen gebieden wordt gesteld op vier weken. Buiten de in lid 1 gestelde gebieden binnen het gebied van de gemeente Hoorn wordt de onafgebroken periode gesteld op drie maanden.

Wanneer een fiets langer onafgebroken op een plek staat dan respectievelijk vier weken en drie maanden is er sprake van een weesfiets.

Collectes/Inzamelingen

Gebaseerd op artikel 5:13 van de Apv

Lid 3 – aangewezen organisaties/instellingen

Het verbod om collectes te houden geldt onder andere niet voor door het college aangewezen instellingen en organisaties. Het gaat hier om jaarlijks (eenmaal per jaar) gehouden collectes waarvan de organisaties/instellingen al getoetst zijn als organisatie/instelling binnen de gemeente Hoorn. Daarvan weten we wie ze zijn, wat de doen en waar ze zitten. De opbrengsten komen ten goede van de organisatie/instelling.

De aangewezen organisaties/instellingen zijn:

 • Muziekvereniging De Herleving

 • Showband Hoorn

 • Carnavalsvereniging De Blockeniers

 • Hoorns Harmonie Orkest

 • Carnavalsvereniging Het Masker

 • Oranjevereniging Blokker

 • Stichting Ziekentriduum Zwaag

 • Dierenambulance Hoorn

 • Leger des Heils

 • Muziekvereniging Sint Caecilia Zwaag

Kaart

De bovengenoemde kaart is digitaal beschikbaar onder de volgende link:

http://kaartviewer.hoorn.nl/index.php?@Aanwijsbesluiten

Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening Hoorn’.

Gegeven te Hoorn, 13 november 2018

Ieder voor zover bevoegd,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                                de burgemeester

en

de burgemeester,

J. Nieuwenburg

Ondertekening