Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019

INTEGRALE VERORDENING

Behoort bij raadsvoorstel 2018-086 titel: b. Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2019

 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2018;

 

Gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2019 (Verordening forensenbelasting 2019)

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam “forensenbelasting” wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2.

  Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per woning € 269,61.

 

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van forensenbelasting.

 

Artikel 10 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

1. De verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2018 vastgesteld door de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug op 14 september 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening forensenbelasting 2019”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2018.

 

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

de griffier de voorzitter

   

W. Hooghiemstra G.F. Naafs