Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieregeling Professionele Algemene Voorzieningen Tubbergen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende regels omtrent toekennen subsidie Subsidieregeling Professionele Algemene Voorzieningen Tubbergen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

Gelet op artikel 3 Algemene subsidieverordening Tubbergen 2018;

Besluit vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling professionele algemene voorzieningen Tubbergen 2019

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

 • a.

  College: Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen.

 • b.

  ASV: Algemene Subsidie Verordening Tubbergen 2018.

 • c.

  Professionele algemene voorzieningen: Professionele algemene voorzieningen zijn het professionele aanbod van diensten en/of activiteiten die zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden onder gebruikers vrij toegankelijk zijn en die zijn gericht op maatschappelijke ondersteuning.

 • d.

  Netwerkorganisatie Wij in de buurt: Samenwerking van organisaties die professioneel algemene voorzieningen aanbieden om uitvoering te geven aan het Maatschappelijk Kader.

 • e.

  Maatschappelijk Kader: Door het college vastgesteld beleidsdocument waarin de gewenste thema’s en effecten met betrekking tot de algemene voorzieningen staan opgenomen.

Artikel 2 – Subsidiabele activiteiten

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op de volgende professionele algemene voorzieningen, die samenwerken in de Netwerkorganisatie Wij in de buurt:

  • a.

   Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

  • b.

   Avedan

  • c.

   Stichting De Klup

  • d.

   Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

 • 2. De netwerkorganisatie draagt er zorg voor dat er bij de invulling en uitvoering van haar ondersteuningsactiviteiten bijgedragen wordt aan de effecten van het door het college vastgestelde Maatschappelijk Kader en de hierin opgenomen thema’s:

  • a.

   Armoede

  • b.

   Mantelzorg

  • c.

   Vrijwillige Inzet/Burgerkracht

  • d.

   Gezonde Leefstijl

  • e.

   Laaggeletterdheid

  • f.

   Vergunninghouders

  • g.

   Langdurige afstand arbeidsmarkt

  • h.

   Inwoners met een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking

  • i.

   Ongewenst sociaal isolement

 • 3. a. De activiteiten van de netwerkorganisatie zijn gericht op individuele ondersteuning.

  • b.

   De activiteiten van de netwerkorganisatie zijn gericht op preventie.

  • c.

   De activiteiten van de netwerkorganisatie zijn gericht op het collectief, inhoudende ondersteuning aan vrijwilligersinitiatieven en/of verenigingen.

Artikel 3 – Afwijkende bepalingen indienen aanvraag

De organisaties genoemd onder artikel 2, lid 1 van deze regeling leveren bij de subsidieaanvraag 2020 en volgende jaren, een gezamenlijk , geïntegreerd werkplan en begroting met een financiële onderbouwing in.

Artikel 4 – Subsidieberekening

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat staat opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde gemeentebegroting voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. De met de organisatie gemaakte afspraken uit voorgaande jaren zijn richtinggevend doch niet langer leidend. In verband met de voortgang van de transformatie algemene voorzieningen kan het college besluiten om af te wijken van de gemaakte afspraken c.q. nieuwe afspraken maken.

 • 3. De subsidie 2019 wordt geïndexeerd met een prijsindexcijfer gelijk aan de prijsindexering die gebruikt wordt voor de Wmo en Jeugdwet per 1 januari 2019 (Bron Inkoop Zorg m.b.v. het Twents Model), zijnde 2,61%. Per 1 januari 2020 zal indexering plaatsvinden op basis van de NZa-systematiek voor het indexeren van tarieven in de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet met een gewogen index waarbij personele kosten meetellen voor 75/100 en materiële kosten en kapitaallasten voor 25/100.

 • 4. De subsidie 2019 bedraagt maximaal:

  • a.

   Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland: € 414.556, als volgt opgebouwd:

   • Seniorenwerk € 104.719

   • Jeugdwerk € 98.478

   • Vrijwilligersondersteuning € 55.412

   • Mantelzorgondersteuning € 44.923

   • Mantelzorgcompliment € 24.626

   • Jonge mantelzorgers € 18.675

   • Educatie mantelzorgers € 16.418

   • Armoedepreventie coördinator € 41.044

   • Armoedepreventie adm. Ondersteuning € 10.261

  • b.

   Avedan: € 319.359 als volgt opgebouwd:

   Algemeen Maatschappelijk Werk/ € 129.595

   Schuldhulpverlening tm 30/6/2019

   Cliëntondersteuning € 135.445

   Schoolmaatschappelijk Werk basisonderwijs € 54.318

  • c.

   Stichting de Klup: € 19.318

  • d.

   Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland: € 38.909, als volgt opgebouwd:

   Ondersteuning gezinshereniging € 1.328

   Informatie en Advies € 10.833

   Vestigen-Inburgeren-Participeren € 26.748

Artikel 5 Specifieke verplichtingen

Relatie inwoners

 • 1.

  De netwerkorganisatie levert vraaggerichte ondersteuning aan individuele inwoners en/of aan inwonersinitiatieven.

 • 2.

  Om uitvoering te kunnen geven aan het gestelde onder 1, dient de netwerkorganisatie in signalen en knelpunten te herkennen en de afstemming en samenwerking met inwoners, andere vrij toegankelijke voorzieningen en zorgprofessionals, te zoeken.

 • 3.

  De netwerkorganisatie draagt er zorg voor dat zij actief en bekend zijn in en met de verschillende kernen van de gemeente.

Relatie gemeentelijke zorgstructuur

 • 4.

  De netwerkorganisatie neemt actief deel aan de signaleringsoverleggen en indien van toepassing aan de te beleggen Multi Disciplinaire Overleggen en/of Instellingsoverleggen.

 • 5.

  De netwerkorganisatie investeert in een verdere opbouw van de samenwerking met het Team Ondersteuning en Zorg en het Werkplein om te komen tot één integrale gezamenlijke toegang. Hierdoor worden aanbod en processen meer op elkaar afgestemd en men kennis heeft en gebruik maakt van elkaars expertise, zodat de signalering, ondersteuning en doorverwijzing wordt verbetert.

Artikel 6 Evaluatie/monitoring

 • 1.

  Aan het einde van elk kwartaal vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de netwerkorganisatie en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente.

 • 2.

  De netwerkorganisatie ontwikkelt in samenwerking met de gemeente een instrumentarium voor het bepalen van de effectiviteit van hun werkzaamheden en het verantwoorden van resultaten.

Artikel 6 Reservevorming

De organisaties binnen de netwerkorganisatie mogen jaarlijks maximaal 10% van de verstrekte subsidie reserveren. De totale reserve mag maximaal 30% van de jaarlijks toegekende subsidie bedragen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen van een of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling afwijken als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Professionele Algemene Voorzieningen Tubbergen 2019.

Ondertekening

Gemeente Tubbergen, 18 december 2018

Het college voornoemd,

, secretaris

, burgemeester