Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het aanwijzen en benoemen van de waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats Aanwijzings- en benoemingsbesluiten waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats Waterschap Rijn en IJssel 2018

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het aanwijzen en benoemen van de waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats Aanwijzings- en benoemingsbesluiten waterschapsarchivaris en archiefbewaarplaats Waterschap Rijn en IJssel 2018

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 3 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikel 36 van de Archiefwet 1995

gelet op artikel 37 derde lid van de Archiefwet 1995

besluit:

 • I.

  als waterschapsarchivaris te benoemen: F. Siero, directeur Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem.

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Hoofdkantoor Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem;

 • III.

  als digitale archiefbewaarplaats, ook wel e-depot, aan te wijzen: het e-depot onder beheer van het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op 1 november 2018 en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten waterschapsarchivaris en  archiefbewaarplaats Waterschap Rijn en IJssel 2018

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel van 23 oktober 2018

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Toelichting

In artikel 35, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van het waterschap bij dijkgraaf en heemraden (zorgdrager) gelegd.

Dit besluit moet door dijkgraaf en heemraden genomen worden om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

Onderdeel I betreft de benoeming van de waterschapsarchivaris overeenkomstig artikel 37, derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 37 van de Archiefwet is bepaald dat de archiefbewaarplaats van het waterschap wordt beheerd door een waterschapsarchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. De waterschapsarchivaris wordt door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen

Onderdelen  II en III betreffen een uitwerking van de bevoegdheid van dijkgraaf en heemraden om een archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 36 van de Archiefwet).