Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Algemene Plaatselijke Verordening 2017

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2016;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 4 van de Drank- en Horecawet en artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Algemene Plaatselijke Verordening 2017

*

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  bouwwerk : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Bouwverordening;

 • -

  bromfiets : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder e, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  college : het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gebouw : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet;

 • -

  handelsreclame : iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • -

  motorvoertuig : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

 • -

  openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

 • -

  parkeren : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  rechthebbende : degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens een zakelijk of persoonlijk recht;

 • -

  voertuig : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen;

 • -

  weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing als beslist wordt op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10, derde lid en artikel 4:10b, tweede lid, of een vergunning als bedoeld in artikel 2:11, tweede lid.

Artikel 1:3

[vervallen]

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

 • c.

  de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 1:7 Termijnen

 • 1.

  De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

 • 2.

  De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde gezag worden geweigerd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde;

  • b.

   de openbare veiligheid;

  • c.

   de volksgezondheid;

  • d.

   de bescherming van het milieu.

 • 2.

  Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats:

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

 • .

  is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

 • 3.

  Het is verboden zich te begeven naar of te bevinden op openbare plaatsen die door het bevoegd gezag in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.

 • 5.

  Dit artikel geldt niet voor betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomst en als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Afdeling 2 Betoging

Artikel 2:2

[vervallen]

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

 • 1.

  Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 72 uren voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

 • 2.

  De kennisgeving bevat:

  • a.

   naam en adres van degene die de betoging houdt;

  • b.

   het doel van de betoging;

  • c.

   de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging

  • d.

   de plaats en, voor zover van toepassing, de route;

  • e.

   voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;

  • f.

   maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

 • 3.

  Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

Artikel 2:4

[vervallen]

Artikel 2:5

[vervallen]

Afdeling 3 Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6

[vervallen]

Afdeling 4 Vertoningen op de weg

Artikel 2:7

[vervallen]

Artikel 2:8

[vervallen]

Artikel 2:9 Straatartiest en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu aangewezen openbare plaatsen.

 • 2.

  De burgemeester kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

 • 3.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 5 Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg

 • 1.

  Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als dat gebruik:

  • a.

   schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg;

  • b.

   niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen voor terrassen, uitstallingen en reclameborden.

 • 3.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  De ontheffing wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag als het in het eerste lid bedoelde gebruik een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder h (handelsreclame) of k (opslag roerende zaken), van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   evenementen als bedoeld in artikel 2:24;

  • b.

   standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17;

  • c.

   overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het gebruik van de weg is verleend.

 • 6.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet of het Provinciaal wegenreglement.

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg.

 • 2.

  De vergunning wordt verleend als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

 • 4.

  Het verbod is voorts niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wegenverordening Noord-Holland, de waterschapskeur, de Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Verordening werkzaamheden kabels en leidingen Gemeente Heemstede 2014.

 • 5.

  Op de vergunning, bedoeld in het eerste lid, is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

 • 1.

  Het is verboden een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg als:

  • a.

   daarvan niet van tevoren melding is gedaan aan het college, onder indiening van een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie;

  • b.

   het college het maken of veranderen van de uitweg heeft verboden.

 • 2.

  Van de beslissing op de melding wordt kennis gegeven in het gemeentelijke huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Het college verbiedt het maken of veranderen van de uitweg als:

  • a.

   daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;

  • b.

   dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;

  • c.

   het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;

  • d.

   sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.

 • 4.

  De uitweg kan worden aangelegd als het college niet binnen 8 weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat de gewenste uitweg wordt verboden.

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de waterschapskeur of de Wegenverordening Noord-Holland.

Afdeling 6 Veiligheid op de weg

Artikel 2:13

[vervallen]

Artikel 2:14

[vervallen]

Artikel 2:15

[vervallen]

Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17

[vervallen]

Artikel 2:18

[vervallen]

Artikel 2:19

[vervallen]

Artikel 2:20

[vervallen]

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 • 1.

  De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet of de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Artikel 2:22

[vervallen]

Artikel 2:23

[vervallen]

Afdeling 7 Evenementen

Artikel 2:24 Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

  • a.

   bioscoop- en theatervoorstellingen;

  • b.

   markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22;

  • c.

   kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

  • d.

   het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

  • e.

   betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

  • f.

   activiteiten als bedoeld de artikelen 2:9 en 2:39;

  • g.

   sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

 • 2.

  Onder evenement wordt mede verstaan:

  • a.

   een herdenkingsplechtigheid;

  • b.

   een braderie;

  • c.

   een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

  • d.

   een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

  • e.

   een straatfeest;

  • f.

   een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala’s.

Artikel 2:25 Vergunning evenement

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

 • 2.

  Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor straatfeesten, indien het straatfeest eerder in dezelfde vorm heeft plaatsgevonden en de organisator de burgemeester tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier.

 • 4.

  De burgemeester kan in belang van de openbare orde het straatfeest binnen 5 dagen na ontvangst van de melding verbieden.

 • 5.

  Het verbod is niet van toepassing voor een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10 in samenhang met artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 6.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van slecht levensgedrag is.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Afdeling 8 Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.

 • 2.

  Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

Artikel 2:28

[vervallen]

Artikel 2:29 Sluitingstijd

 • 1.

  Openbare inrichtingen zijn gesloten van maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur, en op zaterdag en zondag tussen 03.00 uur en 06.00 uur.

 • 2.

  De exploitatie van terrassen behorende bij openbare inrichtingen is uitsluitend toegestaan:

  • a.

   op maandag tot en met donderdag tussen 07.00 uur en 23.00 uur;

  • b.

   op vrijdag tussen 07.00 uur en 24.00 uur;

  • c.

   op zaterdag tussen 08.00 uur en 24.00 uur; en

  • d.

   op zondag tussen 08.00 uur en 23.00 uur.

 • 3.

  Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers in de inrichting te hebben na sluitingstijd.

 • 4.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd in het eerste en tweede lid.

 • 5.

  Het eerste, tweede en vierde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet Milieubeheer is voorzien.

 • 6.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en veiligheid of het voorkomen van een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat voor een afzonderlijke openbare inrichting of een daartoe behorend terras andere sluitingstijden vaststellen.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 • 1.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zekerheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen of een daartoe behorend terras tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

 • a.

  de orde te verstoren;

 • b.

  zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

 • c.

  op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de zit- of stagelegenheden op het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van de artikelen 2:29 en 2:30.

Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

Artikel 2:34a Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholische drank;

 • -

  horecabedrijf;

 • -

  horecalocaliteit;

 • -

  inrichting;

 • -

  paracommerciële rechtspersoon;

 • -

  sterke drank;

 • -

  slijtersbedrijf;

 • -

  zwakalcoholhoudende drank;

dat wat daaronder in de Drank- en Horecawet wordt verstaan.

Artikel 2:34b Paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommerciële rechtspersoon kan uitsluitend alcoholhoudende dranken verstrekken vanaf 1 uur voor aanvang tot 2 uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van die rechtspersoon.

 • 2.

  Een paracommerciële rechtspersoon kan tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die zijn gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken met inachtneming van het volgende:

  • a.

   de bijeenkomsten kunnen maximaal 12 maal per jaar plaatsvinden.

  • b.

   de drank mag uitsluitend worden verstrekt op:

   • -

    zondag t/m vrijdag vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur; en

   • -

    zaterdag vanaf 15.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur.

 • 3.

  Een paracommerciële rechtspersoon doet aan de burgemeester vooraf melding van bijeenkomsten als bedoeld in het tweede lid.

Afdeling 9 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35

[vervallen]

Artikel 2:36

[vervallen]

Artikel 2:37

[vervallen]

Artikel 2:38

[vervallen]

Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

 • 2.

  In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de kansspelen of de Verordening speelautomaten Heemstede.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

  • a.

   naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

  • b.

   de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met een geldend bestemmingsplan.

Artikel 2:40

[vervallen]

Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 • 1.

  Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 2.

  Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

 • 3.

  Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 • 1.

  Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

 • 2.

  Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

  • a.

   een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

  • b.

   met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

 • 3.

  Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

 • 4.

  De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht deze aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

 • 5.

  Het college wijst aanplakborden aan voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

 • 6.

  Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

 • 7.

  Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen daarvan, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of op openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:43a Luilak

Het is verboden om in de nacht van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren tussen 00.00 en 08.00 uur op een openbare plaats of op openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben enig middel waarmee men een zaak kan besmeuren.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing als de werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:45

[vervallen]

Artikel 2:46

[vervallen]

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats:

  • a.

   te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

  • b.

   zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

 • 1.

  Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor:

  • a.

   een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

  • c.

   straatfeesten en overige activiteiten die plaatsvinden op de weg en waarvoor op grond van deze verordening vergunning is verleend door de burgemeester.

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel:

  • a.

   zich in een portiek of poort op te houden;

  • b.

   in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

 • 2.

  Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan: portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:51

[vervallen]

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:53

[vervallen]

Artikel 2:54

[vervallen]

Artikel 2:55

[vervallen]

Artikel 2:56

[vervallen]

Artikel 2:57 Honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • b.

   op de weg als die hond niet aangelijnd is;

  • c.

   op de weg als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiekenmerk, die de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2.

  Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b niet van toepassing is.

 • 3.

  De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

 • 1.

  Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 • 1.

  Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

 • 2.

  Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

 • 3.

  Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond te voorzien van een muilkorf die:

  • a.

   vervaardigd is van stevig kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

  • b.

   door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

  • c.

   zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

 • 4.

  Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen, als de burgemeester een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid of heeft medegedeeld dat hij de hond gevaarlijk acht.

 • 2.

  Het verbod geldt niet als:

  • a.

   op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;

  • b.

   het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

  • c.

   het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60

[vervallen]

Artikel 2:61

[vervallen]

Artikel 2:62

[vervallen]

Artikel 2:63

[vervallen]

Artikel 2:64 Bijen

 • 1.

  Het is verboden bijen te houden:

  • a.

   binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waarin overdag mensen verblijven;

  • b.

   binnen een afstand van dertig meter van de weg.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag in en uitvliegen van de bijen te voorkomen.

 • 3.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.

 • 4.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wegenverordening Noord-Holland.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2:65

[vervallen]

Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan: de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 • 1.

  De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

  • a.

   het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

  • b.

   de datum van verkoop of overdracht van het goed;

  • c.

   een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

  • d.

   de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

  • e.

   de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

 • 2.

  De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

 • 3.

  Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

 • a.

  de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

  • 1o.

   dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

  • 2o.

   van een verandering van de onder 1o, bedoelde adressen;

  • 3o.

   dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

  • 4o.

   dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan;

 • b.

  de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

 • c.

  aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

 • d.

  een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69

[vervallen]

Artikel 2:70

[vervallen]

Afdeling 13 Vuurwerk

Artikel 2:71 Definitie

In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Vuurwerkbesluit.

Artikel 2:72

[vervallen]

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 • 1.

  Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

 • 2.

  Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

 • 3.

  De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1o, van het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:10, 2:11, 2:16, 2:24, 2:47, 2:48, 2:49, 2:73 en 5:34 van deze Verordening groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Artikel 2:78

[vervallen]

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen.

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Afdeling 1 Definities

Artikel 3:1 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • -

  prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • -

  prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

 • -

  seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

 • -

  escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

 • -

  sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

 • -

  exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

 • -

  beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

 • -

  bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

  • de exploitant;

  • de beheerder;

  • de prostituee;

  • het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

  • toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6:2 van deze verordening;

  • andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd orgaan

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoel in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels

Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid kan het college nadere regels stellen met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in dit hoofdstuk.

Afdeling 2 Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

  • a.

   de persoonsgegevens van de exploitant;

  • b.

   de persoonsgegevens van de beheerder; en

  • c.

   de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 • 1.

  De exploitant en de beheerder:

  • a.

   staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

  • b.

   zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

  • c.

   hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:

  • a.

   met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

  • b.

   binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht is toegelaten;

  • c.

   binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

   • bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;

   • de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 252, 250a (oud), 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

   • de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

   • de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b. van de Wet op de kansspelen;

   • de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

   • de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

 • 3.

  Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

  • a.

   vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a. van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid, onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

  • b.

   een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

 • 4.

  De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:

  • a.

   bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag van de vergunning;

  • b.

   bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

 • 5.

  De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegd bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem terzake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 24.00 en 06.00 uur.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan voor een afzonderlijke seksinrichting andere sluitingstijden vaststellen.

 • 3.

  Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.

 • 4.

  Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden, (tijdelijke) sluiting

 • 1.

  Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegde bestuursorgaan:

  • a.

   tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingsuren vaststellen;

  • b.

   van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 • 1.

  Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de seksinrichting aanwezig is.

 • 2.

  De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

  • a.

   geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de Wet wapens en munitie; en

  • b.

   geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie

 • 1.

  Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken:

  • a.

   op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

  • b.

   gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

 • 2.

  Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 3.

  Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende de tijden bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

 • 4.

  De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, personen aan wie ten minste eenmaal het bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.

 • 5.

  De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 • 1.

  Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

  • a.

   indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

  • b.

   anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Afdeling 3 Beslistermijn, weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslistermijn

 • 1.

  Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 • 1.

  De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:

  • a.

   de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

  • b.

   de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening;

  • c.

   er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

 • 2.

  Voor seksinrichtingen en escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het belang van:

  • a.

   het voorkomen of beperken van overlast;

  • b.

   het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat;

  • c.

   de veiligheid van personen of goederen;

  • d.

   de verkeersvrijheid of -veiligheid;

  • e.

   de gezondheid of zedelijkheid;

  • f.

   de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Afdeling 4 Beëindiging exploitatie, wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 • 1.

  De vergunning vervalt zodra de exploitant de overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is vermeld, de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.

 • 2.

  Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk kennis aan het bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer

 • 1.

  Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1, onder g, het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

 • 2.

  Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1 Geluidhinder

Artikel 4:1 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;

 • -

  gevoelige gebouwen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • -

  gevoelige terreinen: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1. van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • -

  houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of anderszins een inrichting drijft;

 • -

  incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

 • -

  inrichting : hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer, met dien verstande dat de artikelen 4:2 tot en met 4:5 uitsluitend van toepassing zijn op inrichtingen type A of type B als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 • -

  onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.

Artikel 4:2

[vervallen]

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten

 • 1.

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen, bedoeld in de artikelen 2.17, 2,17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5, niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 2.

  Het is een inrichting toegestaan tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is, mits de houder van de inrichting ten minste twee weken voor de aanvang van de festiviteit daarvan melding heeft gedaan aan het college.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid is het een inrichting gelegen:

  • a.

   in het gebied ten oosten van de Heemsteedse Dreef (met uitzondering van de Jan van Goyenstraat), de Cruquiusweg, de Javalaan en het gebied ten oosten en zuiden van de Sportparklaan, en

  • b.

   op het perceel Groenendaal 1,toegestaan maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden.

 • 4.

  Het college stelt een formulier vast voor het doen van de melding.

 • 5.

  De melding is gedaan wanneer het formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op dat formulier vermeld.

 • 6.

  De melding wordt geacht te zijn gedaan wanneer het college op verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.

 • 7.

  Het college kan, rekening houdend met het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting en de aard van de incidentele festiviteit, voorwaarden stellen ter beperking van overlast.

 • 8.

  Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet meer dan 50 dB(A) (1 minuut LAeq), gemeten in geluidsgevoelige vertrekken van gevoelige gebouwen.

 • 9.

  De geluidsnorm, bedoeld in het achtste lid, is inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.

 • 10.

  Op de dagen, bedoeld in het eerste lid, wordt het ten gehore brengen van extra muziek hoger dan de geluidsnorm, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:5,:

  • a.

   op maandag tot en met donderdag en op zondag uiterlijk om 23.00 uur te worden beëindigd; en

  • b.

   op vrijdag en zaterdag of op dagen waarna een algemeen erkende feestdag volgt uiterlijk om 24.00 te worden beëindigd.

 • 11.

  In het geval van incidentele festiviteiten met een nationaal karakter kan het college afwijken van het gestelde in het tiende lid.

 • 12.

  Omwonenden dienen uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de incidentele festiviteit schriftelijk door de aanvrager van de incidentele festiviteit op de hoogte te worden gebracht.

 • 13.

  Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid in het bebouwde gedeelte van de inrichting blijven ramen en deuren gesloten, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4

[vervallen]

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 • 1.

  Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek als bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, onder f, en vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer binnen inrichtingen is de in het tweede lid opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:

  • a.

   de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden als de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;

  • b.

   de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein;

  • c.

   de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onder d, van het Besluit geluidhinder;

  • d.

   bij het bepalen van de geluidsniveaus als vermeld in de tabel geen bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.

 • 2.

  Tabel

   

   7.00-19.00 uur

   19.00-23.00 uur

   23.00-7.00 uur

  LAr.LT op de gevel van gevoelige gebouwen

  50 dB(A)

  45 dB(A)

  40 dB(A)

  LAr.LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

   

  30 dB(A)

   

  LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

  70 dB(A)

  65 dB(A)

  60 dB(A)

  LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

  55 dB(A)

  50 dB(A)

  45 B(A)

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op incidentele festiviteiten als bedoeld in artikel 4:3.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 • 1.

  Het is verboden buiten een inrichting toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit, het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Bouwbesluit of de Provinciale milieuverordening.

Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:7 Verbod oplaten ballonnen

Het is verboden ballonnen, van welk materiaal dan ook, door middel van helium of andere gassen, niet zijnde een weerballon of bemande ballon, op te laten stijgen.

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9

[vervallen]

Artikel 4:9a

[vervallen]

Afdeling 3 Bescherming van het bomenbestand

Artikel 4:10 Definities

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  houtopstand: één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, zowel vitaal als afgestorven;

 • -

  Bomenkaart: topografische kaart met daarop aangegeven beschermde houtopstanden en boomzones, met bijbehorend register;

 • -

  boomzone: begrensd gebied met houtopstanden dat een functioneel geheel vormt en is vastgelegd op de Bomenkaart;

 • -

  beschermde houtopstand: een houtopstand die is vastgelegd op de Bomenkaart;

 • -

  vellen: rooien, kappen, verplanten, het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood, de ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben;

 • -

  boomwaarde: de monetaire waarde van een boom zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

Artikel 4:10a Bomenkaart

 • 1.

  Het college stelt de Bomenkaart vast. Deze kaart wordt zo vaak als noodzakelijk, in elk geval elke vier jaar, herzien.

 • 2.

  Redenen voor plaatsing op de Bomenkaart zijn:

  • a.

   de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

  • b.

   de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

  • c.

   de landschappelijke waarde van de houtopstand;

  • d.

   de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

  • e.

   de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

  • f.

   de waarde voor recreatie en leefbaarheid.

Artikel 4:10b Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de in artikel 4:10a genoemde Bomenkaart.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt eveneens voor:

  • a.

   een houtopstand die is aangelegd ter uitvoering van een herplant- en instandhoudingsplicht op grond van de artikelen 4:10e;

  • b.

   houtopstand die is aangelegd op grond van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan.

 • 4.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   houtopstanden die deel uitmaken van een boomzone, indien het vellen onderdeel is van een door het college goedgekeurd beheerplan voor de betreffende boomzone;

  • b.

   houtopstanden die deel uitmaken van een boomzone, met een dwarsdoorsnede van de stam van minder dan 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld;

  • c.

   een beschermde houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van het college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:10f.

Artikel 4:10c Criteria

 • 1.

  Een ontheffing voor het vellen van een beschermde houtopstand kan worden verleend indien:

  • a.

   een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang het vellen van de beschermde houtopstand rechtvaardigt; of

  • b.

   naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade;

   en er geen redelijke alternatieven voor duurzaam behoud aanwezig zijn.

 • 2.

  Een ontheffing voor het vellen van een houtopstand die deel uitmaakt van een boomzone, wordt alleen verleend indien het vellen van de houtopstand het beeld en de uitstraling van de boomzone niet onevenredig negatief beïnvloedt.

Artikel 4:10d Bijzondere voorschriften

 • 1.

  Tot de aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan behoren dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen wordt herplant.

 • 2.

  Tot de aan de ontheffing te verbinden voorschriften kan behoren dat pas tot vellen van de beschermde houtopstand op en bij bouw- en aanlegwerken of andere ruimtelijke herinrichting of reconstructie mag worden overgegaan als andere vergunningen of ruimtelijke ordeningsprocedures onherroepelijk geworden zijn en de feitelijke en financiële voortgang van de werken voldoende gewaarborgd is.

Artikel 4:10e Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien een beschermde houtopstand zonder ontheffing is geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herplanten overeenkomstig de door hem te geven aanwijzingen binnen een door hem te stellen termijn.

 • 2.

  Indien een beschermde houtopstand in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het college aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de beschermde houtopstand bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen binnen een door het college te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen.

Artikel 4:10f Bestrijding van iepziekte

 • 1.

  Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het college gevaar opleveren voor verspreiding van iepziekte is de rechthebbende, indien hij daartoe door het college is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast te stellen termijn:

  • a.

   de iepen te vellen;

  • b.

   de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse te ontschorsen en de schors te vernietigen; of

  • c.

   de niet ontschorste iepen of delen daarvan te versnipperen.

 • 2.

  Het is verboden gevelde niet ontschorste iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.

Artikel 4:10g Vervaltermijn ontheffing

Een ontheffing verleend op grond van deze afdeling vervalt indien daarvan niet binnen maximaal 24 maanden na het onherroepelijk worden ervan gebruik is gemaakt.

Artikel 4:10h Afstand van de erfgrenslijn

De afstand tot de erfgrens als bedoeld in artikel 5:42, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt vastgesteld voor:

 • a.

  bomen op 2.00 meter;

 • b.

  voor leibomen op 0.50 meter;

 • c.

  voor heesters op nihil.

Artikel 4:11

[vervallen]

Artikel 4:12

[vervallen]

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen e.d.

 • 1.

  Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen die buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht en buiten de weg zijn gelegen, de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

  • a.

   onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

  • b.

   kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel;

  • c.

   mestopslag, gierkelder of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

 • 2.

  Het verbod kan worden opgelegd:

  • a.

   in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   ter voorkoming of opheffing van overlast;

  • c.

   ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid.

 • 3.

  De verboden gelden niet voor zover in het onderwerp wordt voorzien krachtens de Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens de Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 4:14

[vervallen]

Artikel 4:15 Verbod ontsierende, hinderlijke of gevaarlijk reclame

 • 1.

  Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging, afbeelding of voorwerp als:

  • a.

   daardoor het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving;

  • b.

   de handelsreclame op zichzelf of in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 4:16

[vervallen]

Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4:17 Definitie

In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor bouwen in de zin van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 • 1.

  Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van de bescherming van:

  • a.

   natuur en landschap;

  • b.

   een stadsgezicht.

Artikel 4:19

[vervallen]

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1 Parkeerexcessen

Artikel 5:1

[vervallen]

Artikel 5:2 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke

 • 1.

  Onder verhuren als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan:

  • a.

   het gebruiken van een voertuig door het geven van lessen; of

  • b.

   het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen betaling.

 • 2.

  Tot de voertuigen als bedoeld in dit artikel worden niet meegerekend:

  • a.

   voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die in totaal niet meer dan een uur vergen, en dit gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden; of

  • b.

   voertuigen voor persoonlijk gebruik van de in het derde lid bedoelde persoon.

 • 3.

  Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:

  • a.

   drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt een van deze voertuigen;

  • b.

   de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.

 • 4.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 5.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 • 1.

  Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Artikel 5:4 Defecte voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag gereden, langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en andere voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt:

  • a.

   langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

  • b.

   op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Provinciaal Wegenreglement.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 3.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5:8 Grote voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door het college aangewezen plaats, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

 • 2.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op campers, kampeerauto’s, caravans, kampeerwagens en aanhangwagens, voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.

 • 4.

  Het tweede lid is voorts niet van toepassing op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 5.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden.

 • 6.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen

 • 1.

  Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

Artikel 5:10 Parkeren anders dan op de rijbaan

 • 1.

  Het is verboden een voertuig te parkeren op een door het college aangewezen, niet tot de rijbaan behorend weggedeelte.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam.

Artikel 5:11

[vervallen]

Artikel 5:12 Overlast van fietsen of bromfietsen

 • 1.

  Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

 • 2.

  Het is verboden op door het college aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan.

Afdeling 2 Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 2.

  Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

 • 3.

  Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden:

  • a.

   in besloten kring; of

  • b.

   door een instelling die is ingedeeld in het door het college voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde collecte- en wervingsrooster, mits de inzameling of werving overeenkomstig dat collecte- en wervingsrooster en met inachtneming van de door het college gegeven voorwaarden plaatsvindt.

 • 4.

  Na het jaarlijks vaststellen van het collecte- en wervingsrooster worden aanvragen in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst, mits zij betrekking hebben op een in het collecte- en wervingsrooster aangegeven vrije periode.

 • 5.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Afdeling 3 Venten

Artikel 5:14 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder venten verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis;

 • 2.

  Onder venten wordt niet verstaan:

  • a.

   het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

  • b.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet of op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22;

  • c.

   het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17.

Artikel 5:15 Ventverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.

 • 2.

  De vergunning voor het venten kan slechts worden verleend op werkdagen en op zaterdagen tussen 10.00 en 18.00 uur.

 • 3.

  Het verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet;

  • b.

   het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 5:16

[vervallen]

Afdeling 4 Standplaatsen

Artikel 5:17 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder standplaats verstaan het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

 • 2.

  Onder standplaats wordt niet verstaan:

  • a.

   een vaste plaats op een jaarmarkt of markt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben.

 • 2.

  Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de vergunning worden geweigerd als:

  • a.

   de standplaats hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand; of

  • b.

   een kwantitatieve of territoriale beperking als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente noodzakelijk is in verband met een dwingende reden van algemeen belang.

 • 4.

  Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.

Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 • 1.

  Artikel 5:18, eerste lid, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, is niet van toepassing op bouwwerken.

Artikel 5:21

[vervallen]

Afdeling 5 Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Definitie

 • 1.

  In deze afdeling wordt onder snuffelmarkt verstaan een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf standplaatsen.

 • 2.

  Onder snuffelmarkt wordt niet verstaan:

  • a.

   een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

  • b.

   een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.

 • 2.

  Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

 • 3.

  De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend bestemmingsplan.

Afdeling 6 Openbaar water

Artikel 5:24

[vervallen]

Artikel 5:25

[vervallen]

Artikel 5:26

[vervallen]

Artikel 5:27

[vervallen]

Artikel 5:28

[vervallen]

Artikel 5:29

[vervallen]

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 • 1.

  Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor zover in het onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of de Waterverordening Provincie Noord-Holland.

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

 • 1.

  Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarin te begeven of te bevinden.

 • 2.

  Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 7 Crossterreinen in natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

Artikel 5:31a

[vervallen]

Artikel 5:32

[vervallen]

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

 • 1.

  Het is verboden, voor degene die daartoe niet bevoegd is, zich te bevinden buiten de wegen en paden van voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen, groenstroken of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen, met uitzondering van grasvelden.

 • 2.

  Het is verboden, voor degene die daartoe niet bevoegd is, te rijden of zich te bevinden buiten de wegen van voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen, groenstroken of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen en grasvelden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.

 • 3.

  Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing op door het college aangewezen terreinen. Het college kan nadere regels stellen voor het gebruik van deze terreinen in het belang van:

  • a.

   het voorkomen van overlast;

  • b.

   de bescherming van natuur- of milieuwaarden;

  • c.

   de veiligheid van het publiek.

 • 4.

  Het verbod in het tweede lid geldt niet voor bestuurders van motorvoertuigen en bromfietsen en voor fietsers of berijders van paarden:

  • a.

   van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters voor het bereiken van percelen die gelegen zijn binnen de terreinen als in het tweede lid bedoeld;

  • b.

   voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder a bedoelde personen.

 • 5.

  Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing binnen de bij of krachtens de Provinciale Milieuverordening aangewezen stiltegebieden ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als toestel.

 • 6.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste en tweede lid.

Artikel 5:33a Bescherming van wandelbos Groenendaal

 • 1.

  Het wandelbos Groenendaal is verboden voor publiek voor die gedeelten en opstallen waarvan de vrije toegang hetzij door de aard van het gebruik, hetzij anderszins op voor het publiek kenbare wijze niet is toegestaan.

 • 2.

  Het is de eigenaar, houder of verzorger van een hond verboden om meer dan drie honden tegelijk het gebied te laten betreden, dan wel deze in het gebied te laten verblijven, dat krachtens artikel 2:57, tweede lid is aangewezen als zijnde gebied in het wandelbos Groenendaal waar het aanlijngebod voor honden niet geldt.

 • 3.

  Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen.

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 • 1.

  Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

 • 2.

  Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor zover in het onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale Milieuverordening.

Artikel 5:34a Verbod op het gebruik van wensballonnen

 • 1.

  Het is verboden zogenoemde wensballonnen door middel van hete lucht afkomstig van vuur op te laten stijgen.

 • 2.

  Onder een wensballon wordt mede verstaan elk voorwerp dat door middel van open vuur opstijgt en zonder sturing wegdrijft.

Afdeling 9 Verstrooiing van as

Artikel 5:35

[vervallen]

Artikel 5:36

[vervallen]

Artikel 5:37

[vervallen]

Hoofdstuk 6 Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het of bij krachtens deze verordening bepaalde en de daarbij op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 • 2.

  Bij de strafmaatbepaling bij overtredingen van bepalingen betreffende het bomenbestand kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

 • 3.

  In afwijking van het eerste en tweede lid is artikel 1a, van de Wet op de economische delicten van toepassing bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:10, vijfde juncto eerste lid, en 4:10b.

 • 4.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de in afdeling 12 van hoofdstuk 2 opgenomen bepalingen.

 • 5.

  In geval van overtreding van de krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet veiligheidsregio’s gestelde regels kan het college een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste de geldboete, bedoeld in artikel 64, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 6:2 Toezichthouders

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • -

   de buitengewoon opsporingsambtenaren;

  • -

   de marktmeester;

  • -

   de controleur bijzondere wetten;

  • -

   de medewerkers bouw- en woningtoezicht;

  • -

   sociaal rechercheurs in dienst van de gemeente;

  • -

   de ambtenaren van de politie als bedoeld in de artikelen 141, onder b, en 142, onder c, van het Wetboek van Strafvordering.

 • 2.

  Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 17 december 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op het moment van inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 6:7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Algemene Plaatselijke Verordening 2017.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 22 december 2016 en gewijzigd bij raadsbesluiten van 1 februari 2018 en 19 december 2018.


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Inhoud

[Cel 2]

 

[Cel 3]

Blz.

[Rij 2]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 3]

[Cel 1]

Hoofdstuk 1

[Cel 2]

Algemene bepalingen

[Cel 3]

7

[Rij 4]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 5]

[Cel 1]

Artikel 1:1

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 6]

[Cel 1]

Artikel 1:2

[Cel 2]

Beslistermijn

[Cel 3]

 

[Rij 7]

[Cel 1]

Artikel 1:3

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 8]

[Cel 1]

Artikel 1:4

[Cel 2]

Voorschriften en beperkingen

[Cel 3]

 

[Rij 9]

[Cel 1]

Artikel 1:5

[Cel 2]

Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

[Cel 3]

 

[Rij 10]

[Cel 1]

Artikel 1:6

[Cel 2]

Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

[Cel 3]

 

[Rij 11]

[Cel 1]

Artikel 1:7

[Cel 2]

Termijnen

[Cel 3]

 

[Rij 12]

[Cel 1]

Artikel 1:8

[Cel 2]

Weigeringsgronden

[Cel 3]

 

[Rij 13]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Cel 4]

 

[Cel 5]

 

[Cel 6]

 

[Rij 14]

[Cel 1]

Hoofdstuk 2

[Cel 2]

Openbare orde

[Cel 3]

9

[Rij 15]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 16]

[Cel 1]

Afdeling 1

[Cel 2]

Bestrijding van ongeregeldheden

[Cel 3]

9

[Rij 17]

[Cel 1]

Artikel 2:1

[Cel 2]

Samenscholing en ongeregeldheden

[Cel 3]

 

[Rij 18]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 19]

[Cel 1]

Afdeling 2

[Cel 2]

Betoging

[Cel 3]

10

[Rij 20]

[Cel 1]

Artikel 2:2

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 21]

[Cel 1]

Artikel 2:3

[Cel 2]

Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

[Cel 3]

 

[Rij 22]

[Cel 1]

Artikel 2:4

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 23]

[Cel 1]

Artikel 2:5

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 24]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 25]

[Cel 1]

Afdeling 3

[Cel 2]

Verspreiden van gedrukte stukken

[Cel 3]

11

[Rij 26]

[Cel 1]

Artikel 2:6

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 27]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 28]

[Cel 1]

Afdeling 4

[Cel 2]

Vertoningen op de weg

[Cel 3]

12

[Rij 29]

[Cel 1]

Artikel 2:7

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 30]

[Cel 1]

Artikel 2:8

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 31]

[Cel 1]

Artikel 2:9

[Cel 2]

Straatartiest en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 32]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 33]

[Cel 1]

Afdeling 5

[Cel 2]

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

[Cel 3]

13

[Rij 34]

[Cel 1]

Artikel 2:10

[Cel 2]

Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan

[Cel 3]

 

[Rij 35]

[Cel 1]

Artikel 2:11

[Cel 2]

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

[Cel 3]

 

[Rij 36]

[Cel 1]

Artikel 2:12

[Cel 2]

Maken, veranderen van een uitweg

[Cel 3]

 

[Rij 37]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 38]

[Cel 1]

Afdeling 6

[Cel 2]

Veiligheid op de weg

[Cel 3]

15

[Rij 39]

[Cel 1]

Artikel 2:13

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 40]

[Cel 1]

Artikel 2:14

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 41]

[Cel 1]

Artikel 2:15

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 42]

[Cel 1]

Artikel 2:16

[Cel 2]

Openen straatkolken en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 43]

[Cel 1]

Artikel 2:17

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 44]

[Cel 1]

Artikel 2:18

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 45]

[Cel 1]

Artikel 2:19

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 46]

[Cel 1]

Artikel 2:20

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 47]

[Cel 1]

Artikel 2:21

[Cel 2]

Voorzieningen voor verkeer en verlichting

[Cel 3]

 

[Rij 48]

[Cel 1]

Artikel 2:22

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 49]

[Cel 1]

Artikel 2:23

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 50]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 51]

[Cel 1]

Afdeling 7

[Cel 2]

Evenementen

[Cel 3]

16

[Rij 52]

[Cel 1]

Artikel 2:24

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 53]

[Cel 1]

Artikel 2:25

[Cel 2]

Vergunning evenement

[Cel 3]

 

[Rij 54]

[Cel 1]

Artikel 2:26

[Cel 2]

Ordeverstoring

[Cel 3]

 

[Rij 55]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 56]

[Cel 1]

Afdeling 8

[Cel 2]

Toezicht op openbare inrichtingen

[Cel 3]

17

[Rij 57]

[Cel 1]

Artikel 2:27

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 58]

[Cel 1]

Artikel 2:28

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 59]

[Cel 1]

Artikel 2:29

[Cel 2]

Sluitingstijd

[Cel 3]

 

[Rij 60]

[Cel 1]

Artikel 2:30

[Cel 2]

Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

[Cel 3]

 

[Rij 61]

[Cel 1]

Artikel 2:31

[Cel 2]

Verboden gedragingen

[Cel 3]

 

[Rij 62]

[Cel 1]

Artikel 2:32

[Cel 2]

Handel binnen openbare inrichtingen

[Cel 3]

 

[Rij 63]

[Cel 1]

Artikel 2:33

[Cel 2]

Het college als bevoegd bestuursorgaan

[Cel 3]

 

[Rij 64]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 65]

[Cel 1]

Afdeling 8A

[Cel 2]

Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet

[Cel 3]

18

[Rij 66]

[Cel 1]

Artikel 2:34a

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 67]

[Cel 1]

Artikel 2:34b

[Cel 2]

Paracommerciële rechtspersonen

[Cel 3]

 

[Rij 68]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 69]

[Cel 1]

Afdeling 9

[Cel 2]

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

[Cel 3]

19

[Rij 70]

[Cel 1]

Artikel 2:35

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 71]

[Cel 1]

Artikel 2:36

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 72]

[Cel 1]

Artikel 2:37

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 73]

[Cel 1]

Artikel 2:38

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 74]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 75]

[Cel 1]

Afdeling 10

[Cel 2]

Toezicht op speelgelegenheden

[Cel 3]

20

[Rij 76]

[Cel 1]

Artikel 2:38a

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 77]

[Cel 1]

Artikel 2:39

[Cel 2]

Speelgelegenheden

[Cel 3]

 

[Rij 78]

[Cel 1]

Artikel 2:40

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 79]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 80]

[Cel 1]

Afdeling 11

[Cel 2]

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

[Cel 3]

21

[Rij 81]

[Cel 1]

Artikel 2:41

[Cel 2]

Betreden gesloten woning of lokaal

[Cel 3]

 

[Rij 82]

[Cel 1]

Artikel 2:42

[Cel 2]

Plakken en kladden

[Cel 3]

 

[Rij 83]

[Cel 1]

Artikel 2:43

[Cel 2]

Vervoer plakgereedschap en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 84]

[Cel 1]

Artikel 2:43a

[Cel 2]

Luilak

[Cel 3]

 

[Rij 85]

[Cel 1]

Artikel 2:44

[Cel 2]

Vervoer inbrekerswerktuigen

[Cel 3]

 

[Rij 86]

[Cel 1]

Artikel 2:45

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 87]

[Cel 1]

Artikel 2:46

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 88]

[Cel 1]

Artikel 2:47

[Cel 2]

Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

[Cel 3]

 

[Rij 89]

[Cel 1]

Artikel 2:48

[Cel 2]

Verboden drankgebruik

[Cel 3]

 

[Rij 90]

[Cel 1]

Artikel 2:49

[Cel 2]

Verboden gedrag bij of in gebouwen

[Cel 3]

 

[Rij 91]

[Cel 1]

Artikel 2:50

[Cel 2]

Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

[Cel 3]

 

[Rij 92]

[Cel 1]

Artikel 2:51

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 93]

[Cel 1]

Artikel 2:52

[Cel 2]

Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterreinen en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 94]

[Cel 1]

Artikel 2:53

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 95]

[Cel 1]

Artikel 2:54

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 96]

[Cel 1]

Artikel 2:55

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 97]

[Cel 1]

Artikel 2:56

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 98]

[Cel 1]

Artikel 2:57

[Cel 2]

Honden

[Cel 3]

 

[Rij 99]

[Cel 1]

Artikel 2:58

[Cel 2]

Verontreiniging door honden

[Cel 3]

 

[Rij 100]

[Cel 1]

Artikel 2:59

[Cel 2]

Gevaarlijke honden

[Cel 3]

 

[Rij 101]

[Cel 1]

Artikel 2:59a

[Cel 2]

Gevaarlijke honden op eigen terrein

[Cel 3]

 

[Rij 102]

[Cel 1]

Artikel 2:60

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 103]

[Cel 1]

Artikel 2:61

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 104]

[Cel 1]

Artikel 2:62

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 105]

[Cel 1]

Artikel 2:63

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 106]

[Cel 1]

Artikel 2:64

[Cel 2]

Bijen

[Cel 3]

 

[Rij 107]

[Cel 1]

Artikel 2:65

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 108]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 109]

[Cel 1]

Afdeling 12

[Cel 2]

Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen

[Cel 3]

25

[Rij 110]

[Cel 1]

Artikel 2:66

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 111]

[Cel 1]

Artikel 2:67

[Cel 2]

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

[Cel 3]

 

[Rij 112]

[Cel 1]

Artikel 2:68

[Cel 2]

Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter Wetboek van Strafrecht

[Cel 3]

 

[Rij 113]

[Cel 1]

Artikel 2:69

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 114]

[Cel 1]

Artikel 2:70

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 115]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 116]

[Cel 1]

Afdeling 13

[Cel 2]

Vuurwerk

[Cel 3]

26

[Rij 117]

[Cel 1]

Artikel 2:71

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 118]

[Cel 1]

Artikel 2:72

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 119]

[Cel 1]

Artikel 2:73

[Cel 2]

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

[Cel 3]

 

[Rij 120]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 121]

[Cel 1]

Afdeling 14

[Cel 2]

Drugsoverlast

[Cel 3]

27

[Rij 122]

[Cel 1]

Artikel 2:74

[Cel 2]

Drugshandel op straat

[Cel 3]

 

[Rij 123]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 124]

[Cel 1]

Afdeling 15

[Cel 2]

Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen

[Cel 3]

28

[Rij 125]

[Cel 1]

Artikel 2:75

[Cel 2]

Bestuurlijke ophouding

[Cel 3]

 

[Rij 126]

[Cel 1]

Artikel 2:76

[Cel 2]

Veiligheidsrisicogebieden

[Cel 3]

 

[Rij 127]

[Cel 1]

Artikel 2:77

[Cel 2]

Cameratoezicht op openbare plaatsen

[Cel 3]

 

[Rij 128]

[Cel 1]

Artikel 2:78

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 129]

[Cel 1]

Artikel 2:79

[Cel 2]

Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

[Cel 3]

 

[Rij 130]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 131]

[Cel 1]

Hoofdstuk 3

[Cel 2]

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

[Cel 3]

29

[Rij 132]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 133]

[Cel 1]

Afdeling 1

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

29

[Rij 134]

[Cel 1]

Artikel 3:1

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 135]

[Cel 1]

Artikel 3:2

[Cel 2]

Bevoegd bestuursorgaan

[Cel 3]

 

[Rij 136]

[Cel 1]

Artikel 3:3

[Cel 2]

Nadere regels

[Cel 3]

 

[Rij 137]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 138]

[Cel 1]

Afdeling 2

[Cel 2]

Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.

[Cel 3]

30

[Rij 139]

[Cel 1]

Artikel 3:4

[Cel 2]

Seksinrichtingen

[Cel 3]

 

[Rij 140]

[Cel 1]

Artikel 3:5

[Cel 2]

Gedragingen exploitant en beheerder

[Cel 3]

 

[Rij 141]

[Cel 1]

Artikel 3:6

[Cel 2]

Sluitingstijden

[Cel 3]

 

[Rij 142]

[Cel 1]

Artikel 3:7

[Cel 2]

Tijdelijke afwijking sluitingstijden, (tijdelijke) sluiting

[Cel 3]

 

[Rij 143]

[Cel 1]

Artikel 3:8

[Cel 2]

Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

[Cel 3]

 

[Rij 144]

[Cel 1]

Artikel 3:9

[Cel 2]

Straatprostitutie

[Cel 3]

 

[Rij 145]

[Cel 1]

Artikel 3:10

[Cel 2]

Sekswinkels

[Cel 3]

 

[Rij 146]

[Cel 1]

Artikel 3:11

[Cel 2]

Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen e.d.

[Cel 3]

 

[Rij 147]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 148]

[Cel 1]

Afdeling 3

[Cel 2]

Beslistermijn, weigeringsgronden

[Cel 3]

33

[Rij 149]

[Cel 1]

Artikel 3:12

[Cel 2]

Beslistermijn

[Cel 3]

 

[Rij 150]

[Cel 1]

Artikel 3:13

[Cel 2]

Weigeringsgronden

[Cel 3]

 

[Rij 151]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 152]

[Cel 1]

Afdeling 4

[Cel 2]

Beëindiging exploitatie, wijziging beheer

[Cel 3]

34

[Rij 153]

[Cel 1]

Artikel 3:14

[Cel 2]

Beëindiging exploitatie

[Cel 3]

 

[Rij 154]

[Cel 1]

Artikel 3:15

[Cel 2]

Wijziging beheer

[Cel 3]

 

[Rij 155]

[Cel 1]

Artikel 3:16

[Cel 2]

Overgangsbepaling

[Cel 3]

 

[Rij 156]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 157]

[Cel 1]

Hoofdstuk 4

[Cel 2]

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

[Cel 3]

35

[Rij 158]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 159]

[Cel 1]

Afdeling 1

[Cel 2]

Geluidhinder

[Cel 3]

35

[Rij 160]

[Cel 1]

Artikel 4:1

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 161]

[Cel 1]

Artikel 4:2

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 162]

[Cel 1]

Artikel 4:3

[Cel 2]

Melding incidentele festiviteiten

[Cel 3]

 

[Rij 163]

[Cel 1]

Artikel 4:4

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 164]

[Cel 1]

Artikel 4:5

[Cel 2]

Onversterkte muziek

[Cel 3]

 

[Rij 165]

[Cel 1]

Artikel 4:6

[Cel 2]

Overige geluidhinder

[Cel 3]

 

[Rij 166]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 167]

[Cel 1]

Afdeling 2

[Cel 2]

Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

[Cel 3]

37

[Rij 168]

[Cel 1]

Artikel 4:7

[Cel 2]

Verbod oplaten ballonnen

[Cel 3]

 

[Rij 169]

[Cel 1]

Artikel 4:8

[Cel 2]

Natuurlijke behoefte doen

[Cel 3]

 

[Rij 170]

[Cel 1]

Artikel 4:9

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 171]

[Cel 1]

Artikel 4:9a

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 172]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 173]

[Cel 1]

Afdeling 3

[Cel 2]

Bescherming van het bomenbestand

[Cel 3]

38

[Rij 174]

[Cel 1]

Artikel 4:10

[Cel 2]

Definities

[Cel 3]

 

[Rij 175]

[Cel 1]

Artikel 4:10a

[Cel 2]

Bomenkaart

[Cel 3]

 

[Rij 176]

[Cel 1]

Artikel 4:10b

[Cel 2]

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

[Cel 3]

 

[Rij 177]

[Cel 1]

Artikel 4:10c

[Cel 2]

Criteria

[Cel 3]

 

[Rij 178]

[Cel 1]

Artikel 4:10d

[Cel 2]

Bijzondere voorschriften

[Cel 3]

 

[Rij 179]

[Cel 1]

Artikel 4:10e

[Cel 2]

Herplant-/instandhoudingsplicht

[Cel 3]

 

[Rij 180]

[Cel 1]

Artikel 4:10f

[Cel 2]

Bestrijding van iepziekte

[Cel 3]

 

[Rij 181]

[Cel 1]

Artikel 4:10g

[Cel 2]

Vervaltermijn ontheffing

[Cel 3]

 

[Rij 182]

[Cel 1]

Artikel 4:10h

[Cel 2]

Afstand van de erfgrenslijn

[Cel 3]

 

[Rij 183]

[Cel 1]

Artikel 4:11

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 184]

[Cel 1]

Artikel 4:12

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 185]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 186]

[Cel 1]

Afdeling 4

[Cel 2]

Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

[Cel 3]

40

[Rij 187]

[Cel 1]

Artikel 4:13

[Cel 2]

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen e.d.

[Cel 3]

 

[Rij 188]

[Cel 1]

Artikel 4:14

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 189]

[Cel 1]

Artikel 4:15

[Cel 2]

Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

[Cel 3]

 

[Rij 190]

[Cel 1]

Artikel 4:16

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 191]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 192]

[Cel 1]

Afdeling 5

[Cel 2]

Kamperen buiten kampeerterreinen

[Cel 3]

41

[Rij 193]

[Cel 1]

Artikel 4:17

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 194]

[Cel 1]

Artikel 4:18

[Cel 2]

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

[Cel 3]

 

[Rij 195]

[Cel 1]

Artikel 4:19

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 196]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Cel 4]

 

[Cel 5]

 

[Cel 6]

 

[Rij 197]

[Cel 1]

Hoofdstuk 5

[Cel 2]

Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

[Cel 3]

42

[Rij 198]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 199]

[Cel 1]

Afdeling 1

[Cel 2]

Parkeerexcessen

[Cel 3]

42

[Rij 200]

[Cel 1]

Artikel 5:1

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 201]

[Cel 1]

Artikel 5:2

[Cel 2]

Voertuigen van autobedrijf en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 202]

[Cel 1]

Artikel 5:3

[Cel 2]

Te koop aanbieden van voertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 203]

[Cel 1]

Artikel 5:4

[Cel 2]

Defecte voertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 204]

[Cel 1]

Artikel 5:5

[Cel 2]

Voertuigwrakken

[Cel 3]

 

[Rij 205]

[Cel 1]

Artikel 5:6

[Cel 2]

Kampeermiddelen en andere voertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 206]

[Cel 1]

Artikel 5:7

[Cel 2]

Reclamevoertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 207]

[Cel 1]

Artikel 5:8

[Cel 2]

Grote voertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 208]

[Cel 1]

Artikel 5:9

[Cel 2]

Uitzichtbelemmerende voertuigen

[Cel 3]

 

[Rij 209]

[Cel 1]

Artikel 5:10

[Cel 2]

Parkeren anders dan op de rijbaan

[Cel 3]

 

[Rij 210]

[Cel 1]

Artikel 5:11

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 211]

[Cel 1]

Artikel 5:12

[Cel 2]

Overlast van fietsen of bromfietsen

[Cel 3]

 

[Rij 212]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 213]

[Cel 1]

Afdeling 2

[Cel 2]

Collecteren

[Cel 3]

44

[Rij 214]

[Cel 1]

Artikel 5:13

[Cel 2]

Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

[Cel 3]

 

[Rij 215]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 216]

[Cel 1]

Afdeling 3

[Cel 2]

Venten

[Cel 3]

45

[Rij 217]

[Cel 1]

Artikel 5:14

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 218]

[Cel 1]

Artikel 5:15

[Cel 2]

Ventverbod

[Cel 3]

 

[Rij 219]

[Cel 1]

Artikel 5:16

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 220]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 221]

[Cel 1]

Afdeling 4

[Cel 2]

Standplaatsen

[Cel 3]

46

[Rij 222]

[Cel 1]

Artikel 5:17

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 223]

[Cel 1]

Artikel 5:18

[Cel 2]

Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

[Cel 3]

 

[Rij 224]

[Cel 1]

Artikel 5:19

[Cel 2]

Toestemming rechthebbende

[Cel 3]

 

[Rij 225]

[Cel 1]

Artikel 5:20

[Cel 2]

Afbakeningsbepalingen

[Cel 3]

 

[Rij 226]

[Cel 1]

Artikel 5:21

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 227]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 228]

[Cel 1]

Afdeling 5

[Cel 2]

Snuffelmarkten

[Cel 3]

47

[Rij 229]

[Cel 1]

Artikel 5:22

[Cel 2]

Definitie

[Cel 3]

 

[Rij 230]

[Cel 1]

Artikel 5:23

[Cel 2]

Organiseren van een snuffelmarkt

[Cel 3]

 

[Rij 231]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 232]

[Cel 1]

Afdeling 6

[Cel 2]

Openbaar water

[Cel 3]

48

[Rij 233]

[Cel 1]

Artikel 5:24

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 234]

[Cel 1]

Artikel 5:25

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 235]

[Cel 1]

Artikel 5:26

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 236]

[Cel 1]

Artikel 5:27

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 237]

[Cel 1]

Artikel 5:28

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 238]

[Cel 1]

Artikel 5:29

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 239]

[Cel 1]

Artikel 5:30

[Cel 2]

Veiligheid op het water

[Cel 3]

 

[Rij 240]

[Cel 1]

Artikel 5:31

[Cel 2]

Overlast aan vaartuigen

[Cel 3]

 

[Rij 241]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 242]

[Cel 1]

Afdeling 7

[Cel 2]

Crossterreinen en verkeer in natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

[Cel 3]

49

[Rij 243]

[Cel 1]

Artikel 5:31a

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 244]

[Cel 1]

Artikel 5:32

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 245]

[Cel 1]

Artikel 5:33

[Cel 2]

Beperking verkeer in natuurgebieden, parken, plantsoenen en dergelijke

[Cel 3]

 

[Rij 246]

[Cel 1]

Artikel 5:33a

[Cel 2]

Bescherming van wandelbos Groenendaal

[Cel 3]

 

[Rij 247]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 248]

[Cel 1]

Afdeling 8

[Cel 2]

Verbod vuur te stoken

[Cel 3]

50

[Rij 249]

[Cel 1]

Artikel 5:34

[Cel 2]

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

[Cel 3]

 

[Rij 250]

[Cel 1]

Artikel 5:34a

[Cel 2]

Verbod op het gebruik van wensballonnen

[Cel 3]

 

[Rij 251]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 252]

[Cel 1]

Afdeling 9

[Cel 2]

Verstrooiing van as

[Cel 3]

51

[Rij 253]

[Cel 1]

Artikel 5:35

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 254]

[Cel 1]

Artikel 5:36

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 255]

[Cel 1]

Artikel 5:37

[Cel 2]

[vervallen]

[Cel 3]

 

[Rij 256]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Cel 4]

 

[Cel 5]

 

[Cel 6]

 

[Rij 257]

[Cel 1]

Hoofdstuk 6

[Cel 2]

Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

[Cel 3]

52

[Rij 258]

[Cel 1]

 

[Cel 2]

 

[Cel 3]

 

[Rij 259]

[Cel 1]

Artikel 6:1

[Cel 2]

Sanctiebepaling

[Cel 3]

 

[Rij 260]

[Cel 1]

Artikel 6:2

[Cel 2]

Toezichthouders

[Cel 3]

 

[Rij 261]

[Cel 1]

Artikel 6:3

[Cel 2]

Binnentreden woningen

[Cel 3]

 

[Rij 262]

[Cel 1]

Artikel 6:4

[Cel 2]

Intrekking oude verordening

[Cel 3]

 

[Rij 263]

[Cel 1]

Artikel 6:5

[Cel 2]

Overgangsbepaling

[Cel 3]

 

[Rij 264]

[Cel 1]

Artikel 6:6

[Cel 2]

Inwerkingtreding

[Cel 3]

 

[Rij 265]

[Cel 1]

Artikel 6:7

[Cel 2]

Citeertitel

[Cel 3]