Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant

Geldend van 15-04-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 18 december 2018 het Actieplan Geluid 2018-2023 hebben vastgesteld;

Overwegende dat dit programma is gericht op de reductie van het geluidsniveau binnen woningen die langs provinciale wegen zijn gelegen, indien maatregelen aan de weg of in de overdracht onvoldoende oplossing bieden;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten een subsidieregeling wensen op te stellen, waarin woningeigenaren worden gestimuleerd geluidsisolatiemaatregelen te treffen;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

achterstallig onderhoud: niet of te weinig uitgevoerd onderhoud waardoor schade is ontstaan die had kunnen worden voorkomen;

Asv: Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

binnenwaarde: geluidsniveau in een geluidsgevoelige ruimte van een woning als gevolg van een gecumuleerde geluidsbelasting;

gecumuleerde geluidsbelasting: geluidsbelasting vanwege meer dan één bron;

geluidsbelasting: geluidsbelasting als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG 2002, L 189);geluidsbelasting vanwege een weg: geluidsbelasting veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie van weggedeelten, uitgedrukt in decibel en afgerond op hele getallen, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het meest dichtbij gelegen even getal;

geluidsgevoelige ruimte: ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd, alsmede een keuken van ten minste 11m2;

hogere waarde: door het bevoegd gezag vastgestelde toegestane geluidsbelasting voor woningen die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde die op grond van de wet geldt;

landelijke saneringslijst: lijst met woningen die in aanmerking komen voor sanering op basis van de wet;

NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;

verkeersruimte: verkeersruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012;

wet: Wet Geluidhinder;

woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van de geldende planologische status.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

  • a.

   een eigenaar van een woning;

  • b.

   een samenwerkingsverband van eigenaren van een woning.

 • 2. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

 • 3. Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b, geen rechtspersoonlijkheid bezit en uitsluitend bestaat uit natuurlijke personen:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband; en

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectsubsidies.

 • 2. Subsidies als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het stimuleren van woningeigenaren om geluidsisolerende maatregelen te treffen aan woningen gelegen langs een provinciale weg met een geluidsbelasting op de gevel vanwege die weg in de grootte van 60 tot en met 64 dB.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  reeds eerder subsidie is verleend op grond van deze subsidieregeling voor dezelfde activiteit;

 • b.

  het project betrekking heeft op een woning die is gesaneerd op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai;

 • c.

  het project betrekking heeft op een woning die is opgenomen op de landelijke saneringslijst en ten behoeve van die woning reeds een voorbereidingssubsidie is verstrekt als bedoeld in artikel 7 van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai;

 • d.

  er bij de start van de uitvoering van het project al een besluit of een ontwerp-besluit bestond om de geluidsbelasting op de gevel vanwege de weg te verlagen tot beneden de 60 dB;

 • e.

  het project een woning betreft waarvan de binnenwaarde lager is dan 41 dB en:

  • 1°.

   voor de woning een bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 en deze geluidshinder ondervindt van een provinciale weg die in gebruik is genomen voor 1 januari 1982; of

  • 2°.

   het een gebouw betreft dat door wijziging van de gebruiksfunctie een woning is geworden;

 • f.

  het project een andere woning betreft dan bedoeld onder d, waarvan de binnenwaarde lager is dan 36 dB.

Artikel 6 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het project is uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;

 • b.

  het project heeft betrekking op een woning die vanwege een provinciale weg een geluidsbelasting op de gevel ondervindt in de grootte van 60 tot en met 64 dB;

 • c.

  het project is gericht op het treffen van geluidsisolerende maatregelen in de vorm van:

  • 1°.

   gevelmaatregelen;

  • 2°.

   geluiddempende ventilatievoorzieningen;

  • 3°.

   maatregelen aan een hellend dakvlak;

  • 4°.

   maatregelen aan plafonds of binnenwanden;

  • 5°.

   overige werkzaamheden;

 • d.

  het project is gericht op het saneren van een of meer geluidsgevoelige ruimtes;

 • e.

  indien het project is gericht op het saneren van een ruimte die in gebruik is of bestemd is als slaapkamer, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • 1°.

   er is sprake van minimaal 0,5m2 daglichttoetreding;

  • 2°.

   in de ruimte bevindt zich geen open verbrandingstoestel;

  • 3°.

   de ruimte is via een verkeersruimte te bereiken;

  • 4°.

   de ruimte is zonder verbouwing afsluitbaar van de verkeersruimte;

  • 5°.

   indien de ruimte zich op een verdieping bevindt dan is deze middels een vaste trapverbinding bereikbaar;

  • 6°.

   Indien zich in de ruimte een trapgat bevindt dan is dit voorzien van valbeveiliging.

  • 7°.

   [vervallen]

 • f.

  op het moment van de subsidieaanvraag is het project uitgevoerd en opgeleverd, blijkend uit facturen met daarin een overzicht van de getroffen maatregelen, bedoeld onder c, en de daarvoor gemaakte kosten;

 • g.

  het project is uitgevoerd na 1 mei 2022;

 • h.

  het project is uitgevoerd nadat subsidieaanvrager een schriftelijke aankondiging van Gedeputeerde Staten heeft ontvangen van een gepland geluidsaneringsproject;

 • i.

  het project realiseert een binnenwaarde in één of meerdere geluidsgevoelige ruimtes van:

  • 1°.

   38 dB of minder indien het project een woning betreft waarvoor een bouwvergunning is afgegeven voor 1 januari 1982 en die woning geluidshinder ondervindt van een provinciale weg die in gebruik is genomen voor 1 januari 1982;

  • 2°.

   38 dB of minder indien het project een gebouw betreft dat door wijziging van de gebruiksfunctie een woning is geworden; of

  • 3°.

   33 dB of minder indien het project een woning betreft, niet zijnde een woning als bedoeld onder 1˚ of 2˚;

 • j.

  het project is aantoonbaar uitgevoerd conform een akoestisch rapport;

 • k.

  het rapport, bedoeld onder j, is opgesteld door:

  • 1°.

   een daartoe gekwalificeerde akoestisch expert in opdracht van Gedeputeerde Staten, of;

  • 2°.

   een andere daartoe gekwalificeerde akoestisch expert;

 • l.

  het rapport, bedoeld onder j, bevat tenminste:

  • 1°.

   de binnenwaarden in de geluidsgevoelige ruimtes van de woning, gemeten of berekend in overeenstemming met de NEN 5077:2006;

  • 2°.

   de te treffen maatregelen, bedoeld onder c, om de binnenwaarden in overeenstemming te brengen met de waarden genoemd onder i;

  • 3°.

   de gecumuleerde geluidsbelasting op de gevel gemeten of berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, waarbij de uitkomst wordt opgehoogd met 1 dB;

  • 4°.

   de geluidsbelasting op de gevel vanwege de provinciale weg gemeten of berekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, waarbij de uitkomst wordt opgehoogd met 1 dB;

 • m.

  subsidieaanvrager stemt in met een controlemeting van de binnenwaarde na realisering van het project;

 • n.

  de maatregelen van het project betreffen geen achterstallig onderhoud of herstel van gebreken;

 • o.

  het project betreft een woning die voldoet aan de eisen uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012.

Artikel 7 Vereisten subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen worden ingediend van 1 mei 2022 tot en met 15 december 2023.

Artikel 8 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 4, voor de periode genoemd in artikel 7 vast op € 300.000.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 4, bedraagt het totaal van de van toepassing zijnde lumpsumbedragen, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. Onverminderd het eerste lid, bedraagt de op grond van deze subsidieregeling te verstrekken subsidie ten hoogste € 2.500 per woning.

Artikel 10 Verdeelcriteria

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking als bedoeld in het eerste lid, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting, in aanwezigheid van een notaris en ten minste twee onafhankelijke waarnemers.

 • 4. De trekking wordt schriftelijk vastgelegd door de notaris, waarbij de aanvragen van hoog naar laag worden gerangschikt in volgorde van trekking.

 • 5. De subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen in de rangschikking die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 11 Subsidievaststelling

Overeenkomstig artikel 20, eerste lid, onder a, van de Asv wordt de subsidie direct vastgesteld.

Artikel 12 Betaling

Gedeputeerde Staten betalen het verleende subsidiebedrag overeenkomstig artikel 23, eerste lid van de Asv in een keer.

Artikel 13 Evaluatie

Gedeputeerde Staten zenden in 2020 en vervolgens telkens na twee jaar aan Provinciale Staten een verslag over de werking van deze regeling in de praktijk.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 18 december 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Bijlage 1 behorende bij artikel 9 van de Subsidieregeling geluidsisolatie woningen Noord-Brabant

Subsidiebedragen geluidwerende maatregelen 

Alle bedragen zijn inclusief BTW

Gevelmaatregelen

Tabel a Subsidiebedragen per m² van maatregelen aan lichte geveldelen (beglazing en panelen)

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Subsidiebedrag/m2

€ 80

€ 89

€ 95

€ 117

€ 126

Differentiatie in vijf kostenklassen (I tot en met V) met een bereik van ieder 2 dB.

Door middel van het nomogram (figuur 1) kan per situatie, afhankelijk van de vereiste geluidswering, de kostenklasse worden bepaald. Deze kostenklassen corresponderen met de RA-waarden van de lichte geveldelen.

afbeelding binnen de regeling

figuur 1, nomogram bepaling kostenklasse

Tabel b Correctie (C) voor het gemiddeld elementoppervlak

S (m2)

< 0,5

> 0,5

< 0,6

> 0,6

< 0,7

> 0,7

< 0,8

> 0,8

< 1,0

> 1,0

< 1,4

> 1,4

< 2,0

> 2,0

< 2,8

> 2,8

C (€)

+ €29

+ €17

+ € 9

+ € 5

€ 0

- € 6

- € 12

- € 17

- € 21

In een correctie (C) wordt de invloed van het gemiddeld elementoppervlak verdisconteerd. Kleine oppervlakken zijn per m² duurder dan grote oppervlakken.

Tabel c Toeslagen per (nieuw) raam en (nieuwe) deur

Kostenklasse

I

II

III

IV

V

Nieuw draairaam

€ 89

€ 108

€ 110

€ 112

€ 113

Nieuw vast raam

€ 70

€ 78

€ 79

€ 81

€ 83

Dakraam excl. Suskasten

€ 156

€ 169

€ 184

€ 208

€ 233

Nieuwe deur

€ 253

€ 288

€ 288

€ 288

€ 288

Per raam en deur geldt een toeslag per stuk. Aangezien de detaillering van bewegende delen afhankelijk is van de geluidsisolatie, varieert deze toeslag per kostenklasse. Deze toeslag is gebaseerd op naar buiten draaiende ramen en deuren.

Tabel d Toeslag per stuk voor raam/deur (anders dan naar buiten draaiend)

Verwijderen schuifraam, per stuk

€ 37

Naar binnen draaiende delen, per stuk

€ 23

Draai-kiep-raam, per stuk

€ 37

stijl/dorpel bij nieuwe draaidelen, per strekkende meter

€ 34

Kierdichting bestaande draaidelen, per strekkende meter

€ 6

Toeslag inhaakkozijnen, per vierkante meter

€ 84

Toeslag stellatten t.b.v voorzetbeglazing, per strekkende meter

€ 3

Wordt een schuifraam vervangen door een vast deel of draairaam, dan geldt een toeslag voor het demonteren van het raam en aanpassen van het kozijn.

Tabel e Toeslag voor kozijnnaaddichting per m¹

Naaddichting aan de binnenzijde per m¹ (alleen kit)

€ 3

Naaddichting aan de binnenzijde per m¹ (hoeklat + kit)

€ 6

Naaddichting aan de buitenzijde per m¹ (alleen kit)

€ 3

Afhankelijk van de vereiste geluidsisolatiewaarde wordt enkele, dan wel dubbele naaddichting toegepast. Bij enkele naaddichting is het over het algemeen om bouwfysische redenen noodzakelijk deze aan de binnenzijde aan te brengen.

Geluiddempende ventilatievoorzieningen

Tabel f  Subsidiebedragen voor een geluiddempende ventilatievoorziening (één geluiddempende ventilatievoorziening per geluidsbelast, geluidsgevoelige ruimte)

Suskast

€ 118

Muurdemper

€ 115

Dakdemper

€ 98

Mechanische ventilatievoorziening

€ 205

Per geluidsbelaste geluidsgevoelige ruimte zal over het algemeen een geluiddempende ventilatievoorziening nodig zijn. Afhankelijk van het type (ventilatie)voorziening geldt een verschillend subsidiebedrag.

Maatregelen hellend dakvlak

Tabel g  Subsidiebedragen per m² voor maatregelen aan het dakvlak

Type 1

dakbeschot met waterbestendige plaat kierdicht maken

€ 24

Type 2

idem type 1 met aanvullend montage gipsplaten en spouw geheel of gedeeltelijk vullen met minerale wol, eventueel op verende regels

€ 59

Type 3

idem type 2 echter montage gipsplaten op verende regels

€ 69

Bij maatregelen aan hellende daken ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de subsidiebedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen. De subsidiebedragen corresponderen met de constructies die in de publicatie ”Herziening rekenmethode geluidwering gevels: actualisering hoofdstukken 4+5 van de brochure ‘Verkeerslawaai en Woningen’” 1 zijn beschreven onder respectievelijk de codes DH1, DH5 tot en met DH7 en DH8. De keuze van het type constructie is sterk afhankelijk van de vereiste geluidwering. De normkosten van de verschillende kostenklassen voor dakisolatie zijn allereerst gerelateerd aan de uit te voeren werkzaamheden.

Globaal kan aangehouden worden dat type 1, 2 en 3 corresponderen met een eis van respectievelijk RA ≤ 27 dB, 28 dB ≤ RA ≤ 36 dB en RA ≥ 37 dB. Genoemde isolatiewaarden zijn gerelateerd aan de isolatiewaarden op basis van het wegspectrum. Bij de bepaling van de subsidiebedragen is er onder meer van uitgegaan dat het dak akoestisch nog niet geïsoleerd is, er geen dakkapel aanwezig is, er geen bijzondere voorzieningen aan de dakvoet nodig zijn, er geen knieschotten en ingebouwde kasten aanwezig zijn en de nieuwe afwerking zal bestaan uit sauswerk op gipskartonplaat.

Maatregelen plafonds

Tabel h Subsidiebedragen per m² voor maatregelen aan het plafond

Alleen gipsplaten

€ 35

Gipsplaten met minerale wol

€ 39

Ook bij maatregelen aan plafonds ligt slechts een beperkt aantal bouwkundige constructies voor de hand. Om die reden zijn de subsidiebedragen gebaseerd op de kosten van de desbetreffende maatregelen.

Overige werkzaamheden

Tabel i Subsidiebedragen per stuk voor overige werkzaamheden

Werkzaamheden die aanvullend noodzakelijk zijn om geluidsisolerende maatregelen te treffen (meerkosten per stuk dienen ten minste € 100/stuk te bedragen)

€ 25/stuk

Bij het treffen van geluidsisolerende maatregelen is het in bepaalde gevallen noodzakelijk andere werkzaamheden uit te voeren bijvoorbeeld de- en hermonteren radiatoren, lichtpunten en wandcontactdozen. De noodzaak van de werkzaamheden dient te worden gemotiveerd.   


Noot
1

E. Gerretsen, Herziening rekenmethode geluidwering gevels: actualisering hoofdstukken 4+5 van de brochure “Verkeerslawaai en woningen”, ’s-Gravenhage: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (112) 1989.