Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie evenementen en kleinschalige activiteiten Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie evenementen en kleinschalige activiteiten Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland:

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is dat er opmerkelijke gebeurtenissen worden georganiseerd gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s;

 • -

  hiermee het toerisme wordt gestimuleerd;

  en

 • -

  meer sociale samenhang bijdraagt aan een betere leefbaarheid en sociale veiligheid in wijken, buurtschappen en kernen;

 • -

  het gewenst is éénmalige of jaarlijkse incidentele activiteiten te stimuleren die gericht zijn op de sociale cohesie en de gemeenschapszin van kernen en buurtschappen in Berkelland;

 • -

  er jaarlijks aandacht besteed wordt aan de herdenking van de doden op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018 in het bijzonder artikel 3, tweede lid;

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

SUBSIDIEREGELING

EVENEMENTEN EN KLEINSCHALIGE ACTIVITEITEN BERKELLAND 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Activiteitenplan: een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd en de doelgroep die met de activiteiten bereikt wordt. Het activiteitenplan bevat tevens een begroting waarin alle kosten en inkomsten gespecificeerd vermeld zijn, die direct verband houden met de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • b.

  ASV 2018: Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018.

 • c.

  Evenement: een belangrijke of opmerkelijke gebeurtenis gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s in Berkelland met een duidelijke aantrekkingskracht voor een algemeen publiek afkomstig van binnen en buiten de gemeente Berkelland. De gebeurtenis is een toeristische trekker voor de gemeente en van belang voor heel Berkelland.

 • d.

  Herdenkingsbijeenkomst: de jaarlijkse herdenking van de doden op 4 mei en de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei.

 • e.

  Kleinschalige festiviteit: activiteit die door programmering en haar aard, gericht is op de gemeenschapszin in een buurtschap of kern. Het gaat om een scala aan activiteiten op het gebied van sport, spel, muziek, kunst en cultuur. De activiteit is in eerste instantie van belang voor de buurtschap of kern waar die plaatsvindt en is niet bedoeld om mensen van buiten de buurtschap of kern te vermaken of aan te trekken. De activiteit is geen toeristische trekker.

 • f.

  Reserve: het eigen vermogen van de aanvrager, niet zijnde een voorziening.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan een vereniging of stichting die een evenement, een herdenkingsbijeenkomst of een kleinschalige activiteit organiseren; dit is een belangrijke of opmerkelijke gebeurtenis, gericht op vermaak voor een algemeen publiek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of maatschappelijke thema’s.

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

 • 2. Bij een subsidieaanvraag overlegt de aanvrager de gegevens zoals vermeld in artikel 7 van de ASV 2018.

 • 3. In aanvulling op het eerste lid overlegt de aanvrager:

  • a.

   Bij nieuwe aanvragen; een opgave van de bestuurssamenstelling.

  • b.

   een opgave van (verwacht) aantal bezoekers als subsidie wordt aangevraagd voor een evenement.

  • c.

   Een begroting van de activiteit.

Artikel 4 Berekening van de subsidie

 • 1. Een bedrag per herdenkingsbijeenkomst van € 500,- per jaar.

 • 2. Een bedrag voor de Jammarkt in Neede van € 2.500,- per jaar.

 • 3. Een bedrag voor de Bloemencorso’s in Rekken en Beltrum van € 5000,- per jaar.

 • 4. Een bedrag per kleinschalige festiviteit van € 500,00.

 • 5. Voor een evenement:

  • a.

   met een gemeentelijke reikwijdte;

  • b.

   gericht op inwoners van Berkelland én;

  • c.

   minimaal 750 bezoekers

  een bedrag van € 1.000,00.

 • 6. Voor een evenement:

  • a.

   met een regionale reikwijdte;

  • b.

   gericht op inwoners uit de Achterhoek;

  • c.

   dat aanleiding vormt om de gemeente te bezoeken, langer in de gemeente te blijven of vaker terug te komen én;

  • d.

   met minimaal 1500 bezoekers

  een bedrag van € 2.500,00.

 • 7. Voor een evenement:

  • a.

   met een landelijke uitstraling;

  • b.

   beeldbepalend is en imagoversterkend voor de profilering van Berkelland;

  • c.

   kwalitatief van hoogwaardig niveau;

  • d.

   waarbij samen wordt gewerkt met diverse partijen én

  • e.

   minimaal 7500 bezoekers

  een bedrag van € 5.000,00.

Artikel 5 Weigering subsidie

Een vereniging of stichting komt, naast de in artikel 11 van de ASV 2018 vermelde gronden, niet in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in artikel 4 wanneer:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd behoren bij de normale activiteiten van de vereniging of stichting die voor deze activiteiten al subsidie kunnen ontvangen (bijvoorbeeld het optreden van een zangkoor);

 • b.

  als het gaat om een evenement dat in regionaal verband wordt georganiseerd;

 • c.

  het puur om een samenkomst gaat waarbij gezamenlijk wordt gegeten en gedronken, zoals straatfeesten en buurtbarbecues.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1. De Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten 2018 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor 1 januari 2019 zijn de bepalingen van de regelingen zoals vermeld in lid 1 of lid 2 van toepassing.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Berkelland van 18 december 2018

De secretaris,

M.N.J. Broers

De burgemeester,

J.A. van Oostrum