Beleidsregel gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders

Het college van de gemeente Zandvoort

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de “Beleidsregel gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder

  • a.

   aanvrager: de inwoner van Zandvoort met een ZandvoortPas en diens inwonende kind(eren) van 0 tot 18 jaar,

  • b.

   ZandvoortPas: de pas zoals bedoeld in de Beleidsregel ZandvoortPas,

  • c.

   Nederlandse identiteitskaart: de Nederlandse identiteitskaart zoals bedoeld in artikel 16a Paspoortwet,

  • d.

   voorziening: het recht voor houders van de ZandvoortPas om een gratis identiteitskaart aan te vragen waarmee kan worden voldaan aan de Nederlandse identificatieplicht.

Artikel 2 Voorwaarden

Ingevolge artikel 108 van de Gemeentewet, kent het College een volledige tegemoetkoming van de leges Nederlandse identiteitskaart toe aan de aanvrager die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

Artikel 3 Voorwaarden voor verstrekking

Om in aanmerking te komen voor de volledige tegemoetkoming voor de aanvrager dient aanvrager op de datum van aanvraag:

 • a.

  in het bezit te zijn van een geldige ZandvoortPas;

 • b.

  Nederlander te zijn.

Artikel 4 Uitsluitingsbepaling

Niet in aanmerking komt de aanvrager die:

 • 1.

  op de datum van aanvraag in het bezit is van een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart met een geldigheid van langer dan 3 maanden;

 • 2.

  op de datum van aanvraag geen inwoner is van de gemeente Zandvoort;

 • 3.

  reeds eerder een identiteitskaart gratis heeft ontvangen waarvan de oorspronkelijke geldigheidsduur nog niet is verlopen.

Artikel 5 Spoedaanvraag

De voorziening vergoedt niet de eventuele meerkosten van een spoedaanvraag bij de gemeente, Nederlandse consulaten of ambassades of bij de marechaussee op Schiphol.

Artikel 6 Aanvraag en beslissing

De identiteitskaart wordt op aanvraag gratis verstrekt aan Nederlanders volgens de procedure zoals bepaald in de Paspoortwet.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt daags na publicatie in werking onder gelijktijdige intrekking van huidige Beleidsregel ‘Gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders’ (017/08/000406).

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel worden aangehaald als de Beleidsregel gratis identiteitskaart voor ZandvoortPashouders.

Ondertekening

Toelichting

ZandvoortPashouders komen éénmalig per geldigheidsduur van de identiteitskaart in aanmerking voor volledige tegemoetkoming van de leges van de Nederlandse identiteitskaart. Hiermee wordt de doelgroep tegemoet gekomen in de kosten van het voldoen aan de wettelijke verplichting ter identificatie en de identificatieplicht vanuit de zorgverzekering kan worden geëist. Als iemand over een geldig Nederland paspoort beschikt kan hij daarmee aan deze wettelijke verplichtingen voldoen, de vergoeding van de leges voor een identiteitskaart is dan niet nodig.

Artikel 4 lid 3

Indien de ZandvoortPashouder de gratis verstrekte identiteitskaart niet langer in bezit heeft, door verlies, diefstal of andere reden, wordt niet opnieuw een identiteitskaart gratis verstrekt. Na verloop van de geldigheidsduur van de gratis verstrekte identiteitskaart is het wel mogelijk om opnieuw in aanmerking te komen voor een gratis verstrekking van een identiteitskaart.