Regeling vervallen per 12-01-2024

Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges

Geldend van 01-01-2019 t/m 11-01-2024

Intitulé

Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges 

Gelet op het bepaalde in:

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81;

VASTSTELLING

De gemeente De Fryske Marren besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de vigerende Legesverordening.

 • 2.

  Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, vermeerderd met omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (vermeerderd met omzetbelasting) bedoeld in het norm blad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit norm blad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  De inhoud en/of oppervlak van een bouwwerk wordt bepaald conform de richtlijnen van het norm blad NEN 2580 “oppervlakte en inhouden van bouwwerken”.

 • 4.

  Met de kengetallen tabel wordt de tabel “Kengetallen Bouwkosten gemeente De Fryske Marren bedoeld”.

 • 5.

  Met de norm berekening wordt bedoeld de controle berekening van de bouwkosten door de behandelend ambtenaar.

ARTIKEL 2 TOEPASSEN NORMBEREKENINGEN

 • 1.

  Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

 • 2.

  Voor het maken van de normberekening wordt gebruik gemaakt van de kengetallen tabel.

 • 3.

  Indien de afwijking van de normberekening groter is dan 10% of indien bij de aanvraag geen opgave van de bouwkosten wordt gedaan, wordt de aanvrager verzocht om een onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten. Deze opgave dient te worden aangeleverd, zoals beschreven in NEN 2699. De onderbouwde opgave wordt gelijktijdig met een verzoek om aanvulling gedaan.

 • 4.

  Indien de bouwkosten betrekking hebben op een uitbreiding van een bouwwerk dan wordt de norm berekening gemaakt op basis van het oppervlak van de uitbreiding en het kengetal van het betreffende bouwwerk uit de kengetallen tabel.

 • 5.

  De termijn voor het aanleveren van een onderbouwing van de opgegeven bouwkosten bedraagt vier weken.

 • 6.

  Als de bouwkosten van een bouwwerk, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, in de kengetallen tabel ontbreekt, stelt de behandelend ambtenaar een bouwkostensom vast aan de hand van een bouwkosten berekening. Bij de berekening bouwkosten wordt gebruik gemaakt van de serie taxatieboeken van BIM Media B.V..

ARTIKEL 3 VASTSTELLEN BOUWKOSTEN

 • 1.

  Indien niet of niet tijdig wordt gereageerd op het verzoek om een onderbouwde opgave van de bouwkosten, worden de leges berekend op grond van de berekening bouwkosten vastgesteld. De alsnog aangeleverde dan wel nader onderbouwde gegevens worden, indien tijdig aangeleverd, wederom getoetst aan de berekening bouwkosten.

 • 2.

  Voor de toetsing van de alsnog aangeleverde dan wel nader onderbouwde gegevens gelden de volgende regels:

  • a.

   De leges worden berekend op grond van de onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten en bij definitieve aanslag vastgesteld indien:

   • 1.

    de onderbouwde opgave niet meer dan 10% afwijkt van de normberekening of;

   • 2.

    de onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten aannemelijk is.

  • b.

   De leges worden berekend op grond van de norm berekening vastgesteld indien:

   • 1.

    de opgave niet of niet tijdig wordt aangeleverd;

   • 2.

    de opgave niet aannemelijk is;

   • 3.

    de onderbouwde opgave meer dan 10% afwijkt van de normberekening.

  • c.

   De leges worden op basis van de onderbouwde opgave van de geraamde bouwkosten middels een voorlopige aanslag vastgesteld indien de onderbouwde opgave weliswaar aannemelijk, maar niet volledig is. Na de opleveringscontrole van het bouwwerk dienen de werkelijke kosten van het bouwwerk binnen vier weken, zoals beschreven in NEN 2699, te worden aangeleverd.

  • d.

   De leges worden berekend op grond van de onderbouwde opgave van de werkelijke bouwkosten en bij definitieve aanslag onder verrekening van voorlopig opgelegde aanslagen vastgesteld indien:

   • 1.

    de opgave van de werkelijke bouwkosten niet meer dan 10% afwijkt van de normberekening

   • 2.

    de opgave van de werkelijke bouwkosten aannemelijk is.

ARTIKEL 4 TABEL KENGETALLEN BOUWKOSTEN DE FRYSKE MARREN

 • 1.

  De tabel bevat de basis kengetallen van de meest voorkomende bouwwerken.

 • 2.

  De in de kolom “prijs” genoemde bedragen zijn de basiskengetallen die per gebouwtype staan benoemd. In de “prijs” is de regio invloed voor Friesland verwerkt. Het basiskengetal voor Friesland is 7 % lager genomen dan de basiskengetallen.

 • 3.

  De tabel kengetallen is door derden te raadplegen via de gemeentelijke website.

 • 4.

  Het bedrag wat wordt ingevuld bij “Bouwkosten Totaal” is de berekende bouwkosten die wordt gebruikt door de behandelend ambtenaar van cluster vergunningen bij het bepalen van de leges.

ARTIKEL 5 BEZWAAR TEGEN DE LEGES

Een bezwaar tegen de bouwkosten bepaald volgens de normberekening wordt beschouwd als een bezwaar tegen een opgelegde nota Bouwleges en wordt ook als zodanig in behandeling genomen.

SLOTBEPALINGEN

NADERE REGELS DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen.

OVERGANGSRECHT

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regelingen worden alle eerder vastgestelde beleidsregels ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

INWERKINGTREDING

Deze regelingen treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De bekendmaking van de UAV 2012 en genoemde normbladen geschiedt door terinzagelegging.

CITEERREGEL

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels voor het vaststellen van bouwkosten bij berekening bouwleges'.

Bijlagen

Bijlage: tabel “Kengetallen bouwkosten de fryske marren”

WOONFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

catalogus woning 2 laags schuin dak

m2 BVO

 € 849,00

catalogus woning 3 laags schuin dak

m2 BVO

 € 844,00

herenhuis losstaand 2 laags schuin dak

m2 BVO

 € 956,00

herenhuis losstaand 2 laags plat dak

m2 BVO

 € 1.137,00

stedelijke villa schuin dak

m2 BVO

 € 1.092,00

stedelijke villa plat dak

m2 BVO

 € 1.301,00

landelijke villa schuin dak klein

m2 BVO

 € 1.176,00

landelijke villa schuin dak groot

m2 BVO

 € 939,00

bungalow tot 120 m2

m2 BVO

 € 1.302,00

bungalow vanaf 120 m2

m2 BVO

 € 1.205,00

passief huis 3 laags

m2 BVO

 € 1.295,00

energieneutraal huis 3 laags

m2 BVO

 € 1.172,00

woonboerderij (DFM)

m2 BVO

702,00

praktijkwoning - wonen werken (DFM)

m2 BVO

1.043,00

recreatiewoning schuin dak

m2 BVO

 € 923,00

recreatiewoning plat dak

m2 BVO

 € 1.104,00

recreatie woning schuin dak bungalowpark

m2 BVO

 € 801,00

chalet

m2 BVO

 € 673,00

2 onder 1 kap schuin dak

m2 BVO

 € 880,00

2 onder 1 kap geschakeld schuin dak

m2 BVO

 € 857,00

2 onder 1 kap plat dak

m2 BVO

 € 963,00

2 onder 1 kap geschakeld plat dak

m2 BVO

 € 933,00

bouwconceptwoning schuin dak

m2 BVO

 € 598,00

bouwconceptwoning plat dak

m2 BVO

 € 649,00

seriematig 2 laags schuin dak

m2 BVO

 € 766,00

seriematig 2 laags plat dak

m2 BVO

 € 908,00

seriematig 3 laags schuin dak

m2 BVO

 € 742,00

seriematig 3 laags plat dak

m2 BVO

 € 815,00

seriematig 4 laags plat dak

m2 BVO

 € 812,00

drive-in woning 2 laags

m2 BVO

 € 950,00

drive-in woning 3 laags

m2 BVO

 € 852,00

drive-in woning 4 laags

m2 BVO

 € 777,00

herenhuis geschakeld standaard uitstraling

m2 BVO

 € 1.040,00

herenhuis geschakeld klassieke uitstraling

m2 BVO

 € 1.295,00

herenhuis geschakeld moderne uitstraling

m2 BVO

 € 1.336,00

herenhuis geschakeld met garage

m2 BVO

 € 922,00

patiowoning 1 laags

m2 BVO

 € 1.210,00

patiowoning 2 laags

m2 BVO

 € 1.103,00

sociale huurwoning 2 laags schuin dak

m2 BVO

 € 733,00

seniorenwoning schuin dak

m2 BVO

 € 752,00

beneden- bovenwoning 2 laags

m2 BVO

 € 976,00

beneden- bovenwoning 3 laags

m2 BVO

 € 779,00

urban villa (2 span)

m2 BVO

 € 1.095,00

urban villa (3 span)

m2 BVO

 € 999,00

urban villa (4 span)

m2 BVO

 € 897,00

woontoren max. 6 bouwlagen

m2 BVO

 € 855,00

woontoren max. 8 bouwlagen

m2 BVO

 € 904,00

woontoren max. 12 bouwlagen

m2 BVO

 € 990,00

appartement blok 3 laags

m2 BVO

 € 1.027,00

appartement blok 6 laags

m2 BVO

 € 969,00

appartement blok tot 10 laags

m2 BVO

€ 955,00 

gallerijflat tot 4 lagen

m2 BVO

 € 939,00

gallerijflat tot 6 lagen

m2 BVO

€ 884,00 

Gallerijflat tot 8 lagen

m2 BVO

€ 906,00 

portiekwoning tot 4 lagen

m2 BVO

 € 836,00

portiekwoning vanaf 4 lagen

m2 BVO

 € 1.029,00

studentenwoningen

m2 BVO

 € 962,00

containerwoningen tot 20 m2

m2 BVO

 € 1.242,00

containerwoningen vanaf 20 m2

m2 BVO

 € 1.028,00

woontoren sociale huur 4 laags

m2 BVO

 € 817,00

woontoren sociale huur 8 laags

m2 BVO

 € 897,00

seniorenwoning gestapeld 4 laags

m2 BVO

 € 1.094,00

levensloop bestendige woning 4 laags

m2 BVO

 € 976,00

zorgwoningen gestapeld 6 laags

m2 BVO

 € 1.040,00

begeleid wonen 2 laags

m2 BVO

 € 1.237,00

woonwagen

m2 BVO

 € 704,00

waterwoning

m2 BVO

 € 1.055,00

woonboot

m2 BVO

 € 917,00

OPTIES BIJ WOONFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

opbouw bestaande woning

m2 BVO

 € 1.193,00

garage vrijstaand steen plat dak

m2 BVO

 € 787,00

garage geschakeld steen plat dak

m2 BVO

 € 619,00

berging vrijstaand steen plat dak

m2 BVO

 € 848,00

berging geschakelde steen plat dak

m2 BVO

 € 549,00

kelder onder woning

m2 BVO

 € 728,00

garage of berging hout

m2 BVO

 € 112,00

garage of berging spouw

m2 BVO

 € 893,00

dakopbouw of dakkapel

m1

 € 1.116,00

carport

m2 BVO

 € 140,00

tuinhuisje prefab

m2 BVO

 € 163,00

 

 

 

KANTOORFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

kantoor kleinschalig 4 laags

m2 BVO

 € 897,00

kantoorblok 6 laags

m2 BVO

 € 1.044,00

kantoorblok 8 laags

m2 BVO

 € 1.153,00

bankgebouw

m2 BVO

 € 1.282,00

kantoren geschakeld verzamelgebouw

m2 BVO

 € 667,00

klein kantoor op bedrijventerrein

m2 BVO

 € 838,00

kleinschalige inpassing

m2 BVO

 € 1.187,00

binnenstedelijke inpassing

m2 BVO

 € 1.263,00

tijdelijke bebouwing

m2 BVO

 € 563,00

 

 

 

WINKELFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

supermarkt

m2 BVO

 € 510,00

winkelstraat met bovenwoning

m2 BVO

 € 929,00

winkelcentrum casco of buurtniveau

m2 BVO

 € 659,00

meubelhal

m2 BVO

 € 807,00

bouwmarkt

m2 BVO

 € 447,00

horecafunctie bij winkelfunctie

m2 BVO

 € 949,00

autoshowroom tweedehands

m2 BVO

 € 707,00

autoshowroom merkdealer

m2 BVO

 € 807,00

autowerkplaats

m2 BVO

 € 629,00

self-Storage

m2 BVO

 € 1.136,00

vrachtauto werkplaats

m2 BVO

 € 679,00

ONDERWIJSFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

basisschool max. 3 bouwlagen

m2 BVO

 € 979,00

voorgezet onderwijs 2 laags

m2 BVO

 € 987,00

voorgezet onderwijs tot 6 laags

m2 BVO

 € 1.077,00

brede school

m2 BVO

 € 1.109,00

kinderdagverblijf

m2 BVO

 € 1.171,00

ROC max. 6 bouwlagen

m2 BVO

 € 1.176,00

Speciaal onderwijs lichamelijk

m2 BVO

 € 1.136,00

speciaal onderwijs psychisch

m2 BVO

 € 1.122,00

tijdelijke huisvesting

m2 BVO

 € 595,00

GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

regionaal ziekenhuis

m2 BVO

 € 1.919,00

begeleid wonen 2 laags (DFM)

m2 BVO

€ 1.223,00

huisartsenpost

m2 BVO

 € 1.296,00

ambulance station

m2 BVO

 € 1.350,00

lokaal ziekenhuis

m2 BVO

 € 2.321,00

gezondheidscentrum

m2 BVO

 € 1.217,00

 

 

 

INDUSTRIEFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

politiebureau

m2 BVO

 € 1.285,00

politiebureau regionaal 4 laags

m2 BVO

 € 1.587,00

brandweerkazerne

m2 BVO

 € 1.219,00

brandweerkazerne regionaal deels 4 laags

m2 BVO

 € 1.440,00

opslagloods tot 5000 m2

m2 BVO

 € 453,00

opslagloods vanaf 5000 m2

m2 BVO

 € 401,00

bedrijfspand geschakeld verzamelgebouw

m2 BVO

 € 481,00

distributiecentrum tot 5000 m2

m2 BVO

 € 629,00

distributiecentrum tot 10000 m2

m2 BVO

 € 585,00

distributiecentrum meerlaags

m2 BVO

 € 792,00

romneyloods

m2 BVO

 € 104,00

bedrijfspand met kantoor tot 2000 m2

m2 BVO

 € 575,00

bedrijfspand met kantoor vanaf 2000 m3

m2 BVO

 € 522,00

AGRARISCHE INDUSTRIEFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

werktuigenberging 3 zijdengesloten

m2 BVO

 € 157,00

werktuigenberging gesloten

m2 BVO

 € 251,00

opslagloods agrarische gewassen

m2 BVO

 € 297,00

ligboxenstal incl. kelder

m2 BVO

 € 361,00

mestsilo bovengronds

m3

 € 47,00

mestsilo ondergronds

m3

 € 60,00

sleufsilo alleen vloer

m2 BVO

 € 22,00

sleufsilo vloer met wanden

m2 BVO

 € 60,00

stal voor rundvee groenlabel

plaats

 € 553,00

stal voor melkkoeien groen label

plaats

 € 3.999,00

varkensstal tot 1000 m3 bovenbouw

m3

 € 60,00

varkensstal vanaf 1000 m3 bovenbouw

m3

 € 42,00

stal voor kraamzeugen groen label

plaats

 € 2.093,00

stal voor vleesvarkens groen label

plaats

 € 391,00

stal voor dragende zeugen groen label

plaats

 € 884,00

stal voor biggen groen label

plaats

 € 209,00

kippenstal tot 5000 m3 bovenbouw

m3

 € 112,00

kippenstal vanaf 5000 m3 bovenbouw

m3

 € 79,00

stal voor kippen groen label

plaats

 € 11,00

kassen enkel glas model Venlo

m2

 € 40,00

kassen enkel glas breed kap

m2

 € 47,00

folietunnel

m2

 € 19,00

paardenstal

m2 BVO

 € 415,00

binnenbak manege

m2 BVO

 € 263,00

 

 

 

BIJEENKOMSTFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

museum 2 laags

m2 BVO

 € 1.916,00

museum belevenis

m2 BVO

 € 1.350,00

bioscoop

m2 BVO

 € 1.916,00

muziekzaal

m2 BVO

 € 1.279,00

theater

m2 BVO

 € 1.738,00

schouwburg

m2 BVO

 € 2.461,00

kerkgebouw

m2 BVO

 € 1.325,00

buurthuis

m2 BVO

 € 1.239,00

bibliotheek

m2 BVO

 € 1.450,00

clubhuis sportvereniging

m2 BVO

 € 943,00

clubhuis met restaurant

m2 BVO

 € 1.095,00

partycentrum

m2 BVO

 € 1.262,00

 

 

 

LOGIESFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

budget hotel

m2 BVO

 € 1.019,00

3 sterren hotel

m2 BVO

 € 1.165,00

4 sterren hotel

m2 BVO

 € 1.405,00

5 sterren hotel

m2 BVO

 € 1.560,00

trendy - budget

m2 BVO

 € 1.455,00

boutiquehotel

m2 BVO

 € 1.150,00

snelweghotel

m2 BVO

 € 1.136,00

 

 

 

PARKEERFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

fietsenstalling overdekt

m2 BVO

 € 212,00

fietsenstalling meerlaags

m2 BVO

 € 273,00

oppervlakte parkeren openbaar

m2

 € 86,00

bovengronds open tot 4 bouwlagen

m2 BVO

 € 442,00

bovengronds open vanaf 4 bouwlagen

m2 BVO

 € 450,00

onderbebouwing tot 1000 m2

m2 BVO

 € 559,00

onderbebouwing vanaf 1000 m2

m2 BVO

 € 459,00

half verdiept tot 1000 m2

m2 BVO

 € 587,00

half verdiept vanaf 750 m2

m2 BVO

 € 529,00

geheel verdiept tot 750 m2

m2 BVO

 € 752,00

geheel verdiept vanaf 1000 m2

m2 BVO

 € 636,00

geheel verdiept tot 2500 m2

m2 BVO

 € 756,00

geheel verdiept vanaf 2500 m2

m2 BVO

 € 776,00

geheel verdiept onder plein tot 1000 m2

m2 BVO

 € 718,00

geheel verdiept onder plein tot 5000 m2

m2 BVO

 € 949,00

onder plein tot 10000 m2

m2 BVO

 € 890,00

 

 

 

SPORTFUNCTIE

EENHEID

PRIJS

gymzaal zonder tribune

m2 BVO

 € 1.292,00

sportcentrum

m2 BVO

 € 1.466,00

tennishal

m2 BVO

 € 722,00

zwembad

m2 BVO

 € 2.298,00

toiletgebouw (camping)

m2 BVO

 € 116,00

 

 

 

EXTRA UITBREIDING, WIJZIGING OF TOEVOEGING

EENHEID

PRIJS

silo (ca. 60 m3: 12 m hoog en 3 m doorsnede)

st

 € 37.200,00

silo (ca. 30 m3: 7 m hoog en 2,35 m doorsnede)

st

 € 10.230,00

vervangen of plaatsen raamkozijn (ca. 2 m2)

st

 € 930,00

deur- of raamkozijn incl. deur of raam

st

 € 930,00

Velux dakraam

st

 € 744,00

dichtmetselen deur of raamopening

st

 € 465,00

vervangen dakpannen

m2

 € 47,00

vervangen dakpannen door dakpanplaten

m2

 € 23,00

plaatsen zonwering

m1

 € 279,00

vervangen dakgoten

m1

 € 37,00

gevel, metselwerk

m2

 € 74,00

binnenwand kalkzandsteen lijmblokken

m2

 € 19,00

gevel, stukadoren

m2

 € 23,00

schuifpui

st

 € 2.325,00

noodtrap

st

 € 1.860,00

plaatsen van een pinautomaat

st

 € 3.720,00

overheaddeur

st

 € 3.720,00

garagedeur

st

 € 1.395,00

plaatsen luifel tankstation

m2

 € 140,00

overkapping bedrijfsgebouw

m2

 € 70,00

nieuwe gevelbeplating bedrijfshal, sandwich

m2

 € 93,00

nieuwe gevelbetimmering, red cedar

m2

 € 93,00

nieuwe trap

st

 € 2.790,00

toiletruimte

st

 € 1.395,00

nieuwe verdiepingsvloer aanbrengen

m2

 € 93,00

verandering intern kantoor

m2

 € 140,00

verandering intern opslag

m2

 € 47,00

overkapping SPOK (abri) hangplek of rokersruimte

st

 € 5.580,00

schoorsteen of rookgasafvoer (buitenom metaal)

m1

 € 302,00

schotelantenne ca. 60 cm

st

 € 326,00

rolluik (ca. 4 x 3 m)

st

 € 2.790,00

ondergrondse vuilcontainer

st

 € 6.277,00

draagconstructie voor zonnepanelen

m2

 € 10,00

 

 

 

RECLAME

EENHEID

PRIJS

reclame, vlakke plaat, max. 2 m2

st

 € 233,00

lichtbak, reclame 2 kanten, ca. 70*46 cm

st

 € 419,00

reclamedoek

st

 € 372,00

Reclame, losse letters op afstandhouders

m2

 € 186,00

bouwbord (ca. 6*6 m)

st

 € 1.395,00

reclamezuil of prijzenbord (ca. 4 m hoog)

st

 € 4.650,00

reclamezuil (ca. 2 m hoog)

st

 € 651,00

lichtbak (ca. 2 m2)

st

 € 1.395,00

banieren

st

 € 698,00

lichtkoof

m1

 € 93,00

vlaggenmast

st

 € 233,00

 

 

 

HEKWERKEN EN OVERIGE BOUWWERKEN

EENHEID

PRIJS

straalzender of ontvanger (ca. 4 m hoog)

st

 € 7.905,00

lichtmast (ca. 10 m hoog)

st

 € 1.116,00

gaashekwerk (ca. 2 m hoog)

m1

 € 17,00

spijlenhekwerk (ca. 1,5 m hoog)

m1

 € 54,00

staalmathekwerk (ca. 1,5 m hoog)

m1

 € 23,00

draaipoort staalmathekwerk (ca. 1,5 m hoog en 4 m breed)

st

 € 930,00

draaipoort enkel (ca. 1*1,5 m)

st

 € 465,00

schuifpoort (ca. 6*1,5 m)

st

 € 2.465,00

elektrische bediening incl. zenders

st

 € 1.860,00

schutting (ca. 2m hoog)

m1

 € 70,00

vlaggenmast (ca. 7m hoog)

st

 € 698,00

basketbalmast

st

 € 1.023,00

houten schutting of pergola

m1

 € 60,00

tuinmuur hout of metselwerk

m1

 € 121,00

geluidswal 6 meter hoog

m1

 € 1.928,00

matrixborden op portaal

st

 € 75.644,00

ondergrondse vuilcontainer

st

 € 10.002,00

transformatorhuis

m2

 € 2.199,00

windturbine op land vanaf 1 MW

KW

 € 1.068,00

windturbine op land vanaf 5 MW

KW

 € 903,00

windturbine op binnenwater vanaf 1 MW

KW

 € 1.508,00

viadukt twee rijbanen

m2

 € 1.302,00

viadukt 2x2 rijbanen

m2

 € 1.086,00

fietstunnel verdiept

m1

 € 17.378,00

 

 

 

BOUWWERKEN IN OF OP HET WATER

EENHEID

PRIJS

steiger hout op palen

m2

 € 170,00

damwand hout

m1

 € 711,00

damwand kunststof

m1

 € 267,00

damwand beton

m1

 € 1.049,00

damwand Staal

m1

 € 296,00

beschoeing paalshot

m1

 € 170,00

golfbrekers hout

m1

 € 186,00

vlakkeplaat brug

m2

 € 397,00

houten voetgangersbrug

m2

 € 646,00

betonen fiets/voetgangers brug 12 m1

m2

 € 1.120,00

fiets-voetgangersbrug Breed, kleine overspaning

m2

 € 681,00

autobrug beton 15 m1

m2

 € 1.000,00

ophaalbrug fiets/ voetgangers

m2

 € 8.166,00

ophaalbrug ontsluitingsweg

m2

 € 7.773,00

basculebrug ontsluitingsweg

m2

 € 8.048,00

duiker rond tot 2 m1

m1

 € 968,00

duiker rechthoekig vanaf 2 m1

m1

 € 2.738,00

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2018;

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren,

de secretaris, de voorzitter,

D. Cazemier F. Veenstra