Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen 2019

De burgemeester van de gemeente Buren;

Overwegende dat:

artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv) een verbod bevat om zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren en te houden;

artikel 2:25, lid 6 van de Apv bepaalt dat de burgemeester vrijstelling kan verlenen van de vergunningplicht voor door hem aan te wijzen categorieën evenementen.

De aanwijzing van meldingsplichtige en vergunningsvrije evenementen zijn neergelegd in het besluit “Aanwijzing van meldingplichtige en vergunningvrije evenementen 2019” dat is vastgesteld op 18 december 2018 en in werking treedt op 1 januari 2019.

de burgemeester voor het verlenen van vergunningen voor het houden van evenementen beleidsregels dient vast te stellen als bedoeld in artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht;

in deze beleidsregels ook de standaardvoorschriften zijn opgenomen die aan een evenementenvergunning worden verbonden;

op 1 januari 2018 het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening in werking is getreden. Deze Algemene Maatregel van Bestuur bevat voorschriften omtrent het brandveilig gebruik van “plaatsen”. In de vergunning voor het houden van evenementen hoeven dus geen regels of aanvullende regels omtrent brandveiligheid meer te worden opgenomen;

gelet op de geldende Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Buren en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

vast te stellen: “Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen 2019” 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Apv: de geldende Algemene plaatselijke verordening vastgesteld door de raad van de gemeente Buren;

Het Besluit: Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en basishulpverlening (Stb. 2017, 373), in werking getreden op 1 januari 2018;

Evenement: evenementen, waarop op grond van artikel 2:24 van de Apv, de Apv van toepassing is;

Tentfeest: een evenement waarbij één of meerdere tenten worden geplaatst over het algemeen in een weiland of op een boerenerf of dat plaatsvindt in een schuur of aanverwant gebouw, waarbij het maken en ten gehore brengen van muziek, zowel live als via een discjockey het hoofdbestanddeel vormt.

Veiligheidsregio: de Veiligheidsregio Gelderland – Zuid.

Artikel 2 Classificatie van evenementen

1. Bij het beoordelen van aanvragen voor een evenementenvergunning wordt de volgende classificatie van evenementen aangehouden:

Een A-evenement: evenement met relatief laag risico en een beperkte impact op de omgeving. De gevolgen voor het verkeer zijn ook beperkt. Denk aan een optreden, voorstelling op een winkelplein met muziekgeluid, een braderie, of een wandeltocht. In het algemeen hebben deze evenementen een maximaal bezoekersaantal van ongeveer 500 bezoekers.

Een B-, of C- evenement heeft een hoger risico dan een A- evenement en de gevolgen zijn dan ook groter. Deze evenementen gaan gepaard met een aantal fysieke maatregelen.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • -

  Veel bezoekers (meer dan 500);

 • -

  Risicogroepen (jongeren/jong volwassenen);

 • -

  Grootschalige afsluitingen van openbare wegen;

 • -

  Risicovolle activiteiten (autoraces, wielerrondes);

 • -

  Gebruik van alcoholhoudende drank en het plaatsen van een tent.

Een C-evenement heeft het hoogste risico. Het gaat om een evenement met meer dan 50.00 bezoekers en een grote impact op de omgeving.

 

2. In geval van twijfel besluit de burgemeester - op advies van de veiligheidsregio - voorafgaande aan de behandeling van de aanvraag tot welke categorie het evenement, waarvoor vergunning wordt gevraagd, behoort.

Artikel 3 Het aanvragen van een vergunning

 • 1.

  Bij het aanvragen van een vergunning voor een evenement stelt de burgemeester een formulier vast waarvan de aanvrager gebruik dient te maken. Dit formulier is beschikbaar via de website en op aanvraag. Aanvragen die worden ingediend anders dan op dit standaard formulier kunnen niet ontvankelijk en dus op grond van artikel 4:5 Awb niet in behandeling genomen.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden gegevens overlegd genoemd zoals aangegeven in het model-aanvraagformulier dat is vastgesteld bij dit beleid onder bijlage 1.

 • 3.

  Het aanvraagformulier voor een evenement moet uiterlijk 10 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend worden inclusief alle vereiste bijlagen, certificaten, plattegronden, foto’s, tekeningen, constructieberekeningen en verder alle van belang zijnde informatie.

 • 4.

  Als de aanvraag niet tijdig of onvolledig is ingediend kan deze buiten behandeling worden gesteld. Wanneer een aanvraag niet volledig is, zal de aanvrager eerst in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag aan te vullen. Het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Een aanvraag kan niet eerder worden ingediend dan een maand na (de laatste editie van) het gehouden evenement voorafgaande aan het jaar waarop de vergunning moet gelden of ingaan. Dit geldt ook voor vijfjarige vergunningen als bedoeld in artikel 4.

Artikel 4 Vergunning voor meerdere jaren

 • 1.

  Aan een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning voor 5 jaar op grond van artikel 2.25, lid 2 van de Apv wordt alleen medewerking verleend als het een A-evenement betreft.

 • 2.

  In de voorschriften van een vergunning voor een evenement welke vijf jaar van kracht is wordt de verplichting opgenomen dat de vergunninghouder minimaal zes weken voorafgaande aan het evenement bij de burgemeester een melding doet dat van de vergunning gebruik zal worden gemaakt.

 • 3.

  De burgemeester kan naar aanleiding van deze melding overleg met de vergunninghouder plegen.

 • 4.

  Een vergunning die voor meer dan een jaar is verleend kan worden ingetrokken wanneer:

 • a)

  er zich wijzigingen voordoen die betrekking hebben op de organisatie, de activiteiten, de locatie of de omvang van het evenement en hiervan is geen voorafgaande melding gedaan

 • b)

  er zich calamiteiten tijdens het evenement hebben voorgedaan.

Artikel 5 Spreiding van evenementen

 • 1.

  Per weekend wordt in beginsel slechts voor één B- of C-evenement een vergunning verleend.

 • 2.

  De burgemeester kan afwijken van het bepaalde in het eerste lid.

 • 3.

  De burgemeester kan in geval er dat op het tijdstip waarop de aanvraag betrekking heeft,  meerdere risicovolle evenementen worden gehouden, de gevraagde vergunning weigeren.

 • 4.

  De vergunning zal worden verleend aan die aanvrager, welke voorafgaande aan het evenement het eerst een ontvankelijke aanvraag heeft ingediend.

Artikel 6 Tentfeesten

 • 1.

  Er kan voor maximaal 10 tentfeesten per jaar een vergunning worden verleend.

 • 2.

  Voor tentfeesten die voorafgaande aan de inwerkingtreding van de beleidsregels voor evenementen 2013 jaarlijks onafgebroken een tentfeest met vergunning plaatsvonden, kan een vergunning worden verleend in strijd met het bepaalde in het eerste lid. Deze feesten zijn opgenomen in de bijlage 2 van dit besluit.

 • 3.

  Het recht in het derde lid vervalt als voor enig jaar na 2013 geen evenementenvergunning voor het betreffende evenement meer is verleend.

Artikel 7 Evenementen en de toepassing van de Wet natuurbescherming

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning waarbij één of meer activiteiten bestaan uit het oplaten van feestballonnen zullen deze activiteiten door de burgemeester in overleg met de aanvrager worden ontmoedigd in verband met nadelige gevolgen voor flora en fauna en de naleving van in ieder geval de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming.

 • 2.

  Zo nodig worden er in de vergunning voorschriften opgenomen om negatieve effecten op in het wild levende beschermde dier- en plantensoorten die in de Wet natuurbescherming worden beschermd, te voorkomen.

Artikel 8 Beperking locaties

 • 1.

  Er wordt geen vergunning verleend voor een evenement op de volgende locaties: op het terrein de Dellen (het grasveld tussen de Korne en de Tielseweg) te Buren;

 • 2.

  Parkeren ten behoeve van evenementen op andere locaties wordt onder voorwaarden op de Dellen wel toegestaan.

Artikel 9 Tijden waarop het evenement plaatsvindt

 • 1.

  De tijd waarop het evenement mag plaatsvinden wordt in de vergunning vermeld.

 • 2.

  Bij het verlenen van een evenementenvergunning houdt de burgemeester rekening met de volgende tijden waarbinnen het evenement mag worden gehouden:

  - op geen enkele dag eerder dan 07.00 uur;

 • - op zaterdag- en zondagochtend niet langer dan tot 02.00 uur en de overige dagen tot 01.00 uur;

 • 3.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor dagen die voorafgaan aan een algemene feestdag (b.v. Hemelvaartsdag, tweede kerstdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag). De eindtijd wordt dan verlengd tot 02:00 uur.

Artikel 10 Beoordeling brandveilig gebruik van evenemententerrein

 • 1.

  Namens het college bevat het besluit van de burgemeester op de aanvraag voor de evenementenvergunning tevens een oordeel over het brandveilig gebruik van het evenemententerrein.

 • 2.

  In de evenementenvergunning wordt de vergunninghouder gewezen op de inhoud van het Besluit.

Artikel 11 Advisering

 • 1.

  Ter voorbereiding van een besluit omtrent een aanvraag voor een vergunning voor een C-evenement en bij een door de burgemeester overeenkomstig artikel 2, lid 2 als zodanig aangewezen risicovol evenement wordt vooraf advies ingewonnen bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en de veiligheidsregio.

 • 2.

  Bij een aanvraag voor een vergunning voor een B- of C-evenement wordt de politie en de brandweer om advies gevraagd.

Artikel 12 Verkeersregelaars

 • 1.

  In de evenementenvergunning wordt er op gewezen dat wanneer het verkeer op de openbare weg geregeld wordt door de organisatie van het evenement, de organisator dient te zorgen voor de inschakeling van voldoende opgeleide verkeersregelaars. Verkeersregelaars kunnen de opleiding digitaal volgen via www.verkeersregelaarsexamen.nl.

 • 2.

  De burgemeester kan het houden van het evenement alsnog verbieden wanneer de verkeersregelaars de opleiding niet blijken te hebben gevolgd of niet zijn aangewezen voor een evenement.

Artikel 13 Verplichting voor de aanwezigheid van een ambulance

Wanneer er op een C-evenement meer dan 5.000 personen tegelijkertijd aanwezig zijn kan op de advies van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) in de vergunning de vergunninghouder worden verplicht om een ambulance aanwezig te hebben op het evenemententerrein. De kosten voor deze ambulance komen dan voor rekening van de organisator.

Artikel 14 Standaardvoorschriften

Aan een evenementenvergunning worden in ieder geval de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften van algemene aard

 • 1.

  Een vergunning voor een evenement is niet overdraagbaar aan derden.

 • 2.

  Bij een evenement waarbij een minimale leeftijdsgrens verplicht is, dient tijdens het evenement een ingangscontrole tot het evenemententerrein door de organisator plaats te vinden.

 • 3.

  De organisator kan verplicht worden om (op aanwijzing van politie en/of gemeente) bezoekers van het evenement te fouilleren volgens de methode ‘privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering’. De fouillering is bedoeld om voorwerpen te weren die een negatieve invloed kunnen hebben op de veiligheid. Bezoekers moeten toestemming geven voor de fouillering. Bij weigering wordt de toegang tot het evenement ontzegd.

 • 4.

  Bij de ingang van het evenemententerrein of de tent, dienen de huisregels duidelijk zichtbaar te zijn aangegeven voor de bezoekers van het evenement.

Voorschriften omtrent de brandveiligheid

 • 5.

  Gelet op de naleving van het bepaalde in artikel 1.8, lid 3 van het Besluit dient de organisator minimaal twee dagen vóór de aanvang van het evenement minimaal 2 telefoonnummers op te geven van diegene die aanwezig is dan wel oproepbaar. Deze persoon moet goed in de Nederlandse taal kunnen communiceren.

 • 6.

  Het personeel dient geïnstrueerd te zijn hoe te handelen bij brand.

 • 7.

  Onverminderd de voorschriften in het Besluit blijven alle voorschriften omtrent het brandveilig gebruik van een gebouw of bouwwerk dat aanwezig is op een plaats waar het evenement wordt gehouden van toepassing.

 • 8.

  In verband met de brandveiligheid kan het college voor bepaalde activiteiten of plaatsen bepalen dat tijdens bijzondere festiviteiten een wachtdienst moet worden ingesteld. Deze bewaking moet geschieden door gediplomeerd (en ter zake kundig) brandweerpersoneel. (diploma brandwacht overleggen).

 • 9.

  (Tui-)draden, elektriciteitskabels e.d. welke over de weg/terrein zijn gespannen dienen minimaal 4,2 meter boven het straatniveau worden aangebracht.

 • 10.

  De nood- en transparantverlichtingsinstallatie moet door een ter zake kundige onderhouden en gecontroleerd zijn op een goede werking.

 • 11.

  De constructie van een bouwsel moet voldoende stabiliteit hebben.

 • 12.

  Houten vloeren, vloerdelen en/of podia dienen zodanig te zijn aangebracht dat er geen open naden tussen de vloerdelen ontstaan.

 • 13.

  Rookvorming door bijvoorbeeld een rookapparaat, koudijs of op andere wijze gemaakt of  activiteiten die anderszins op de plaats worden uitgevoerd tijdens het evenement mogen er niet toe leiden dat aan de eisen gesteld in het Besluit aan die activiteiten of de plaats niet of niet geheel meer kan worden voldaan.

 • 14.

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande voorschriften moet een plaats, of het gebruik daarvan, voldoen aan de regels van het Besluit en, gelet op het bepaalde in artikel 1.8 van het  Besluit in het bijzonder voldoen aan de functionele eisen en de prestatie-eisen opgenomen in  Hoofdstuk 3 tot en met 5 van het Besluit.

Overige voorschriften

 • 15.

  De organisator is verplicht om gedurende het evenement voldoende meerderjarige personen te belasten met het bewaken van de veiligheid van personen en gebouwen. Bij een evenement waarbij minder dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in één beveiliger per 150 bezoekers. Bij een evenement waarbij meer dan 500 bezoekers worden verwacht moet de organisatie voorzien in beveiliging en bewaking door een erkend en gecertificeerd beveiligingsbedrijf en één beveiliger per 250 bezoekers.

 • 16.

  Onverminderd de voorschriften dienen voorts alle maatregelen getroffen te worden om ontstaan en uitbreiding van brand, het ontstaan van ongevallen of onveilige situaties zo goed als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen.

 • 17.

  Voor het parkeren en/of gebruiken van de bermen of openbaar groen dient de vergunninghouder schriftelijke toestemming te verkrijgen van de gemeente. Hiervoor kan een borgsom gevraagd worden. Op een van te voren afgesproken datum/tijd zal er door de gemeente een schouw worden gedaan om vast te stellen hoe de conditie is van het gebied dat gebruik gaat worden voor het evenement. Op basis hiervan wordt de hoogte van de borgsom vastgesteld. Na afloop van het evenement vindt opnieuw een schouw plaats. Wanneer er geen schade is ontstaan aan het gebruikte gebied zal de borgsom worden teruggestort. Voor parkeren op openbaar gebied, in bermen of openbaar groen mag de vergunninghouder geen vergoeding vragen.

 • 18.

  Per 750 bezoekers dient minimaal 1 gediplomeerde EHBO-er aanwezig te zijn, met een minimum van twee EHBO-ers per evenement.

 • 19.

  Tijdens risicovolle evenementen en tentfeesten dient de organisator te zorgen voor een afgeschermde ruimte voor het afhandelen van eventuele calamiteiten door hulpdiensten.

 • 20.

  Indien wordt verwacht, volgens de voorspelling van het KNMI, dat tijdens het evenement de windkracht gelijk aan of hoger zal zijn dan schaal 7, bepaalt de brandweer of het verantwoord is dat het evenement doorgang kan vinden.

 • 21.

  De vergunninghouder is verplicht een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,00.

 • 22.

  Tijdens een evenement dient per 100 bezoekers één gescheiden toiletvoorziening voor dames en heren aanwezig te zijn. De gemeente stelt dranghekken en verkeersborden gratis ter beschikking van organisatoren van evenementen. De materialen moeten worden afgehaald op de werf van de AVRI in Geldermalsen. Er wordt een uurtarief in rekening gebracht wanneer medewerkers van de gemeente de dranghekken moeten halen of brengen naar de locatie van het evenement.

 • 23.

  Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd. De aanwezige asbakken moeten vlamdovend en van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. Voor iedere voorstelling moet de ruimte onder de tribunes van papier en ander afval zijn ontdaan.

 • 24.

  Voor het schenken van zwakalcoholische dranken dient een afzonderlijke ontheffing te worden aangevraagd bij de burgemeester op grond van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Ingeval de vergunning voor 5 jaar wordt verstrekt overeenkomstig artikel 4 van deze beleidsregels kan de ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor eenzelfde periode worden verstrekt. Het is verboden om alcohol te verstrekken aan personen beneden de 18 jaar. De organisator dient de leeftijd te controleren aan de hand van een identiteitskaart. Zwakalcoholische dranken (bier, wijn e.d.) mogen niet gratis worden verstrekt. Zwakalcoholische dranken mogen niet na betaling van een toegangsprijs/entreegeld alsnog gratis worden verstrekt. Het verstrekken van alcoholhoudende dranken tegen lage(re) prijzen (dan de gangbare marktprijs) wordt ontmoedigd. Bij evenementen mogen alleen kunststof glazen worden gebruikt voor de verstrekking van (alcoholhoudende) dranken.

Artikel 14 Afwijking van bovengenoemde standaardvoorschriften

 • 1.

  Afwijkingen van bijgevoegde voorschriften in een concrete situatie kunnen uitsluitend door de burgemeester worden verleend.

 • 2.

  Bij het evenement “Chateau voor Buren” wordt de verplichting dat alleen in kunststof glazen verstrekking van (alcoholhoudende) dranken mag plaatsvinden niet opgenomen, tot het moment dat  de politie in het belang van de openbare veiligheid aangeeft dat het gebruik van echt glas niet langer verantwoord is.

Slotbepalingen

Artikel 15 In te trekken beleidsregels

De vastgestelde ‘Evenementenbeleidsregels gemeente Buren 2013’ worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen 2019”

Ondertekening

Vastgesteld te Maurik op 19 december 2018

De burgemeester van Buren,

J.A. de Boer MSc

Bijlage 1 Aanvraagformulier

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE BUREN 

Geef aan wat van toepassing is.

 

□ Jaarmarkt/rommelmarkt/braderie

□ Auto- of motorsportevenement

□ Tentfeest

□ Dierenmarkt/show

□ Festival

□ Wandelmars

□ Kermis

□ Open dag

□ Circusvoorstelling

 

□ Sportevenement

 

□ Anders, nl.

  

BELANGRIJK

 

 • 1.

  Uw aanvraag moet uiterlijk 10 weken voor het evenement plaatsvindt bij de gemeente ingediend zijn met alle gevraagde bijlagen, certificaten, plattegronden, foto’s, tekeningen, constructieberekeningen en verder alle van belang zijnde informatie.

 • 2.

  Als uw aanvraag niet tijdig of volledig is ingediend kunnen wij besluiten uw aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

Naam evenement _______________________________________________

Naam aanvrager / organisatie _______________________________________________

 

□ Eenmalige vergunning □ Meerjarige vergunning

 

Datum: __________________________ Data: ______________________________

 

_________________________________ _____________________________________

 

_____________________________________

 

_____________________________________

 

Een meerjarige vergunning wordt alleen verleend aan evenementen met een laag risico en lage impact op de omgeving, een zogenoemd A-evenement. Hier vallen in ieder geval niet onder: tentfeesten en festivals.

  

1. GEGEVENS AANVRAGER

1.1 Aanvrager of organisator

  

 

□ Stichting

□ Vereniging

□ Bedrijf

□ Privé-persoon

1.2 Straat en huisnummer

  

1.3 Postcode en woonplaats

  

1.4 Naam contactpersoon

  

1.5 Telefoonnummer contactpersoon

  

1.6 E-mailadres contactpersoon

  

1.7 Hebt u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,-?

□ ja

□ nee

 

2. EVENEMENT ALGEMEEN

2.1 Geef een korte omschrijving van het evenement: welke activiteiten, doel, voor wie?

           

2.2 Datum/data + tijden evenement

Van...... tot

Van....... tot

Van....... tot

Van .......tot

2.3 Wanneer wordt het evenement opgebouwd?

Geef dit specifiek met tijden aan

 

   

2.4 Wanneer wordt het evenement afgebouwd?

Geef dit specifiek met tijden aan

 

 

2.5 Waar vindt het evenement plaats?

Geef dit zo duidelijk en specifiek mogelijk aan, indien mogelijk met postcode en huisnummer

   

2.6 Van wie is het terrein?

□ van uzelf

□ van een ander (voeg de toestemming voor het gebruik van het terrein van die persoon toe bij de aanvraag)

□ het is publiek toegankelijk terrein (bv. speelveld, parkeerplaats, de weg, markt)

2.7 Wat is de ondergrond van het terrein?

□ zachte ondergrond (zand, grasland)

□ harde ondergrond (steen, asfalt)

□ water

2.8 Is het terrein van het evenement afgesloten?

□ ja

□ nee

2.9 Hoeveel bezoekers zijn er gelijktijdig aanwezig?

 

2.10 Hoeveel bezoekers verwacht u in totaal?

 

2.11 Welke leeftijd hebben de meeste bezoekers?

□ 0 – 12 jaar (zonder ouders)

□ 0 – 12 jaar (met ouders)

□ 13 – 17 jaar

□ 18 – 30 jaar

□ 31 – 64 jaar

□ 65 jaar en ouder

2.12 Hoe is het publiek aanwezig?

□ Als toeschouwer

□ Als deelnemer

2.13 Zijn er specifieke groepen aanwezig tijdens het evenement?

□ nee

□ ja, minder zelfredzamen (minder validen)

□ ja, politiek sensitieve personen

□ ja, gewelds sensitieve personen (bv. hooligans, motorbende)

□ ja, leden van het Koninklijk Huis

2.14 Wie heeft de directe leiding tijdens het evenement?

Naam:

 

Mobiel: telefoonnummer:

 

E-mailadres:

 

 

3. GEBRUIK VAN DE WEG / PARKEREN

3.1 Moeten er wegen worden afgesloten voor het evenement?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 3.4

3.2 Welke wegen, straten of pleinen worden afgesloten?

   

3.3 Loopt er een buslijn door de af te sluiten straat?

  

3.4 Moeten er nog andere verkeersmaatregelen worden genomen? (bv. eenrichtingsverkeer, een omleiding)

□ ja

□ nee

3.5 Hoe is de toegankelijkheid van de aan- en afvoerwegen?

□ 3 of meer beschikbare toegangswegen

□ 2 beschikbare toegangswegen

□ 1 toegangsweg, afsluiting hoofdweg

3.6 Hoeveel te parkeren auto’s verwacht u?

 

3.7 Waar worden deze auto’s geparkeerd?

  

3.8 Hoe en waar wordt het parkeren aangegeven?

  

3.9 Gaat u verkeersregelaars inzetten tijdens het evenement?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 4.1

3.10 Welk soort verkeersregelaars zet u in?

 

□ Vrijwilligers

□ Via een professioneel bedrijf, ga door naar vraag 4.1

Vrijwillige verkeersregelaars mogen het verkeer op de openbare weg regelen als zij een korte online-training hebben gevolgd en wanneer zij zijn aangewezen door de burgemeester als tijdelijke verkeersregelaar. U hebt de evenementenvergunning nodig om de verkeersregelaars toegang te geven tot de online-training (zie www.verkeersregelaarsexamen.nl)

3.11 Hoeveel vrijwillige verkeersregelaars wilt u laten opleiden?

 

Wilt u dranghekken of verkeersborden lenen? U kunt deze rechtstreeks bestellen bij de AVRI via telefoonnummer 0345-585353.

 

4. HORECA-ACTIVITEITEN

4.1 Welke horeca-activiteiten vinden plaats?

□ Verstrekking koffie/thee/frisdrank

□ Verstrekking bier en zwakalcoholhoudende dranken, vul vraag 4.2 en 4.3 in

□ Verstrekking etenswaren, vul vraag 4.4 in

□ Bereiding etenswaren, vul vraag 4.5 en 4.6 in

□ Geen, ga door naar vraag 5.1

4.2 Verklaring van leidinggevende bij verstrekking van zwakalcoholhoudende dranken:

Achternaam

 

Voorna(a)m(en)

 

Adres

 

Woonplaats

 

Geboortedatum

 

Geboorteplaats

 

Handtekening leidinggevende

 

4.3 Welke maatregelen neemt u (de organisator) om te voorkomen dat alcohol wordt verstrekt aan personen onder 18 jaar?

       

4.4 Welke etenswaren worden verstrekt?

     

4.5 Welke etenswaren worden bereid?

     

4.6 Op welke warmtebron(nen) worden etenswaren bereid?

□ gasinstallatie

□ frituurinstallatie

□ elektrische plaat

□ barbecue

□ anders, nl.

 

5. TIJDELIJK BOUWWERK: TENT / PODIUM / TRIBUNE / ANDERS

5.1 Wordt er bij het evenement gebruik gemaakt van een tijdelijk bouwwerk?

□ Ja, een of meerdere tenten, vul de vragen 5.2 tot en met 5.11 in

□ Ja, een podium, vul vraag 5.12 en 5.13 in

□ Ja, een tribune, vul vraag 5.12 en 5.13 in

□ Ja, anders:

□ Nee, ga door naar vraag 6.1

5.2 Hoeveel tenten worden geplaatst?

 

5.3 Wat is de oppervlakte van de tent? (eventueel specificeren per tent)

    

5.4 Wie is de verhuurder van de tent?

  

5.5 Hoeveel bezoekers verwacht u in de tent?

   

5.6 Hoeveel personen kunnen gelijktijdig aanwezig zijn in de tent?

(eventueel specificeren per tent)

 

5.7 Hoe voorkomt u dat er teveel personen tegelijkertijd in de tent aanwezig zijn?

   

5.8 Waarvoor wordt de tent gebruikt?

□ Horeca-activiteiten

□ Een markt, beurs, etc.

□ Live-muziek (optreden, dj)

□ Theater, toneeluitvoering

□ Circus

□ Anders, nl.

5.9 Wordt de tent verwarmd?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 5.11

5.10 Hoe wordt de tent verwarmd?

   

5.11 Wie bouwt de tent?

□ De aanvrager/organisator

□ Een (gespecialiseerd) bedrijf

□ Anders, nl

5.12 Wat zijn de afmetingen van het podium of de tribune? (hxbxd)

  

5.13 Welke waarborgen kunt u geven dat het tijdelijk bouwwerk veilig en stevig is?

   

 

6. BRANDVEILIGHEID

6.1 Welke brandgevaarlijke stoffen zijn aanwezig op het evenemententerrein?

□ Gasflessen

□ Kook- en frituurtoestellen

□ (Ruimte) verwarmingstoestellen

□ Barbecue

□ Benzine

□ Gasolie/diesel

□ Anders, nl.

□ Geen

6.2 Maakt u gebruik van een of meerdere aggregaten?

□ ja

□ nee

6.3 Is er sprake van open vuur? (bv. vuurkorven, fakkels, olievaten)

□ ja, nl.

□ nee

6.4 Welke maatregelen neemt u om de (brand)veiligheid te waarborgen?

     

6.5 Wilt u tijdens het evenement vuurwerk afsteken?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 7.1

Het zelf afsteken van consumentenvuurwerk is in geen enkel geval toegestaan. Professioneel vuurwerk kan wel (door een professioneel bedrijf) ontstoken worden. Hiervoor is toestemming van de provincie nodig.

6.6 Hoe laat wordt het vuurwerk ontstoken?

 

7. GELUID

7.1 Gebruikt u een geluidsinstallatie voor het doen van aankondigingen?

□ ja

□ nee

7.2 Wordt er muziek ten gehore gebracht?

□ Ja, versterkte muziek

□ Ja, onversterkte muziek

□ Nee, ga door naar vraag 7.4

7.3 Welk soort muziek wordt ten gehore gebracht?

□ Akoestische muziek (geen koperblazers)

□ Fanfaremuziek

□ Achtergrondmuziek

□ Zang

□ Muziek, niet live (bv. dj)

□ Muziek, live (jazz/pop/rock/etc.)

7.4 Op welke tijden wordt geluid gemaakt?

  

7.5 Welke maatregelen neemt u om geluidsoverlast voor de omgeving te voorkomen?

   

 

8. VEILIGHEID

8.1 Hoe zorgt u voor de beveiliging en bewaking van het evenement?

□ Door de organisatie zelf, ga door naar vraag 8.4

□ Door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf, vul vraag 8.2 en 8.3 in

8.2 Gegevens beveiligingsbedrijf

Bedrijfsnaam

 

Certificatienummer

 

Naam contactpersoon tijdens evenement

 

Hoeveel beveiligers?

 

Welke taken hebben de beveiligers?

 

Wanneer wordt de beveiliging ingezet? (tijdstippen)

 

8.3 Is er speciale beveiliging nodig (en geregeld)?

□ Ja, voor artiesten

□ Ja, voor de organisatie

□ Ja, voor andere personen, nl

□ Nee

8.4 Hebt u geneeskundige voorzieningen zoals EHBO getroffen?

□ ja

□ nee

8.5 Gegevens geneeskundige voorziening

Bedrijfsnaam

 

Naam contactpersoon tijdens evenement

 

Hoeveel personen?

 

Met welk niveau?

 

8.6 Welke voorzieningen zijn aanwezig? (bv. portofoons, ehbo-koffer, ehbo-post)

 

8.7 Wordt tijdens het evenement door bezoekers / deelnemers zware fysieke inspanning geleverd?

□ ja

□ nee

8.8 Neemt u specifieke maatregelen om drugsgebruik tijdens het evenement te voorkomen?

□ ja

□ nee

8.9 Welke maatregelen neemt u?

 

 

9. VOORZIENINGEN, AFVAL EN MILIEU

9.1 Maakt u gebruik van tijdelijke voorzieningen op het gebied van (drink)water en sanitair?

□ ja, vul hierna in welke en hoeveel

□ nee, ga door naar vraag 9.5

Aantal

□ Toiletten

 

□ Plaskruizen

 

□ Plasgoten

 

□ Douches

 

□ Wasgelegenheden

 

□ Sproei-installaties / waterkunstwerken

 

□ Zwembad / peuterbad / whirlpool / hot tub

 

□ Drinkwatervoorziening

 

□ Kleedkamers

 

 

□ Anders, nl.

 

9.2 Zijn er sanitaire voorzieningen voor minder validen?

□ ja

□ nee

9.3 Wordt er afvalwater geloosd?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 9.5

9.4 Waar wordt het afvalwater geloosd?

□ in het riool

□ in de bodem

□ in het oppervlaktewater

□ in een opvangvoorziening

□ anders, nl.

9.5 Worden er stroomvoorzieningen getroffen?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 9.7

9.6 Welke stroomvoorzieningen worden getroffen?

   

9.7 Zijn er voorzieningen zoals:

□ kinderopvang

□ zandbak

□ speeltoestellen

□ ballenbak

□ tatoeage / piercing / permanente make-up

□ anders, nl.

□ nee

9.8 Hoe is de schoonmaak van de evenementenlocatie tijdens en na afloop van het evenement geregeld?

□ zelf doen

□ inhuur derden, nl.

 

10. VERKOOPACTIVITEITEN

10.1 Is het evenement commercieel?

□ ja

□ nee, licht toe:

 

10.2 Waarvoor is de opbrengst van het evenement bestemd?

  

10.3 Voor wie is de opbrengst van de verkochte kraamwaren?

  

10.4 Aantal marktkramen

  

10.5 Wordt er entree geheven ?

□ ja, door middel van kaarten in de voorverkoop

□ ja, door middel van kaartverkoop aan de kassa

□ nee

10.6 Worden er folders en/of samples uitgedeeld?

□ ja

□ nee

   

11. DIEREN

11.1 Zijn er tijdens het evenement dieren aanwezig?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 12.1

11.2 Welke dieren zijn aanwezig tijdens het evenement?

   

11.3 Hoeveel dieren van elke soort?

     

11.4 Met welk doel zijn de dieren aanwezig?

     

11.5 Hoe wordt het welzijn van de dieren gewaarborgd?

     

Wanneer er dieren aanwezig zijn tijdens een evenement moet dit ook gemeld worden aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het meldingsformulier ‘Kennisgeving Tentoonstellingen/Evenementen’ vindt u op de website www.nvwa.nl

 

12. KAMPEREN

12.1 Wordt er voor, tijdens of na het evenement overnacht op het evenemententerrein?

□ ja

□ nee, ga door naar vraag 13.1

12.2 Wie overnachten er?

□ Bezoekers

□ Organisatoren

□ Anders, nl.

12.3 Hoeveel personen overnachten er?

 

12.4 Met welk doel wordt overnacht op het evenemententerrein?

  

 

13. ATTRACTIETOESTELLEN

13.1 Worden er tijdens het evenement attractietoestellen geplaatst? (bv. draaimolen, kermisattractie, springkussen, trampoline)

□ ja

□ nee, ga door naar de bijlagen

13.2 Welke attractietoestellen zijn aanwezig?

   

13.3 Hoeveel attractietoestellen zijn aanwezig?

   

13.4 Wat zijn de registratienummers van de attractietoestellen? (RAS-nummers).

Vraag dit na bij de exploitant of verhuurder.

 

 

14.AANKONDIGINGSBORDEN/SPANDOEKEN T.B.V. EVENEMENT

Vanwege de verkeersveiligheid is het plaatsen van sandwichborden en billboards niet toegestaan op of langs de wegverharding of in de wegbermen. Ook het ophangen van een spandoek is niet toegestaan. Reclameborden mogen alleen worden geplaatst op eigen terrein, dus in een weiland of een tuin.

 

15. KANSSPEL

Organiseert u een klein kansspel tijdens het evenement, zoals een bingo, een verloting, een prijsvraag of een rad van fortuin?

Mogelijk heeft u hiervoor een aanvullende vergunning nodig. Kijk voor actuele informatie op: https://www.buren.nl/onderwerp/loterij-prijsvraag-bingo-organiseren/

 

 

16. BIJLAGEN

Voeg de volgende bijlagen toe bij uw aanvraag:

Altijd:

 • O

  Een plattegrond van het evenemententerrein op schaal, voorzien van een noordpijl, waarop staat ingetekend:

 • -

  de toegangswegen, sloten, hekwerken - de horeca-activiteit / tappunten

 • -

  de locatie van evt. bouwwerken (podium/tent) - het aggregaat

 • -

  (verkoop)kramen - gasflessen

 • -

  foodtrucks - bak- en braadapparatuur

 • -

  geluidsbronnen - blusmiddelen

 • -

  het parkeren - de calamiteitenroute

 • -

  attracties - ehbo-post

 • -

  sanitaire voorzieningen

 • -

  de horeca - activiteit / tappunten

 • -

  het aggregaat

 • -

  gasflessen

 • -

  bak- en braadapparatuur

 • -

  blusmiddelen

 • -

  de calamiteitenroute

 • -

  ehbo-post

 • O

  Lijst met alle verantwoordelijke medewerkers organisatie (inclusief bewaking en beveiliging) met telefoonnummers

 • O

  Een calamiteitenplan waarin onder andere is aangegeven:

 • -

  Een beschrijving van het aanwezige publiek

 • -

  Een inventarisatie van mogelijke risico’s specifiek voor uw evenement (bijvoorbeeld: vechtpartij, extreem weer (warmte/koude, onweer, storm), onwel-wording, brand/explosie, meer publiek dan verwacht, etc.). Beschrijf de verschillende scenario’s

 • -

  De handelwijze van de organisatie bij elke calamiteit

 • -

  Hoe voorkomt u paniek?

 • -

  Hoe het terrein / de tent ontruimd wordt als dat nodig is

 • -

  Hoe u er voor zorgt dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het calamiteitenplan

 • -

  Waar een eventuele opvanglocatie/verzamelplaats is. 

  Wanneer nodig:

 • O

  Bij het plaatsen van een tent: een plattegrond van de inrichting van de tent, waarop staat ingetekend:

 • -

  het podium/een tribune - de vluchtroutes

 • -

  de afmetingen van de nooduitgangen - de vluchtroute-aanduiding

 • -

  de noodverlichting - brandblusvoorzieningen

 • -

  de opstelling van evt. inventaris - locatie brandbare stoffen

 • -

  de draairichting van de nooduitgangen - de geluidsbronnen

 • -

  de voor bezoekers beschikbare ruimte en het maximaal aantal toe te laten personen per ruimte

 • -

  de vluchtroutes

 • -

  de vluchtroute-aanduiding

 • -

  brandblusvoorziening

 • -

  locaties brandbare stoffen

 • -

  de geluidsbronnen

 • O

  Bij het plaatsen van een tent:

  • de verhuurovereenkomst, specificaties stormvastheid en certificaat brandveiligheid tent

 • O

  Bij het plaatsen van een tent, podium of tribune: Bouwtekening/doorsneden en constructieberekening tijdeijk bouwwerk.

 • O

  Wanneer wegen worden afgesloten, verkeersmaatregelen worden genomen of wanneer veel bezoekers/verkeer verwacht wordt:

 • - waar en welke wegen worden afgesloten,

  - hoe de omleidingsroute loopt,

  - waar eenrichtingsverkeer wordt ingesteld,

  - hoe de verkeersstromen dan lopen,

  - welke verkeersborden waar geplaatst worden,

  - waar de parkeerplaats is,

  - hoe de looproute van de parkeerplaats naar het evenement loopt.

  - waar verkeersregelaars worden ingezet.

 • O

  Wanneer het evenement niet op eigen terrein of voor publiek toegankelijk terrein wordt georganiseerd: de toestemming van de eigenaar voor gebruik van het terrein

 • O

  Wanneer alcoholhoudende dranken worden verstrekt: een kopie van het diploma sociale hygiëne van degene die eindverantwoordelijk is voor de alcoholverstrekking

 • O

  Bij het organiseren van een tentfeest of festival: een huisreglement

 • O

  Bij het afsteken van vuurwerk: de schriftelijke toestemming van de provincie

    

17. ONDERTEKENING

 

Ik verklaar het formulier naar waarheid te hebben ingevuld,

 

Plaats _________________________________

 

Datum _________________________________

 

Handtekening aanvrager/organisator _________________________________

  

Bijlage 2

Overzicht van tentfeesten/organisatoren als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen 2019:

Lentekriebelzz - Jong Gelre Zoelen

Lentefeest - Stichting Lentefeest

Blik op Oranje- Jong Gelre Maurik

Meerboomfeest - Meerboomfeest

Aalsterveldfeest - Aalsterveldfeest

Dorp op Stelten - Stichting Vrienden Dorp op Stelten

Trekkertrek Erichem - Stichting Trekkertrek Erichem

Paardenjaarmarkt Beusichem - Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem

Greatest Hits Festival - Stichting Betuws Spektakel

Lingefeest - Stichting Lingefeest

Zeegfeest - Stichting De Zeeg

Ten(t)slottefeest - Stichting Ten(t)slottefeest

JongGelredome - Jong Gelre Maurik