Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van leges 2019.

Geldend van 28-12-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en invordering van leges 2019.

De raad van Venray

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2018;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

gezien het advies van de commissie Werken en Besturen d.d. 28 november 2018;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2019.

(Legesverordening 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

a. ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d. ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst , de Nederlandse identiteitskaart of reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Titel 1 onderdeel 1.9.1.b van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

d. het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

e. de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

f. nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken, welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

g. beschikkingen op aanvragen om ontheffing, vermindering of teruggaaf van belastingen of afschriften daarvan;

h. het afgeven van een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen alsmede de nota van aanbieding behorende bij de begroting, van de agenda en voorstellen voor vergaderingen van de raad alsmede van de notulen van de vergaderingen van de raad aan vertegenwoordigers van de pers voor zover ten behoeve van de uitoefening van hun taak benodigd;

i. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nationaal paspoort een ID – kaart of een bijschrijving zoals bedoeld in de tarieventabel behorende bij deze verordening, hoofdstuk 1 Afdeling Publieksdiensten, artikel 3.1.1, 3.1.3 en 3.1.8, bij het succesvol doorlopen van een optie en/of naturalisatieprocedure (artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap).

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Indien de in de tarieventabel vermelde tarieven afwijken van de landelijk verplichte normtarieven dan treden deze landelijke normtarieven hiervoor in de plaats.

3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

4. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.1 (akten burgerlijke stand);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

4. onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018’ van de gemeente Venray, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Legesverordening 2019'.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2018

, voorzitter , raadsgriffier

Bijlage 1: Legestarieventabel 2019

Bijlage 2: Normatieve bouwkosten 2019

Bijlage 3: NEN 2580

Ondertekening

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2018

De griffier van Venray,

Bijlage 1 Legestarieventabel 2019

 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019.

 

 

Indeling tarieventabel

tarief

 

 

2019

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

en overige documenten

 

Hoofdstuk 5

Naturalisatie en optieverklaring

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (agenda's en notulen raadsvergaderingen)

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief, historische archieven en overige (digitale) bestanden

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 15

Kansspelen

 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 

Hoofdstuk 19

Externe kosten

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen concept omgevingsvergunningsaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

Hoofdstuk 10

Externe kosten

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 

Hoofdstuk 3

Marktstandplaatsen en standplaatsen

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 5

Sexbedrijven

 

Hoofdstuk 6

Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht

 

Hoofdstuk 7

Muziekvergunning

 

Hoofdstuk 8

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Hoofdstuk 10

Externe kosten

 

 

 

 

Indeling

tarieventabel

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

 

 

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke

 

 

stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

 

 

burgerlijke stand.

€ 13,40

 

 

 

1.1.2

Indien het een meertalig modelformulier conform artikel 2, eerste lid,

 

 

onderdeel f van de Wet rechten burgerlijke stand betreft, geldt het

 

 

genoemde tarief (vanaf 16 februari 2019).

€ 18,00

 

 

1.1.3

Indien een stuk zoals bedoeld onder 1.1.1. wordt verstrekt voor het

 

 

verrichten van een geboorteaangifte en wordt verstrekt bij het

 

 

opmaken van een erkenning in Venray, wordt dit stuk kosteloos

 

 

aan de toekomstige ouders verstrekt.

 

 

 

 

1.1.4

Voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid conform

 

 

Legesbesluit akten burgerlijke stand, verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 23,60

 

 

 

 

Algemeen:

 

 

Onderstaand volgens het Reglement Burgerlijke Stand 2018

 

 

1. Kosteloze huwelijksvoltrekking vindt op grond van artikel 4 van de Wet

 

 

van 23 april 1879, Stb. 72 plaats op de donderdagmorgen.

 

 

Hiermee wordt gelijkgesteld het laten registreren van een partnerschap.

€ 0,00

 

2. Het voltrekken van een niet-kosteloos huwelijk of het niet-kosteloos

 

 

laten registreren van een partnerschap in de aangewezen ruimte

 

 

in het gemeentehuis vindt plaats op de volgende tijdstippen:

 

 

a. Op de donderdag.

 

 

3. Het voltrekken van een niet-kosteloos huwelijk of het niet-kosteloos

 

 

laten registreren van een partnerschap of een omzetting van een

 

 

geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een aangewezen ruimte

 

 

in het gemeentehuis of een externe locatie met een uitgebreide

 

 

ceremonie vindt plaats op de volgende tijdstippen

 

 

a. Op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 19.00;

 

 

b. Op zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur;

 

 

4. Er vindt geen huwelijk en geregistreerd partnerschap plaats op

 

 

tweede Kerstdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede

 

 

Pinksterdag, Koningsdag en 5 mei.

 

 

 

 

1.1.5

Opmaken omzettingsakte

 

 

1a. Het opmaken van een omzettingsakte ten behoeve van de

 

 

omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie.

€ 99,60

 

b. Indien er ten behoeve van de omzetting een korte ceremonie is; wordt het

 

 

bedrag bij 1.1.5. onder 1a verhoogd met

€ 76,10

 

c. Indien er ten behoeve van de omzetting een uitgebreide ceremonie is; wordt

 

 

het bedrag bij 1.1.5. onder 1a verhoogd met

€ 253,50

 

 

 

1.1.6

Indien gebruik wordt gemaakt van het gemeentehuis voor:

 

 

a. het voltrekken van het huwelijk of registreren van een partnerschap binnen

 

 

de, de in de rubriek 1.1.4. onder 2.a vermelde tijdvak; bedraagt het

 

 

tarief

€ 101,40

 

b. het voltrekken van het huwelijk of registreren van een partnerschap binnen

 

 

de, de in de rubriek 1.1.4. onder 3.a vermelde tijdvakken met een door de

 

 

gemeente beschikbaar gestelde (b)abs bedraagt het tarief

€ 334,30

 

c. indien het voltrekken van een huwelijk of laten registreren van een

 

 

partnerschap door een niet door de gemeente Venray beschikbaar gestelde

 

 

(b)abs geschiedt; wordt het tarief bij 1.1.6 onder b verhoogd met

€ 76,10

 

d. voor het gereed maken van de raadzaal voor een huwelijk of

 

 

geregistreerd partnerschap

€ 106,60

 

 

 

1.1.7

Indien gebruik wordt gemaakt van het gemeentehuis

 

 

op zaterdag voor:

 

 

a. het voltrekken van het huwelijk of registreren van een partnerschap

 

 

binnen het in rubriek 1.1.4 onder 3.b vermelde tijdvak met behulp van

 

 

een met behulp van een door de gemeente vastgestelde (b)abs

 

 

bedraagt het tarief

€ 419,80

 

b. indien het voltrekken van een huwelijk of laten registreren van een

 

 

partnerschap door een niet door de gemeente Venray beschikbaar gestelde

 

 

(b)abs geschiedt; wordt het tarief bij 1.1.7 onder a verhoogd met

€ 76,10

 

c. voor het gereed maken van de raadzaal voor een huwelijk of

 

 

geregistreerd partnerschap

€ 106,60

 

 

 

1.1.8

Indien gebruik wordt gemaakt van een externe locatie voor:

 

 

a. het voltrekken van het huwelijk of registreren van een partnerschap

 

 

binnen het in rubriek 1.1.4 onder 3.a vermelde tijdvak met behulp van een

 

 

met behulp van een door de gemeente vastgestelde (b)abs bedraagt

 

 

het tarief

€ 251,60

 

b. indien het sluiten van een huwelijk of registreren van een partnerschap

 

 

door een niet door de gemeente Venray beschikbaar gestelde babs

 

 

geschiedt; wordt het tarief onder 1.1.8 onder a verhoogd met:

€ 76,10

 

a. het voltrekken van het huwelijk of registreren van een partnerschap

 

 

binnen het in rubriek 1.1.3 onder 3b vermelde tijdvak met behulp van een

 

 

met behulp van een door de gemeente vastgestelde (b)abs bedraagt

 

 

het tarief

€ 354,90

 

b. indien het voltrekken van een huwelijk of laten registreren van een

 

 

partnerschap door een niet door de gemeente Venray beschikbaar

 

 

gestelde (b)abs geschiedt; wordt het tarief bij 1.1.8 onder a en b

 

 

verhoogd met

€ 76,10

 

 

 

1.1.9

Voor het uitreiken van een trouwboekje:

 

 

a. In standaard uitvoering

€ 19,00

 

b. In luxe uitvoering

€ 38,60

 

 

 

1.1.10

Bijzondere locatie:

 

 

Indien de huwelijksvoltrekking of het laten registreren van

 

 

een partnerschap niet kan plaatsvinden in het gemeentehuis

 

 

of op een andere externe locatie, maar door omstandigheden op

 

 

een bijzondere locatie plaatsvindt, met behulp van een door de

 

 

gemeente beschikbaar gestelde (b)abs, bedraagt het tarief

€ 251,60

 

 

 

1.1.11

Getuige:

 

 

Voor levering van een getuige door de Gemeente Venray, per getuige

€ 99,90

 

 

 

1.1.12

Wijziging of annulering datum huwelijk/geregistreerd partnerschap:

 

 

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot wijziging of annulering van de

 

 

datum van een huwelijk,geregistreerd partnerschap of omzetting van

 

 

een huwelijk.

€ 51,10

 

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve

 

 

van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

 

 

 

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,90

 

 

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende

 

 

dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

 

 

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,90

 

 

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van

 

 

de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt

 

 

behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,30

 

 

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,90

 

 

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

 

 

vreemdelingen

€ 53,90

 

 

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

 

 

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

 

 

18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,90

 

 

 

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met

 

 

1.2.5 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen

 

 

genoemde bedragen:

€ 48,60

 

 

 

1.2.7

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5

 

 

genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen

 

 

1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

€ 15,30

 

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen, omwisselen van

 

 

een rijbewijs

€ 39,70

 

 

 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij een

 

 

spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking

 

 

verstaan één of meer gegevens over één persoon of gezin waarvoor

 

 

de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,60

 

 

 

Hoofdstuk 5

Naturalisatie en optieverklaring

 

1.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

naturalisatie enkelvoudig standaard

€ 881,00

 

 

 

1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

naturalisatie enkelvoudig verlaagd

€ 655,00

 

 

 

1.5.3.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

naturalisatie gemeenschappelijk standaard

€ 1.124,00

 

 

 

1.5.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

€ 899,00

 

 

 

1.5.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

meenaturaliserende minderjarig kind

€ 130,00

 

 

 

1.5.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag enkelvoudige optie

€ 187,00

 

 

 

1.5.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag gemeenschappelijke

 

 

optie

€ 319,00

 

 

 

1.5.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag medeopterend

 

 

minderjarig kind

€ 21,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

N.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (agenda's en notulen van raadsvergaderingen)

 

1.7.1

Voor:

 

 

een abonnement op de agenda's en voorstellen voor

 

 

de vergaderingen van de raad, met uitzondering van

 

 

het onderdeel begrotingen, rekeningen, meerjaren-

 

 

begroting vermelde stukken, per kalenderjaar mits

 

 

afgehaald in het gemeentehuis

€ 80,70

 

 

 

 

indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden

 

 

mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 13,70

 

 

 

1.7.2

een abonnement op de notulen van de vergaderingen

 

 

van de raad, per kalenderjaar mits afgehaald in

 

 

het gemeentehuis

€ 84,20

 

indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden

 

 

mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 13,70

 

 

 

1.7.3

een exemplaar van de agenda en voorstellen voor

 

 

een vergadering van de raad, voor zover de voorraad

 

 

strekt en met uitzondering van de in onderdeel

 

 

begrotingen, rekeningen, meerjarenbegroting vermelde

 

 

stukken

€ 8,90

 

 

 

1.7.4

een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering

€ 8,90

 

 

 

1.7.5

een abonnement op de agenda's en de notulen van de

 

 

vergaderingen van een vaste commissie van advies en

 

 

bijstand als bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet,

 

 

per kalenderjaar

€ 16,40

 

 

 

1.7.6

een abonnement op de notulen van de vergaderingen

 

 

van het college van burgemeester en wethouders,

 

 

per kalenderjaar mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 154,30

 

 

 

1.7.7

een abonnement op de notulen van de vergaderingen

 

 

van het college van burgemeester en wethouders,

 

 

per kalenderjaar mits per post toegezonden

€ 201,40

 

 

 

1.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

 

1.7.8.1

een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting

€ 59,90

 

 

 

1.7.8.2

een exemplaar of afschrift van de jaarrekening

€ 63,10

 

 

 

1.7.8.3

een exemplaar of afschrift van de voorjaarsnota

€ 63,10

 

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief voor het verstrekken van een plattegrond van

 

 

de gemeente Venray

€ 3,90

 

 

 

1.8.2

Geografische informatie

 

1.8.2.1

Voor het verstrekken per e-mail van een digitaal bestand van een

 

 

opgevraagd gebied voor elk kwartier of gedeelte daarvan:

€ 28,20

 

 

 

1.8.3

Voor het downloaden van digitale bestanden via de website

 

 

http://venray.kaartenbalie.nl

€ 0,00

 

 

 

1.8.4

Landmeetkundige diensten

 

 

Voor het uitvoeren van landmeetkundige diensten, op verzoek

 

 

van bedrijf en/of particulier:

 

1.8.4.1

Landmeetkundige diensten voor elk kwartier of een gedeelte

 

 

daarvan

€ 23,80

 

 

 

1.8.5

kadastrale informatie

 

 

Voor het verstrekken van:

 

1.8.5.1

Een printafdruk uitreksel kadastraal register of een afdruk

 

 

kadastrale kaart op A4 formaat

€ 11,20

 

 

 

1.8.6

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

 

1.8.6.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke

 

 

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van

 

 

de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan

 

 

dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring,

 

 

als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die Wet.

€ 0,00

 

 

 

1.8.6.2

Voor het verstrekken van een uittreksel uit het WKPB-beperkingen-

 

 

register en voor het verstrekken van een uittreksel uit de

 

 

WKPB-registratie

€ 11,20

1.8.6.3

Voor het verstrekken van een printafdruk uit het kadastraal

 

 

register Kadaster On-line

€ 11,20

1.8.6.4

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting

 

 

op het ter inzage verleende dossier voor elk kwartier of gedeelte

 

 

ervan

€ 23,80

1.8.6.5

Voor het verstrekken en opzoeken van informatie over de niet gemeentelijke

 

 

beperkingen via Kadaster On-line voor elk kwartier of gedeelte ervan

€ 23,80

 

 

 

1.8.7

Onbelastverklaring WKPB

 

 

Het tarief voor het verstrekken van een onbelastverklaring bedraagt

€ 11,20

 

 

 

1.8.8

Basisregistraties

 

1.8.8.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen van een huisnummerbesluit

€ 92,80

1.8.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het digitaal verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit

 

 

een basisregistratie m.u.v. het BRP

€ 28,20

1.8.8.3

Indien het afschrift of uittreksel uit

 

 

een basisregistratie m.u.v. het BRP op papier wordt verstrekt, wordt

 

 

het bedrag als bedoeld in 1.8.8.2 verhoogd met 50% van de bedragen

 

 

zoals is opgenomen in art. 1.10.1

 

 

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor overige documenten:

 

 

a. Voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

 

 

van een persoon:

€ 41,30

 

 

 

 

b. Voor het afgeven van een VOG voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties

 

 

en verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de

 

 

Kamer van Koophandel en ten minste bestaan uit 70% vrijwilligers,

 

 

uitgezonderd welzijnsorganisaties, scholen, organisaties voor

 

 

Buitenschoolse en Tussenschoolse opvang en Peuterspeelzalen,

 

 

alsmede organisaties met een winstoogmerk en uitgezonderd ing)

 

 

vrijwilligers die aan de landelijke regeling voor een gratis VOG

 

 

kunnen deelnemen (voorliggende voorzien)

€ 0,00

 

 

 

 

c. Voor het legaliseren van een handtekening

€ 14,80

 

 

 

Hoofdstuk 10

Reproductiekosten

 

 

Afschriften, fotokopieën, scans, uittreksels, kaart- en beeldmateriaal.

 

1.10.1

Voor het (laten) maken van een kopie van een afdruk:

 

 

a. A4-formaat

€ 0,40

 

b. A3-formaat

€ 0,50

 

c. A2-formaat

€ 5,70

 

d. A1-formaat

€ 5,70

 

e. A0-formaat

€ 5,90

1.10.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken

 

 

van één of meerdere scans of omzetting van een fysiek document

 

 

naar een digitaal origineel, per kwartier

€ 26,80

 

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8,

 

 

eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid,

 

 

van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 0,00

 

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 0,00

 

 

 

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van

 

 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

€ 81,50

 

 

 

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door

 

 

de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 81,50

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14

Winkeltijdenwet

 

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het

 

 

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 28,80

 

 

 

1.14.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1 bedoelde

 

 

ontheffing over te dragen aan een ander

€ 28,80

 

 

€ 0,00

1.14.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1 bedoelde ontheffing

€ 28,80

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15

Kansspelen

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b

 

 

van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

 

1.15.1.1

voor een tijdvak van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 57,30

1.15.1.2

voor een tijdvak van twaalf maanden voor ieder volgende kansspel-

 

 

automaat

€ 34,50

 

 

 

1.15.1.3

voor een tijdvak langer dan twaalf maanden, doch ten hoogste vier

 

 

jaar voor één kansspelautomaat het bedrag genoemd onder 1.15.1.1

 

 

vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de vergunning wordt

 

 

verleend.

 

 

 

 

1.15.1.4

voor een tijdvak langer dan twaalf maanden, doch ten hoogste vier

 

 

jaar voor ieder volgende kansspelautomaten het bedrag genoemd

 

 

onder 1.15.1.2 vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor de

 

 

vergunning wordt verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

 

 

voor een huisaansluiting

€ 30,90

 

 

 

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband

 

 

met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van

 

 

uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van

 

 

de Telecommunicatiewet

€ 136,90

 

 

 

1.16.2.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,

 

 

alsmede gesloten verhardingen en bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden

 

 

in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter tot een

 

 

maximum van 25.000 strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,20

 

 

 

1.16.2.2

Vanaf 25.000 strekkende meter (aaneengesloten) graafwerkzaamheden

 

 

wordt een begroting voor de totale werkzaamheden opgesteld.

 

 

De begroting wordt inclusief onderbouwing, schriftelijk medegedeeld

 

 

aan de aanvrager.

 

 

Nadat deze begroting is uitgebracht kan de aanvrager binnen één week

 

 

schriftelijk aangeven af te willen zien van verdere aanvraag.

 

 

In dat geval wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen

 

 

en zijn er geen legeskosten verschuldigd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

1.17.1

Ontheffingen

 

1.17.1.1

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 per dag.

€ 10,10

 

 

 

1.17.1.2

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 per week.

€ 40,60

 

 

 

1.17.1.3

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

 

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een periode

 

 

van een jaar

€ 202,80

 

 

 

1.17.1.4

Het verkrijgen van een ontheffing voor bewoners als bedoeld in

 

 

artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

 

 

1990 voor het parkeren in een parkeerschijfzone voor de periode

 

 

van een jaar.

€ 126,80

 

 

 

1.17.2

Gehandicaptenparkeerplaats

 

 

Het bedrag van de aanleg van een gereserveerde

 

 

gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

€ 215,90

 

 

 

1.17.3

Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray

 

1.17.3.1

Per verleende toestemming op grond van genoemde artikelen

 

 

van de “Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray”

 

 

a. Voor toestemming verleend op grond van de artikelen 9 tot en

 

 

met 16 en artikel 18

€ 16,20

 

 

 

 

b. Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan GGD,

 

 

huisartsen, verloskundigen en alle overigen

€ 16,20

 

Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming

 

 

uit te geven toegangspassen

 

 

 

 

1.17.3.2

Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan politie,

 

 

brandweer, ambulance, gemeentelijke en toezichthoudende

 

 

en handhavende diensten

€ 0,00

 

Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming

 

 

uit te geven toegangspassen

 

 

 

 

1.17.3.3

Elke verleende toestemming op grond van artikel 1.17.3.1

 

 

wordt opgehoogd met paskosten welke per pas bedragen:

€ 5,10

 

Als de verleende toestemming incidenteel van aard is, dan is

 

 

restitutie van de paskosten alleen mogelijk als alle uitgegeven

 

 

toegangspassen binnen twee maanden na afloop van de

 

 

geldigheidsperiode zijn ingeleverd.

 

 

 

 

1.17.3.4

In het geval de toegangspas niet de gehele geldigheidsperiode

 

 

wordt benut, vindt er geen verrekening van leges plaats.

 

 

 

 

1.17.3.5

De kosten voor vervanging van een reeds uitgegeven

 

 

toegangspas bedragen, ongeacht de reden van deze vervanging, per pas

€ 16,20

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart (gpk)

 

1.17.3.6

d. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

verkrijgen dan wel tot verlening van een gehandicaptenparkeerkaart (gpk)

 

 

waarbij een medisch advies van een extern medische adviseur niet

 

 

noodzakelijk is omdat uit recent dossieronderzoek (Wmo of Wwb) de

 

 

medische noodzaak voor een gpk blijkt.

€ 27,20

 

 

 

1.17.3.7

e. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

dan wel tot verlening van een gehandicaptenparkeerkaart waarbij een

 

 

medisch advies noodzakelijk is van een extern medisch adviseur.

€ 86,50

 

 

 

1.17.3.8

f. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen

 

 

van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart.

€ 34,60

 

 

 

1.17.3.9

g. Het tarief zoals genoemd in artikel 1.17.3.6 en 1.17.3.7 is ook verschuldigd

 

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag in behandeling is

 

 

genomen.

 

 

 

 

1.17.3.10

h. Het tarief zoals genoemd in artikel 1.17.3.6 en 1.17.3.7 wordt verhoogd voor

 

 

het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag tot

 

 

het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend.

€ 27,20

 

 

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 

1.18.1

Vergunningen, ontheffingen en verklaringen:

 

1.18.1.1

Voor de afgifte van een vergunning, een ontheffing,

 

 

een verlenging of wijziging daarvan, voor zover in

 

 

deze tabel of in andere rechtsregels voor het in

 

 

behandeling nemen van een aanvraag daartoe dan wel

 

 

voor de afgifte daarvan geen ander tarief is vastgesteld

€ 20,60

 

 

 

1.18.1.2

Voor de afgifte van een verklaring, anders dan in de overige

 

 

in de legesverordening opgenomen verklaringen, opgemaakt in het

 

 

in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 10,30

 

 

 

1.18.2.1

Voor het afgeven van:

 

 

een vergunning voor het aanleggen van een duiker in

 

 

gemeentegrond, voor gevallen waarin het aanleggen van een

 

 

duiker als voorwaarde wordt gesteld voor het verkrijgen

 

 

van een vergunning voor het dempen van een

 

 

gemeentelijke bermsloot

€ 112,10

 

 

 

1.18.2.2

een vergunning voor het aanleggen van mantelbuizen en/of

 

 

kabels in gemeentegrond

€ 272,50

 

 

 

1.18.2.3

een vergunning voor het aanleggen van drainageleidingen,

 

 

wanneer door middel van deze leidingen, direct of indirect

 

 

afwatering op gemeentegrond plaatsvindt

€ 365,60

 

 

 

1.18.3

Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Venray

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aansluitvergunning

€ 34,90

 

 

 

Hoofdstuk 19

Externe kosten

 

1.19.1

Indien in deze titel een bedrag per tijdseenheid wordt genoemd dan

 

 

wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

aan de aanvrager mededeling gedaan van de kosten door middel

 

 

van een begroting.

 

 

 

 

1.19.2

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

 

 

de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

 

 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken,

 

 

dan wel de begroting eerder is goedgekeurd.

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de kosten, zoals die aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende

 

 

bijlage 1 (gebaseerd op “basisbedragen gebouwen 2018 van het

 

 

Nederlandse Bouwkosten Instituut”) als zodanig gewaarmerkte

 

 

tabel “normatieve bouwkosten 2018 gemeente Venray”, worden vastgesteld.

 

 

Uitgangspunt bij het bepalen van de normatieve bouwkosten is de

 

 

bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk.

 

 

 

 

2.1.1.3

Voor bouwwerken die qua functie niet passen of niet voorkomen binnen

 

 

het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten geldt dat onder

 

 

de bouwkosten wordt verstaan:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste

 

 

lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van

 

 

werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze

 

 

ontbreekt, een marktconforme en specifieke raming van de bouwkosten,

 

 

exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave

 

 

2016, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

2.1.1.4

Als het bouwen geheel of gedeeltelijk geschiedt door;

 

 

zelfwerkzaamheid;

 

 

gebruikmaking van eigen materialen;

 

 

verkregen (gebruikte); bouwmaterialen, inrichting, installaties;

 

 

worden in deze titel onder bouwkosten (2.1.1.2.) verstaan: de prijs die aan

 

 

een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het

 

 

tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2.1

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,

 

 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.2.2

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo

 

 

zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor

 

 

het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,

 

 

hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,

 

 

hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Wabo-Vooroverleg/beoordeling concept omgevingsvergunningsaanvraag 

 

2.2

Concept-aanvraag omgevingsvergunning

 

2.2.1

Het tarief voor het indienen van een concept-aanvraag omgevingsvergunning;

 

 

in verband met het verkrijgen van een globale indicatie of;

 

 

-deze aanvraag en de daarin opgenomen activiteiten in het kader van

 

 

de Wabo, vergunbaar zijn, en/of;

 

 

-de benodigde deelrapporten (akoestisch, ruimtelijk, parkeren, milieukundig

 

 

enz.) voor de aanvraag omgevingsvergunning akkoord zijn;

 

 

- wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand, bedraagt

€ 108,40

 

 

 

2.2.2

Vervallen

 

 

 

 

2.2.3

Advies commissie ARK

 

2.2.3.1.

Vervallen

 

 

 

 

2.2.4.

Verzoek verklaring vergunningsvrij bouwen (VVVB):

 

 

Het tarief voor het indienen van een 'verzoek verklaring vergunningsvrij

 

 

bouwen', waarbij wordt beoordeeld of voor een bouwplan of gebruiksvorm

 

 

op grond van de Wabo een vergunning nodig is, bedraagt per verzoek:

€ 108,40

 

 

 

2.2.5.

Principeverzoek

 

 

Het tarief voor het indienen van een 'principeverzoek' voor het verkrijgen

 

 

van uitsluitsel over de haalbaarheid van een (bouw- en of

 

 

gebruiksvoornemen) bedraagt:

 

 

a. wanneer het verzoek betrekking heeft op ondergeschikte (woning-)

 

 

uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen gelegen in kern van Venray

 

 

en/of kerkdorpen; per verzoek

€ 160,30

 

 

 

 

b. wanneer het verzoek betrekking heeft op meer complexe (of bedrijfsmatige

 

 

of projectmatige-)uitbreidingen, bouwwerken, gebruiksvormen gelegen in het

 

 

buitengebied / op bedrijventerreinen; per verzoek.

€ 267,30

 

 

 

2.2.6

Bodeminformatie op verzoek

 

 

Het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het verstrekken van

 

 

bodeminformatie betreffende de milieuhygiënische bodemgesteldheid

 

 

bedraagt per adres;

€ 42,20

 

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning 

 

2.3

Het tarief voor het indienen van een aanvraag om een Omgevingsvergunning

 

 

voor een project, bedraagt; de som van de verschuldigde leges voor

 

 

de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

 

 

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de

 

 

verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

 

 

moeten worden, uitgevoerd. De berekening vindt plaats op basis van de

 

 

tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en (in samenhang

 

 

met) de hoofdstukken 1 & 4 van deze titel.

 

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

 

 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Omgevingsvergunning voor activiteit bouwen

 

2.3.1.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid

 

 

onder a van de Wabo, worden de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig

 

 

het bepaalde genoemd in artikel 2.1.1.2 van deze legesverordening en

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

bedoelde activiteiten: indien de bouwkosten;

 

 

 

 

 

a.    minder bedragen dan € 50.000,00:

 

 

3% van de bouwkosten,

 

 

met een minimum legesbedrag van

€ 210,60

 

b.    € 50.000,00 of meer bedragen,

 

 

doch minder dan € 100.000,00:

 

 

2,75% van de bouwkosten,

 

 

c.     € 100.000,00 of meer bedragen,

 

 

doch minder dan € 1.000.000,00:

 

 

2,1% van de bouwkosten,

 

 

d.    € 1.000.000,00 of meer bedragen,

 

 

doch minder dan € 2.000.000,00:

 

 

1,9% van de bouwkosten,

 

 

e.    € 2.000.000,00 of meer bedragen,

 

 

1,8% van de bouwkosten,

 

 

 

 

2.3.1.2.

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

plaatsen van een tijdelijke woonunit welke niet ter plaatse in nieuwe

 

 

staat wordt opgericht, bedragen de leges in afwijking

 

 

van het bepaalde in artikel 2.3.1.1.

€ 269,40

 

 

 

2.3.1.3.

Als bij de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning voor

 

 

de activiteit bouwen blijkt dat deze activiteit, getoetst aan

 

 

bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (BOR),

 

 

vergunningsvrij is bedragen de leges;

€ 108,40

 

 

 

2.3.1.4

Beoordeling bodemrapport

 

 

Voor het indienen van een aanvraag tot het beoordelen

 

 

van de resultaten van een onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid

 

 

van de bodem zoals bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverordening

 

 

van de gemeente Venray, voorafgaand aan het in behandeling nemen

 

 

van een aanvraag voor een bouwactiviteit wordt het volgende tarief in

 

 

rekening gebracht;

 

 

a. een historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) bij aanvragen om

 

 

bouwactiviteiten

€ 114,40

 

 

 

 

b. beoordeling van een verkennend bodemonderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

c. beoordeling herziening vooronderzoek of verkennend onderzoek

€ 114,40

 

 

 

 

d. beoordeling verkennend onderzoek asbest of nader onderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

e. beoordeling herzien versie verkennend- asbest of nader bodemonderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

f. beoordeling onderzoeksopzet

€ 25,10

 

 

 

 

g. archiefonderzoek n.a.v. een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling

€ 50,90

 

 

 

2.3.1.5

Vervallen

 

 

 

 

2.3.1.6

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

 

indien de bouwactiviteit betrekking heeft op het legaliseren van een

 

 

illegaal bouwwerk of verbouwing naar aanleiding van gericht verzoek of

 

 

aanschrijving van de gemeente, dan worden de in 2.3. (e.v.) berekende

 

 

leges verhoogd met;

€ 449,20

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,

 

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen

 

 

van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

 

 

bedoelde activiteiten;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

 

 

bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de

 

 

Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in

 

 

artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het overeenkomstig

 

 

2.3.1 berekende bedrag, onverminderd het bepaalde in onderdeel

 

 

2.3.1 en en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking) verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo

 

 

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º (buitenplanse afwijking)

 

 

wordt toegepast:

 

 

en voorafgaand aan het moment van indienen van de aanvraag

 

 

een afwijking van het bestemmingsplan is toegestaan dan wel een

 

 

bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden voor een initiatief dat

 

 

naar het oordeel van het bevoegd gezag niet in betekenende mate

 

 

afwijkt van de aanvraag

 

 

en voor de toepassing van dit artikel in vergelijking met de eerdere

 

 

afwijking of wijziging van de bestemming geen nieuwe onderzoeken

 

 

nodig zijn om te kunnen voldoen aan artikel 3.1.6. lid 5 van het

 

 

Besluit ruimtelijke ordening verhoogd met:

€ 2.107,20

 

 

 

 

In alle andere gevallen verhoogd met:

€ 4.214,40

 

 

 

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en

 

 

artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft,

 

 

de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens

 

 

artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en

 

 

artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van nationale regelgeving), verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit), verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van exploitatieplan), verhoogd met;

€ 180,70

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een

 

 

bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de

 

 

Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld

 

 

in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 180,70

 

 

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 180,70

 

 

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo wordt

 

 

toegepast (buitenplanse afwijking, uitgebreide procedure):

 

 

en voorafgaand aan het moment van indienen van de aanvraag een

 

 

afwijking van het bestemmingsplan is toegestaan dan wel een

 

 

bestemmingswijziging heeft plaatsgevonden voor een initiatief dat naar

 

 

het oordeel van het bevoegd gezag niet in betekende mate afwijkt

 

 

van de aanvraag

 

 

en voor de toepassing van dit artikel in vergelijking met de eerdere

 

 

afwijking of wijziging van de bestemming geen nieuwe onderzoeken

 

 

nodig zijn om te kunnen voldoen aan artikel 3.1.6. lid 5 van het

 

 

Besluit ruimtelijke ordening verhoogd met:

€ 2.107,20

 

 

 

 

In alle andere gevallen verhoogd met:

€ 4.214,40

 

 

 

2.3.4.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

 

 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

 

 

van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 180,70

 

 

 

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit

 

 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

 

 

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de

 

 

Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 180,70

 

 

 

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 449,20

 

 

 

2.3.4.7

Achteraf ingediende aanvraag (legalisatie)

 

 

indien de activiteit, als bedoeld in artikel 2.12 van de Wabo

 

 

betrekking heeft op het legaliseren van

 

 

strijdig gebruik van gronden of bouwwerken naar aanleiding van

 

 

een gericht verzoek of aanschrijving van de gemeente,

 

 

dan worden de in 2.3.3. (e.v.) berekende leges verhoogd met;

€ 449,20

 

 

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

 

 

(afwijking van exploitatieplan):

€ 180,70

 

 

 

2.3.5

Omgevingsvergunning voor het plaatsen/aanbrengen van reclame

 

 

Voor het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.2 eerste lid, onder h of i,

 

 

van de Wabo voor het plaatsen van een tot reclame dienende

 

 

lichtbak, uithangbord, uithangteken. van reclame voorziene luifel

 

 

of een ander tot reclamedoeleinden bestemd of gebezigd voorwerp

 

 

worden de leges, berekend op basis van het artikel 2.1.1.2. / 2.3.1.1.,

 

 

met een minimum van;

€ 108,40

 

 

 

2.3.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (mede-)betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief voor deze activiteit, onverminderd

 

 

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

 

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten;

€ 219,30

 

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk

 

 

met een gebruiksoppervlakte tussen:

 

 

Van 0 t/m 100 m² met een bedrag van € 137,60

 

 

Van 101 t/m 500 m² met een bedrag van € 137,60 + € 1,18 per m²

 

 

Van 501 t/m 2.000 m² met een bedrag van € 457,70 + € 0,40 per m²

 

 

Van 2001 t/m 5.000 m² met een bedrag van € 1.157,40 + € 0,10 per m²

 

 

Van 5001 t/m 50.000 m² met een bedrag van € 1.598,10 + € 0,02 per m²

 

 

Van 50.001 m² en meer, een bedrag van € 2.224,30 + € 0,01 per m²

 

 

 

 

2.3.7.

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde

 

 

stads- of dorpsgezichten.

 

 

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning (mede-)betrekking

 

 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,

 

 

van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel

 

 

2.2., eerste lid, onder b, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen

 

 

van een monument:

€ 108,40

 

 

 

2.3.7.1.2.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument

 

 

op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,

 

 

bedraagt het tarief;

€ 108,40

 

 

 

2.3.7.2.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of

 

 

dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, onder h van de

 

 

Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens

 

 

provinciale verordening of de gemeentelijke verordening

 

 

aangewezen stads- en dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2.,

 

 

eerste lid onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief;

€ 108,40

 

 

 

2.3.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd

 

 

stads- of dorpsgezicht

 

2.3.8.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

 

 

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,

 

 

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel

 

 

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 180,70

 

 

 

2.3.8.2.

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onderdeel 2.3.1.4. vindt overeenkomstige toepassing met betrekking

 

 

tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag.

 

 

 

 

2.3.9

Vervallen

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Vervallen

 

2.3.10.1

Vervallen

 

2.3.10.2

Vervallen

 

 

 

 

2.3.11

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond

 

 

van een bepaling in een provinciale verordening of op grond van de

 

 

Algemene plaatselijke verordening Venray een vergunning of ontheffing

 

 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g,

 

 

van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 353,60

 

 

 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft

 

 

op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de

 

 

provincie of de gemeente Venray, waarvoor op grond van een bepaling

 

 

in een provinciale verordening of artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

n.v.t.

 

 

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,

 

 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

n.v.t.

 

 

 

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde

 

 

of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat

 

 

daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2,

 

 

eerste lid, onder k, van de Wabo:

n.v.t.

 

 

 

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

 

 

 

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning mede betrekking heeft

 

 

op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen

 

 

voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000- gebied als

 

 

bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, waarvoor

 

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen

 

 

bedenkingen (Vvgb) dient af te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27,

 

 

eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt

 

 

het verschuldigde legesbedrag vastgesteld op het van toepassing zijnde

 

 

tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de Tarieventabel behorende bij

 

 

de Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling

 

 

nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning zoals

 

 

bedoeld in artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming.

 

 

Het tarief bedraagt:

 

 

a. Landbouw en overige

€ 2.598,85

 

b. Industrie

€ 12.909,50

 

c. Infrastructuur

€ 19.356,40

 

 

 

2.3.13.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

 

 

project, dat mede bestaat uit handelingen met gevolgen voor habitats en

 

 

soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied zoals bedoeld

 

 

in artikel 2.3.13.1, intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

 

 

van de voor deze activiteit verschuldigde leges als:

 

 

a. dit verzoek is ingediend binnen zes maanden na datum van ontvangst

 

 

van de aanvraag:

 

 

De teruggaaf bedraagt

 

 

b. dit verzoek is ingediend na zes maanden na de datum van ontvangst

 

 

van de aanvraag:

 

 

De teruggaaf bedraagt

 

 

 

 

2.3.13.3

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere

 

 

handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van

 

 

een Natura 2000-gebied, wordt geweigerd, als gevolg van het

 

 

weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit

 

 

onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie

 

 

aan de aanvrager plaats van de geheven leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

2.3.14

Vervallen

 

 

 

 

2.3.15

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

 

 

het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen

 

 

categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

 

 

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van

 

 

de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde

 

 

in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake

 

 

is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 180,70

 

 

 

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke

 

 

verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie

 

 

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving,

 

 

als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 180,70

 

 

 

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 180,70

 

 

 

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek

 

 

van de aanvrager in twee fasen wordt ingediend, als bedoeld

 

 

in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.16.1

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking

 

 

met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

 

 

waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.16.2

voor het indienen van de aanvraag voor een beschikking

 

 

met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit

 

 

toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

 

 

waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.17

Beoordeling bodemrapport

 

 

Voor het indienen van een aanvraag tot het beoordelen van

 

 

de resultaten van een onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van

 

 

de bodem zoals bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverordening gemeente

 

 

Venray, wordt in rekening gebracht:

 

 

a. een historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) bij aanvragen om

 

 

bouwactiviteiten

€ 114,40

 

 

 

 

b. beoordeling van een verkennend bodemonderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

c. beoordeling herziening vooronderzoek of verkennend bodemonderzoek

€ 114,40

 

 

 

 

d. beoordeling verkennend onderzoek asbest of nader bodemonderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

e. beoordeling herzien versie verkennend- asbest of nader bodemonderzoek

€ 323,20

 

 

 

 

f. beoordeling onderzoeksopzet

€ 25,10

 

 

 

 

g. archiefonderzoek naar aanleiding een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling

€ 50,90

 

 

 

2.3.17.1

Beoordeling- en advisering archeologie

 

 

In het kader van de Wet Archeologische Monumentenzorg (WaMZ)

 

 

het laten beoordelen en goedkeuren van archeologische onderzoeken,

 

 

alsmede het verstrekken van adviezen over archeologische waarden

 

 

en verwachtingen worden in rekening gebracht:

 

 

 

 

 

Archeologie: schriftelijk advies

 

 

de leges voor het behandeling nemen van een aanvraag voor het

 

 

schriftelijk verstrekken van

 

 

a. adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen bedragen:

€ 113,40

 

 

 

 

Archeologie: beoordelen PvA’s, PvE’s en onderzoeken

 

 

Voor het in behandeling nemen van een beoordeling van een

 

 

door een archeologisch bureau opgesteld Plan van Aanpak (PvA)

 

 

inzake archeologisch (voor)onderzoek in de gemeente, het

 

 

beoordelen en goedkeuren van een archeologisch Programma

 

 

van Eisen voor het uitvoeren van een onderzoek of beoordeling

 

 

van een uitgevoerd archeologisch onderzoek, overeenkomstig

 

 

de onderzoeksopzet KNA 3.2, voorafgaand of tijdens het in

 

 

behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwactiviteit,

 

 

een sloopactiviteit, een planologische strijdigheid of

 

 

aanleggen, wordt in rekening gebracht:

 

 

 

 

 

b. voor het beoordelen en goedkeuren van een Programma van eisen

€ 533,90

 

 

 

 

c. voor een tweede beoordeling van een PvA, PvE of onderzoek

€ 113,40

 

 

 

 

d. voor het beoordelen en goedkeuren van een Plan van Aanpak

€ 164,40

 

 

 

 

e. voor het beoordelen van een uitgevoerd archeologisch onderzoek

€ 698,00

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit

 

 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene

 

 

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring

 

 

van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning

 

 

kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet

 

 

afgeven:

€ 341,10

 

 

 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen

 

 

moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

 

 

nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager

 

 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college

 

 

van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17 is uitgebracht, wordt

 

 

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag

 

 

waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij

 

 

de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

2.4.1

Indien een concept-aanvraag omgevingsvergunning zoals bedoeld

 

 

in 2.2. wordt gevolgd door een aanvraag omgevingsvergunning worden

 

 

de in het kader van de concept-aanvraag geheven leges in mindering gebracht op

 

de op grond van art. 2.3. bepaalde leges van de omgevingsvergunning mits;

 

 

- de aanvraag omgevingsvergunning binnen 1 jaar, vanaf het

 

 

tijdstip waarop het advies op de concept-aanvraag is gegeven, is ingediend en;

 

 

- het project van de aanvraag omgevingsvergunning gelijk is aan het project

 

 

van de concept-aanvraag omgevingsvergunning;

 

 

 

 

2.4.2

Vermindering op de leges van een ingediende aanvraag

 

 

omgevingsvergunning vindt plaats mits;

 

 

- de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 

 

bouwen als bedoeld: in artikel 2.1.,lid 1 onder a van de Wabo, en;

 

 

- de aanvraag omgevingsvergunning bij eerste indiening volledig wordt

 

 

ingediend conform de indieningsvereisten van de Ministeriële

 

 

regeling omgevingsrecht (MOR), en;

 

 

- de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend via het

 

 

Omgevingsloket Online (OLO)

 

 

- De aanvraag omgevingsvergunning bij eerste indiening inhoudelijk

 

 

voldoet aan de eisen gesteld in de Wabo, het BOR. de Woningwet,

 

 

de Bouwverordening en het Bouwbesluit

 

 

 

 

2.4.2.1

De vermindering van het legesbedrag voor de activiteit bouwen,

 

 

zoals bepaald in 2.3. en volgende in deze afdeling bedraagt;

10%

 

 

 

2.4.2.2

ongeacht de uitkomst van de legesberekening zoals bedoeld in 2.3. en de

 

 

eventueel van toepassing zijnde verminderingen, blijft het

 

 

minimum legesbedrag voor de activiteit van artikel 2.3.1.1. van toepassing.

 

 

 

 

2.4.2.3

Verminderingen zoals genoemd in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing

 

 

in geval van intrekken omgevingsvergunning, weigering of buiten

 

 

behandeling stellen van de aanvraag om omgevingsvergunning.

 

 

 

 

2.4.2.4

Vervallen

 

 

 

 

2.4.2.5

De artikelen 2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.3.1, 2.3.3.2, 2.3.4.1 en 2.3.4.2 blijven

 

 

buiten toepassing indien de aanvraag dient te worden getoetst aan

 

 

een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting,

 

 

als bedoeld in artikel 3,1, vierde lid van de Wro, tenzij het betreffende

 

 

bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar is.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Het op verzoek intrekken van de aanvraag

 

2.5.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning

 

 

voor een project, dat mede bestaat uit de activiteit bouwen van artikel

 

 

2.3.1.1. intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van

 

 

de voor de activiteiten bouwen verschuldigde leges als;

 

2.5.1.1

dit verzoek is ingediend binnen 4 weken na indiening van de

 

 

vergunningsaanvraag.

 

 

De teruggaaf bedraagt :

70%

 

 

 

2.5.1.2

dit verzoek is ingediend later dan 4 weken na indiening van de

 

 

vergunningsaanvraag

 

 

De teruggaaf bedraagt:

50%

 

 

 

2.5.1.3.

Weigeren of niet (verder) in behandeling nemen

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project

 

 

dat mede bestaat uit de activiteit bouwen van artikel 2.3.1.1

 

 

weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel

 

 

van de voor de activiteit bouwen verschuldigde leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

40%

 

 

 

2.5.1.4.

Onder weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.1.3 wordt

 

 

mede verstaan een vernietiging van de omgevingsvergunning

 

 

bij rechtelijke uitspraak.

 

 

 

 

2.5.1.5.

Indien een aanvraag omgevingsvergunning niet

 

 

(verder) in behandeling wordt genomen, omdat niet alle op

 

 

grond van de Ministriële Regeling Omgevingsrecht noodzakelijke

 

 

gegevens zijn ingediend, bestaat aanspraak op teruggaaf

 

 

van een deel van de voor de activiteit bouwen verschuldigde

 

 

leges.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

70%

 

 

 

2.5.1.6

Ingrijpende wijziging na verleende vergunning

 

 

indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor

 

 

een project, dat mede bestaat uit de activiteit bouwen van artikel 2.3.1.1.,

 

 

intrekt op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder, bestaat

 

 

aanspraak op teruggaaf van een deel van de voor de activiteit bouwen

 

 

 

 

2.5.1.7

mits dit verzoek is ingediend binnen 52 weken na verlening van de

 

 

vergunning en;

 

 

 

 

2.5.1.8

tegelijkertijd een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning wordt

 

 

ingediend voor een ingrijpende wijziging van hetzelfde project,

 

 

waardoor niet langer gesproken kan worden van hetzelfde project.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

40%

 

 

 

2.5.1.9

Intrekking na verlening op schriftelijk verzoek

 

 

Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor

 

 

een project, dat mede bestaat uit de activiteit bouwen van artikel 2.3.1.1.,

 

 

intrekt op schriftelijk van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op

 

 

teruggaaf van een deel van de voor de activiteit bouwen

 

 

verschuldigde leges mits dit verzoek is ingediend binnen 52 weken

 

 

na verlening van de vergunning en van de vergunning geen

 

 

gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 

 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit,

 

 

als bedoeld in het onderdeel 2.3.1 waarbij sprake is van de

 

 

hierna genoemde duurzaamheidsmaatregelen,

 

 

is verleend en na het gereedkomen van de bouw door

 

 

het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld

 

 

dat onderstaande duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen,

 

 

bestaat binnen één jaar na het gereedkomen van de bouw, op aanvraag

 

 

van de heffingsplichtige , aanspraak op teruggaaf van leges. De artikelen

 

 

2.5.2.1 en 2.5.2.2a t/m 2.5.2.2d kunnen cumulatief van toepassing zijn.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1

Voor zonnedaken (installaties bestaande uit PV panelen op dak of in de vorm van een dak met een oppervlakte aan PV panelen van minimaal 50% van het totale dakoppervlak

Teruggaaf 25% van het legesbedrag verschuldigd voor de activiteit bouwen met een maximum van € 50.000

2.5.2.2a

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar kleiner dan 2.000 kWh / 7.200 Megajoules:

géén teruggaaf

2.5.2.2b

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 2.000 kWh / 7.200 Megajoules t/m 10.000 kWh / 36.000 Megajoules:

Teruggaaf 10% van het legesbedrag verschuldigd voor de activiteit bouwen met een maximum van € 1.000

2.5.2.2c

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 10.000 kWh / 36.000 Megajoules t/m 30.000 kWh / 108.000 Megajoules:

Teruggaaf 25% van het legesbedrag verschuldigd voor de activiteit bouwen met een maximum van € 50.000

2.5.2.2d

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 30.000 kWh / 108.000 Megajoules

Teruggaaf 50% van het legesbedrag verschuldigd voor de activiteit bouwen met een maximum van € 100.000

 

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 

 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 108,40

 

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1,

 

 

eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

€ 9.064,00

 

 

 

2.8.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

 

 

wijzigen of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in

 

 

artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

 

bedraagt:

€ 4.758,80

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.9.1

Indien de gemeente voor een aanvraag externe (advies)kosten maakt,

 

 

worden de in de verordening opgenomen bedragen verhoogd met de

 

 

externe kosten, tenzij uit het in de verordening opgenomen tarief

 

 

expliciet blijkt, dat dit tarief inclusief externe kosten is

 

2.9,2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 143,10

 

 

 

Hoofdstuk 10

Externe kosten

 

10.1

Indien in deze titel een bedrag per tijdseenheid wordt genoemd dan

 

 

wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

aan de aanvrager mededeling gedaan van de kosten door middel

 

 

van een begroting.

 

 

 

 

10.2

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

 

 

de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

 

 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken,

 

 

dan wel de begroting eerder is goedgekeurd.

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de

 

 

Drank- en Horecawet

€ 677,50

 

 

 

3.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatie-

 

 

vergunning ingevolge artikel 2:28 van de APV Venray

€ 497,20

 

 

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding

 

 

wijziging inrichting als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 58,60

 

 

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van

 

 

de Drank- en Horecawet

€ 28,80

 

 

 

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het bijschrijven of afvoeren van een

 

 

leidinggevende bij een exploitatievergunning als bedoeld

 

 

in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

Venray, of een Drank- en Horecavergunning als bedoeld in

 

 

artikel 30a van de Drank- en Horecawet, per vergunning

€ 28,80

 

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning,

 

 

als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening Venray.

 

3.2.1.1

voor een categorie A evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 122,40

 

 

 

3.2.1.2

voor een categorie B evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 244,80

 

 

 

3.2.1.3

voor een categorie C evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 367,20

 

 

 

Hoofdstuk 3

Marktstandplaatsen en standplaatsen

 

3.3.1

Voor de afgifte van een vergunning voor een standplaats:

€ 122,40

 

 

 

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 2

 

 

van de Marktverordening Venray 2017

€ 169,20

 

 

 

3.3.3

tot het overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een

 

 

ander als bedoeld in artikel 11 van het Marktreglement Venray 2012

€ 169,20

 

 

 

Hoofdstuk 4

Huisvestingswet

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte

 

 

aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef

 

 

en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van

 

 

woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21,

 

 

aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van zelfstandige

 

 

woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21,

 

 

aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van woonruimte

 

 

tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en

 

 

onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

3.4.5

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22

 

 

van de Huisvestingswet 2014

€ 0,00

 

 

 

Hoofdstuk 5

Sexbedrijven

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.5.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning

 

 

als bedoeld in <artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke

 

 

verordening>, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.5.2:

 

3.5.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.808,20

 

 

 

3.5.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.808,20

 

 

 

3.5.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend

 

 

een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf,

 

 

als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene

 

 

plaatselijke verordening:

 

3.5.2.1

voor een seksinrichting

€ 217,20

 

 

 

3.5.2.2

voor een escortbedrijf

€ 217,20

 

 

 

Hoofdstuk 6

Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht

 

3.6

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing

 

 

van artikel 5:34 van de APV juncto artikel 10.63 eerste lid van de

 

 

Wet milieubeheer (stookontheffing), anders dan voor genoemde

 

 

activiteiten in de maanden maart en november.

€ 29,10

 

 

 

Hoofdstuk 7

Vergunning straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, etc

 

3.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

 

 

aanvraag voor een ontheffing van het verbod om ten behoeve van

 

 

het publiek als straatartiest etc. op te treden, zoals bedoeld in art.

 

 

2:9 APV voor de geldigheid van:

 

3.7.1

één dag

€ 28,40

 

 

 

3.7.2

één week of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan één dag

€ 56,80

 

 

 

3.7.3

één maand of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan één week

€ 85,20

 

 

 

3.7.4

één kwartaal of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan een maand

€ 113,60

 

 

 

3.7.5

één jaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan een kwartaal

€ 140,90

 

 

 

Hoofdstuk 8

Kinderopvang

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.8.1

exploitatie van een gastouderbureau, kinderdagverblijf, of buitenschoolse

 

 

opvang (inspectieur en Onderzoek voor registratie (OVR) x uurtarief

 

 

Wet Kinderopvang (WKO) = 16 x € 103,39)

€ 1.654,24

 

 

 

3.8.2

het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een volledige

 

 

inspectie door de GGD (uren OVR x uurtarief WKO = 4 x € 103,39)

€ 413,56

 

 

 

3.8.3

het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een verkorte

 

 

inspectie door de GGD (uren OVR x uurtarief WKO = 3 x € 103,39)

€ 310,17

 

 

 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

 

 

andere beschikking

€ 29,90

 

 

 

Hoofdstuk 10

Externe kosten

 

3.10.1.

Indien in deze titel een bedrag per tijdseenheid wordt genoemd dan

 

 

wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

 

 

aan de aanvrager mededeling gedaan van de kosten door middel

 

 

van een begroting.

 

3.10.2

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na

 

 

de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

 

 

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken,

 

 

dan wel de begroting eerder is goedgekeurd.

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2018

 

 

 

 

 

De griffier van Venray,