Regeling vervallen per 01-01-2020

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Geldend van 28-12-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

De raad van de gemeente Teylingen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2018;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van de artikelen 3.4 tot en met 3.4.2 van de tarieventabel, indien de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van maatschappelijke, sociale, pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard zijn.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur.

 • 2. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 13 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Teylingen 2018’ van 21 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 11 van de Legesverordening Teylingen 2017, worden geacht gebaseerd te zijn op artikel 11 van de Legesverordening Teylingen 2019.

 • 4. Besluiten van het college van burgemeester en wethouders genomen op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de uitvoering van de Legesverordening Teylingen 2017 blijven van toepassing bij de uitvoering van de Legesverordening Teylingen 2019.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Legesverordening Teylingen 2019”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd,

De griffier,

R. van Dijk

de voorzitter,

C.G.J. Breuer

Toelichting op artikel 12 Overgangsrecht van de Legesverordening Teylingen 2019

De in artikel 12, derde en vierde lid bedoelde besluiten betreffen de:

 • a.

  ‘Uitvoeringsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017;

 • b.

  ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Teylingen’, vastgesteld op 7 maart 2017;

 • c.

  ‘Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen Teylingen’,

  vastgesteld op 7 maart 2017

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Teylingen 2019

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarieven

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als hierbij gebruik wordt gemaakt van het gemeentekantoor of het bestuurscentrum, een vast aangewezen trouwlocatie of een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk wetboek op:

1.1.1.1

maandag om 9.00 uur en 9.30 uur (kosteloze ceremonie alleen in het gemeentekantoor):

€ 0,00

1.1.1.2

woensdag om 11.00 uur en 11.30 uur (korte ceremonie alleen in het gemeentekantoor):

€ 153,50

1.1.1.3

maandag na 9.30 tot en met vrijdag 16.00 uur (met uitzondering van woensdag 11.00 uur en 11.30 uur):

€ 385,00

1.1.1.4

zaterdag van 10.00 uur tot en met 16.00 uur:

€ 767,00

1.1.1.5

zondag en daarmee gelijkgestelde dagen van 10.00 uur tot en met 16.00 uur:

€ 1.025,00

1.1.1.6

een afwijkend tijdstip na verkregen toestemming:

€ 1.025,00

1.1.2

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek op een éénmalig aangewezen locatie plaatsvindt, met een bedrag van:

€ 266,00

1.1.3

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente (aangesteld als babs voor één dag), met een bedrag van:

 

€ 102,00

1.1.4

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een nog te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, met een bedrag van:

€ 266,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een gemeentelijke getuige bij een huwelijksvoltrekking of het registreren van een partnerschap, per getuige:

€ 22,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het laten wijzigen van de inrichting van een trouwzaal/locatie:

€ 77,00

1.1.7

Bij annulering binnen 4 weken voor de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap of de omzetting wordt 50% van de leges als bedoeld in de subonderdelen 1.1.1.2 tot en met 1.1.4 in rekening gebracht.

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie/spreekkamer bij Burgerzaken:

€ 77,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of een partnerschapsboekje:

€ 30,00

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 71,35

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 48,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier Eigen Verklaring van het CBR geldt het tarief dat is vastgesteld door het CBR.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

€ 11,25

1.4.2.2

In afwijking van onderdeel 1.4.2.1 bedraagt het tarief ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

€ 8,00

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,00

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 11,25

Hoofdstuk 6

Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

De bestuursstukken (o.a. programmabegroting, burgerjaarverslag) zijn digitaal beschikbaar. Op verzoek worden agenda’s en bijbehorende raadsvoorstellen en besluiten van commissie- en raadsvergaderingen kosteloos verstrekt. Achterliggende stukken zijn in te zien.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,55

1.8.1.1.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,75

1.8.1.1.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 12,35

1.8.1.1.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 14,40

1.8.1.1.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 16,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

€ 10,75

1.8.2.2

de legger als bedoel in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,75

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid van de Erfgoedwet

€ 10,75

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10,75

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van die wet

€ 10,75

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 11,25

1.9.3

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 11,25

1.9.4

In afwijking van de onderdelen 1.9.2 en 1.9.3 bedraagt het tarief, ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

€ 8,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 23,20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 11 Leegstandswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1 tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,eerste lid, van de Leegstandwet

€ 75,00

1.11.2

tot verlenging van de duur van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 75,00

Hoofdstuk 12

Vervallen

Hoofdstuk 13 Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

voor de eerste speelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 50,00

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een instemmingsbesluit of een vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de ‘AVOI Teylingen 2016’:

€ 220,00

1.14.1.1

indien het betreft een tracé in door de gemeente beheerde openbare gronden, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar gestelde tekening(en), per strekkende meter tracé verhoogd met:

€ 2,00

1.14.1.2

indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de netbeheerders van het netwerk, verhoogd met:

€ 180,00

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede lid van de ‘AVOI Teylingen 2016’:

€ 53,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

€ 38,00

1.15.2

tot het verlenen een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 38,00

1.15.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en/of het verstrekken van de daarvoor benodigde formulieren:

1.15.3.1

bij de eerste aanvraag op basis van een keuring bij de GGD

€ 155,00

1.15.3.2

bij verlenging

€ 64,00

1.15.3.3

voor een instelling

€ 31,70

1.15.3.4

voor het verstrekken van een duplicaat met dezelfde einddatum

€ 31,70

1.15.4

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 100,00

Hoofdstuk 16 Diversen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een via het digitale loket gedane aanvraag tot het:

1.16.1.1

op grond van artikel 7, eerste lid, van de Scheepvaartverkeerswet verlenen van een jaarontheffing voor het snelvaren

€ 158,50

1.16.1.2

wijzigen van een jaarontheffing voor het snelvaren, als bedoeld onder 1.16.1.1

€ 23,80

1.16.1.3

op grond van artikel 7, eerste lid, van de Scheepvaartweg verlenen van een dagontheffing voor het snelvaren

€ 16,00

1.16.2

In afwijking van onderdeel 16.1.3 bedraagt het tarief ingeval de aanvraag tot het verlenen van een dagontheffing plaatsvindt via de publieksbalie op het gemeentekantoor

€ 23,80

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.16.3.1

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een recreatievaartuig, als bedoeld in artikel 5.25 van de APV Teylingen

€ 129,00

1.16.3.2

tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, als bedoeld in artikel 3 lid 1 van de Woonschepenverordening Teylingen

€ 129,00

1.16.3.3

tot het wijzigen van de tenaamstelling van een reeds verleende vergunning voor een woonschip, als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Woonschepenverordening Teylingen

€ 24,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inschrijving/handhaving op de wachtlijst voor een standplaats al dan niet op de weekmarkt

€ 24,00

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inschrijving/handhaving op de wachtlijst voor een ligplaats voor een pleziervaartuig in Sassenheim, als bedoeld in artikel 5.25 van de APV Teylingen

€ 24,00

1.16.6

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een toegangspas voor een ondergrondse container in verband met verlies van een eerder uitgegeven pas

€ 15,90

1.16.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.16.7.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,80

1.16.7.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.16.7.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,55

1.16.7.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,75

1.16.7.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 12,35

1.16.7.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 14,40

1.16.7.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 16,50

1.16.8

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in titel 1 of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 50,00

1.16.9

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,25

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag van een omgevingsvergunning of om vooroverleg voor een verzoek tot het vaststellen of wijzigingen van een bestemmingsplan:

15%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project of een verzoek tot vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan zouden worden vastgesteld met een minimum van

€ 125,00

en een maximum van

€ 1.000,00

2.2.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1, bedraagt het tarief, indien advies van de agrarische commissie wordt ingewonnen, omdat de aanvraag als bedoeld in dat onderdeel betrekking heeft op het vestigen of het uitbreiden van agrarische bedrijven en agrarische hulp- en nevenbedrijven of, in andere gevallen, omdat krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag advies van de agrarische commissie nodig is:

100%

van het op grond van onderdeel 2.3.14.1 van toepassing zijnde tarief.

2.2.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1, bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de landschapsdeskundige wordt ingewonnen:

100%

van het op grond van onderdeel 2.3.14.2 van toepassing zijnde tarief.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 10.000 bedragen

2,55%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 125,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 25.000 bedragen

3,87%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 390,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen

3,87%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 970,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen

3,57%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 1.935,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen

3,36%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 3.565,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen

3,05%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 6.720,00

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

2,75%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 15.270,00

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

2,55%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 27.490,00

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

2,04%

van de bouwkosten, met een minimum van

€ 51.500,00

2.3.1.2

Extra welstandstoets

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien een extra welstandstoets noodzakelijk is: bij vastgestelde bouwkosten van:

2.3.1.2.1.a

€ 0,00 tot € 25.000,00

€ 45,00

2.3.1.2.1.b

€ 25.000,00 en hoger

1,8‰

van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

€ 2.250,00

Het op grond van 2.3.1.2.1.b berekende bedrag wordt naar boven afgerond op €5,00.

2.3.1.2.2

Voor extra werkzaamheden (kwaliteitsteam, locatieonderzoek) bedraagt het tarief per uur

€ 96,00

2.3.1.3

Achteraf ingediende aanvraag

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

5%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.2.1.1.

indien de aanlegkosten minder dan € 20.000 bedragen

2,42%

met een minimum van

€ 135,00

2.3.2.1.2

indien de aanlegkosten € 20.000 tot € 50.000 bedragen

2,12%

met een minimum van

€ 485,00

2.3.2.1.3

indien de aanlegkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen

1,87%

met een minimum van

€ 1.060,00

2.3.2.1.4

indien de aanlegkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen

1,7%

met een minimum van

€ 1.875,00

2.3.2.1.5

indien de aanlegkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen

1,51%

met een minimum van

€ 3.400,00

2.3.2.1.6

indien de aanlegkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

1,33%

met een minimum van

€ 7.585,00

2.3.2.1.7

indien de aanlegkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

1,21%

met een minimum van

€ 13.335,00

2.3.2.1.8

indien de aanlegkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

0,91%

met een minimum van

€ 24.190,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 371,10

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 371,10

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.3.3.3.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen

€ 3.563,00

2.3.3.3.2

indien de bouwkosten € 200.000 of meer bedragen

€ 3.563,00

vermeerderd met

0,35%

van de bouwkosten met een maximum van

€ 7.710,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 458,15

2.3.3.5

indien de activiteit past binnen het door het college vastgestelde ontheffingenbeleid

50%

van de op grond van de onderdelen 2.3.3.1 tot en met 2.3.3.4 verschuldigde leges.

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 371,10

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 371,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 3.563,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 712,65

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 712,65

2.3.4.6

indien de activiteit past binnen het door het college vastgestelde ontheffingenbeleid

50%

van de op grond van de onderdelen 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.5 verschuldigde leges.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.5.1

bij een gebruiksoppervlakte tot 1.500 m2

€ 314,40

plus per m2 een bedrag van

€ 1,00

2.3.5.2

bij een gebruiksoppervlakte tussen 1.500 m2 en 5.000 m2

€ 1.860,60

plus per m2 boven het aantal van 1.500 m2 een bedrag van

€ 0,60

2.3.5.3

bij een gebruiksoppervlakte groter dan 5.000 m2

€ 4.030,45

plus per m2 boven het aantal van 5.000 m2 een bedrag van

€ 0,15

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks- of provinciaal monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd rijksmonument

€ 515,40

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 515,40

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 515,40

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 386,50

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening Teylingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.8.1

indien de aanlegkosten minder dan € 20.000 bedragen

2,42%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 135,00

2.3.8.2

indien de aanlegkosten € 20.000 tot € 50.000 bedragen

2,12%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 485,00

2.3.8.3

indien de aanlegkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen

1,87%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 1.060,00

2.3.8.4

indien de aanlegkosten € 100.000 tot € 200.000 bedragen

1,7%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 1.875,00

2.3.8.5

indien de aanlegkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen

1,51%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 3.400,00

2.3.8.6

indien de aanlegkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen

1,33%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 7.585,00

2.3.8.7

indien de aanlegkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen

1,21%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 13.335,00

2.3.8.8

indien de aanlegkosten meer dan € 2.000.000 bedragen

0,91%

van de aanlegkosten met een minimum van

€ 24.190,00

2.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening Teylingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 257,70

2.3.10

Kappen

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Teylingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 51,50

2.3.11

Reclame

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van reclame bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 103,05

2.3.11.a

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 619,00

2.3.11.b

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 619,00

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.13

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.13.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 154,60

2.3.13.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 154,60

2.3.14

Advies agrarische deskundige/landschapsdeskundige

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien advies van de agrarische commissie wordt ingewonnen, omdat de aanvraag als bedoeld in dat onderdeel betrekking heeft op het vestigen of het uitbreiden van agrarische bedrijven en agrarische hulp- en nevenbedrijven of, in andere gevallen, omdat krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag advies van de agrarische commissie nodig is

€ 619,00

2.3.14.2

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de landschapsdeskundige nodig is en wordt ingewonnen:

2.3.14.2. a

indien het advies betrekking heeft op het vergroten van een bouwvlak of het veranderen van de vorm van een agrarisch bouwvlak (wijzigen bestemmingsplan

€ 909,90

2.3.14.2.b

indien het advies betrekking heeft op het verplaatsen van bedrijfsbebouwing in het landelijk gebied (wijzigen bestemmingsplan)

€ 909,90

2.3.14.2.c

indien het advies betrekking heeft op de zogenaamde “Ruimte voor Ruimteregeling” (wijzigen bestemmingsplan)

€ 785,70

2.3.14.2.d

indien het betreft een advies anders dan genoemd in de subonderdelen 2.3.14.2.a tot en met 2.3.14.2.c

€ 599,40

2.3.15

Advies

2.3.15.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen als bedoeld in de onderdelen 2.2.2 en 2.2.3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen als bedoeld in de (sub)onderdelen 2.3.1.2, 2.3.13, 2.3.14 en 2.3.15.

De vermindering beloopt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

90%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, voor besluitvorming en publicatie ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.5

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, tijdens de periode van indiening van indiening van zienswijzen

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.6

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan, tijdens de periode van beoordeling en verwerking van zienswijzen

10%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de (sub)onderdelen 2.3.1.2, 2.3.13, 2.3.14 en 2.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

2.5.6

Verrekening

Wanneer een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een eerder ingediend plan, welk niet langer dan 6 maanden geleden is geweigerd, ingetrokken, of buiten behandeling is gesteld vanwege het ontbreken van gegevens, worden de voor de oorspronkelijke aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7.

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning al gevolg van wijziging project

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 158,00

2.6.2

Bij verhoging van de kosten van bouwactiviteiten wordt het tarief bepaald overeenkomstig subonderdeel 2.3.1 op basis van de meerkosten van de wijziging.

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien

€ 8.250,00

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij voor het kostenverhaal in samenspraak met de aanvrager in een andere regeling is voorzien

€ 3.100,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 368,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een algemene ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 50,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting)

€ 50,00

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende)

€ 50,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 87,00

Hoofdstuk 2 Standplaatsen

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met de beleidsregel standplaatsen Teylingen van 22 november 2011:

3.2.1

voor een vaste standplaats

€ 100,00

3.2.2

voor een tijdelijke of seizoensgebonden standplaats

€ 50,00

Hoofdstuk 3 Circus

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een circus

€ 300,00

Hoofdstuk 4 Evenementen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

3.4.1

voor een eendaags evenement

€ 24,00

3.4.2

voor een meerdaags evenement

€ 107,00

Hoofdstuk 5 Speelautomatenhal

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.5.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Speelautomatenhal Teylingen 2006

€ 221,50

3.5.2

welke is ingediend ten behoeve van het wijzigen van een naam van een beheerder op een reeds bestaande exploitatievergunning

€ 52,70

Hoofdstuk 6 Seksbedrijven

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

3.6.1.1

voor een seksinrichting

€ 2.240,00

3.6.1.2

voor een escortbedrijf

€ 2.240,00

3.6.2

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.6.2.1

voor een seksinrichting

€ 568,00

3.6.2.2

voor een escortbedrijf

€ 568,00

3.6.3

indien voor een besluit op een verzoek als bedoeld in dit hoofdstuk een advies van derden wordt ingewonnen wordt het tarief verhoogd met

€ 338,00

Hoofdstuk 7 Splitsingsvergunning woonruimte

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 410,00

Hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.8.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet

€ 67,00

3.8.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.8.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 67,00

3.8.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.8.1 bedoelde ontheffing

€ 67,00

Hoofdstuk 9 Kinderopvang

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.9.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal

€ 920,00

3.9.2

tot het bieden van gastouderopvang voor het eerste adres in de gemeente Teylingen

€ 510,00

3.9.3

tot het bieden van gastouderopvang voor het tweede of volgende adres in de gemeente Teylingen

€ 327,00

Behorende bij raadsbesluit van 20 december 2018,

De griffier van de gemeente Teylingen,