Aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2019

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2019

Burgemeester en wethouders van Weesp;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en artikel 9 van de “Verordening parkeerbelastingen 2019”

besluiten:

 • I.

  Als plaatsen, waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a van de “Verordening parkeerbelastingen 2019” mag worden geparkeerd, aan te wijzen de wegen en plaatsen zoals in gele kleur zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • II.

  Als plaatsen, die bestemd zijn voor het parkeren van vergunninghouders als genoemd in artikel 2, onderdeel b van de “Verordening parkeerbelastingen 2019” aan te wijzen het gedeelte van de openbare weg aan de Ossenmarkt zoals in groene kleur is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • III.

  De tijdstippen, waarop tegen betaling bij parkeerapparatuur geparkeerd mag worden op de wegen als bedoeld onder I, als volgt vast te stellen:

  met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen:

  • -

   ­ maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

  • -

   ­ vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur;

  • -

   ­ zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

   Een uitzondering op bovengenoemde tijden vormt de tijd waarop de weekmarkt van Weesp wordt gehouden. Alsdan gelden alleen voor de wegen Het Grote Plein en de Nieuwstraat (gelegen tussen de Slijkstraat en Het Grote Plein) de volgende tijden: dinsdag van 15.00 uur - 18.00 uur.

 • IV.

  Dat het volgende voorschrift geldt voor het in werking stellen van parkeerapparatuur:

  • 1.

   Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur als volgt:

   • a.

    langs elektronische weg, door gebruik te maken van een pinpas (voorzien van een Maestro of V PAY logo) en creditcard (MasterCard of VISA);

   • b.

    via een telefoon inloggen op de centrale computer van Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door het zonenummer, vermeld op het bord boven de parkeerapparatuur, telefonisch door te geven aan Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V. in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2019. Voor het stoppen van de parkeertijd dient de belastingplichtige bij vertrek de parkeeractie af te melden.

  • 2.

   Bij het gebruik maken van een pinpas of creditcard moet een bedrag worden ingetoetst dat nodig is om voor de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren, met dien verstande dat de maximaal toegestane parkeerduur 3 uur is.

  • 3.

   In uitzondering op het voorgaande lid kan, door bij de parkeerautomaten gebruik te maken van een zogenaamde dagkaart, de maximaal toegestane parkeerduur worden uitgebreid tot maximaal een hele dag.

  • 4.

   De aanwijzingen op de parkeerapparatuur dienen te worden opgevolgd.

  • 5.

   Indien gebruik wordt gemaakt van een parkeerautomaat die na het intoetsen van een bedrag een parkeerticket afgeeft, dient dit ticket met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • V.

  Dat het besluit op 1 januari 2019 in werking treedt;

 • VI.

  Dat na inwerkingtreding van dit besluit het besluit van 12 december 2017

  Registratienummer Z.153950/D.67813 (als uitwerking van de bepalingen bedoeld in de “Verordening parkeerbelastingen 2018”), komt te vervallen.

Ondertekening

Weesp, 4 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

M. de Haan,

secretaris

B.J. van Bochove,

burgemeester

Bijlage:

Overzichtskaart van het betaald parkeergebied, behorende bij dit besluit

afbeelding binnen de regeling